Sociaal, onderlinge cohesie en zorg

Voor beantwoording van de vraag of Nieuwkoop een goede gemeente is, is doorslaggevend hoe goed de inwoners van de gemeente het samen hebben. Wij vinden dat inwoners moeten worden uitgenodigd om mee te doen. Degenen die daarbij belemmeringen tegenkomen, worden zo mogelijk geholpen: door andere inwoners, of door de gemeente. Meedoen van álle inwoners aan álle facetten van de samenleving vinden wij heel belangrijk. Op onze steun mag u daarbij rekenen.
Wettelijk is dit ‘meedoen’ geregeld in de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Maar er gaat veel veranderen vanuit het rijksbeleid en de financiële middelen zullen niet toereikend zijn om op de oude voet verder te gaan. Er moet in zeer nauw overleg met betrokkenen gezocht worden naar andere werkwijzen zonder de kwaliteit daar onder te laten lijden.
Meedoen van alle inwoners; van jongeren en van ouderen. U zult zien dat dit onderwerp bij elke beleidsvraag aan de orde zal komen. Bij vragen omtrent woningbouw zullen wij aandacht hebben voor senioren en de wens van senioren om in een centrum te wonen, maar ook voor de wenselijkheid van een goede mix van oudere en jongere bewoners. Bij vragen over jongerenbeleid zult u merken dat wij ons inzetten voor betere voorzieningen voor jongeren bijvoorbeeld bij het opzetten van evenementen, maar ook voor een opzet die zo min mogelijk overlast voor anderen verzorgt.

Verder zetten wij ons concreet in voor:

Communicatie met de inwoners over de (on)mogelijkheden van de Wmo. Overleg en informatie uitwisseling met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld is daar bij ook van groot belang (bijvoorbeeld kerkelijke- en ouderenorganisaties en de Wmo Raad).Actievere benadering van de gemeente in het benaderen van haar inwoners om te zien of ondersteuning gewenst is. Daarbij zullen wij er rekening mee houden, dat in het oerwoud van regels en instanties lang niet altijd duidelijk is wie waarvoor in aanmerking komt. Centraal staat de burger en niet allerlei regels.De ontwikkeling van zorgwoningen. Op dit moment zijn er vele vragen over de toereikendheid en het behoud van (intramurale) zorgvoorzieningen. Het CDA wil dat de gemeente zich ervoor inzet dat mensen op passende afstand intramurale zorg kunnen blijven ontvangen.Bijzondere aandacht heeft het CDA hier voor jongeren met een geheel eigen en als het kan veelbelovende plaats in de samenleving. Dat vraagt om gericht investeren in jongeren om hun school af te maken of werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden als het op een uitkering dreigt uit te lopen. Goed voorbereid de toekomst in, daar gaat het om, en indien nodig met een steuntje in de rug en adequate begeleiding. Alle aanwezige ondersteuningsmaatregelen moeten optimaal worden benut. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft een belangrijke taak om ook preventief een bijdrage te leveren.Effectieve begeleiding- of omscholingstrajecten. Als er al een uitkering moet worden toegekend dan mag een tegenprestatie ook gevraagd worden in het algemeen belang. Te denken valt aan een aanpak zoals “Work First”. Het CDA wil inzetten op een actieve rol via de werkpleinen van UWV en Gemeenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.