Wonen

Nieuwkoop is een vitale gemeente en wil dit ook blijven. Een goed woningbeleid is daarvoor van cruciaal belang. Woningen, dus bewoners, dragen bij aan de leefbaarheid van de kernen en het onderhouden van voorzieningen. Voor het CDA zijn drie thema’s vooral van belang: creëren van goede seniorenwoningen; creëren van goede starters woningen en inpassen van woningen in het landschap. Concreet betekent dit:

Voor de seniorenwoningen is nodig welke woningen, voor de bewoners uit onze eigen gemeente gewenst zijn en op welke locaties. Daarnaast kunnen bestaande woningen worden aangepast. Hieronder vallen ook de tijdelijke aanpassingen voor (mantel)zorg met behulp van een verplaatsbare unit.Voor starters zullen woningen moeten worden gerealiseerd om het vertrek naar andere gemeenten te voorkomen. Om het kopen van huizen voor starters te stimuleren heeft hetCDA al in de vorige periode de starterslening mogelijk gemaakt. Doorstroming moet ook worden gestimuleerd door maatwerk te leveren naar de behoefte. Voor alle woningen moet gelden dat maatwerk geleverd wordt. Bij een ondernemende, ambitieuze gemeente moet ook ruimte worden geboden voor specifieke woonvormen of woontypes, zolang dit harmonieert met de omgeving. Het CDA denkt dan aan generatiewoningen, zelfbouw al dan niet in de groep (CPO), gedifferentieerde kavels.De realisering van Noordse Buurt en overige provinciale ontwikkelingen brengen met zich mee, dat de gemeente op het eerste gezicht veel woningen kan bouwen. Nadere bestudering, afgezet tegen demografische en sociale ontwikkelingen (zo komen er steeds meer 1 persoonshuishoudens) maakt duidelijk dat de voorziene aantallen op de lange termijn ook noodzakelijk zijn.Het CDA staat een verantwoorde groei voor die gekoppeld wordt aan de inkomsten die gerealiseerd kunnen worden. Het bouwen van woningen is complexer geworden door o.a. de verzwaring van hypotheek eisen. Het CDA wenst een onderzoek naar de mogelijkheden van erfrecht constructies om op die wijze de financiële haalbaarheid voor kopers te vergroten.Bij de realisering van nieuwe woningen zullen veiligheid (politiekeurmerk), duurzaamheid, toegankelijkheid en inpassing in en kwaliteit van de publieke ruimten altijd in het ogenschouw worden gehouden.Wij zijn ervan overtuigd, dat kleine, kiene aanpassingen van publieke ruimten en een scherp oog op bouwplannen grote verbeteringen kunnen brengen: de woonomgeving gewoon leuker maken. Wij zullen daaraan actief meewerken en staan altijd open voor creatieve inbreng van inwoners.Er moet bij de inrichting van openbare ruimten blijvend aandacht zijn voor de behoeften van bijvoorbeeld ouderen en minder validen. De gemeente zal deze ruimten, zoals wandelpaden, pleinen, de inrichting rondom brievenbussen en geldautomaten etc. toegankelijker en veiliger moeten maken en houden. De gemeente zal hierbij zelf het goede voorbeeld geven, door er zorg voor te dragen dat haar eigen locaties goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voorzien van banken om even te rusten. Hiertoe zal een actieprogramma worden opgesteld in samenwerking met de belangen verenigingen en dorpsraden.Recreatieparken. Het CDA wenst het huidige beleid te continueren. Voorstellen voor verandering zullen zeer nauwkeurig moeten zijn uitgezocht op alle mogelijke negatieve effecten voor de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.