Participatie en werk

Met de komst van de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. Daarom moeten wij ons inzetten om voor hen betaald werk te kunnen vinden. De gemeente staat door deze wet voor een grote opgave. Samen met werkgevers, UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen), onderwijs, WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) -bedrijf en particuliere organisaties zoeken naar passende oplossing.

Natuurlijk zijn er mensen voor wie betaald werk lastiger is. Voor hen moet er individueel gezocht worden naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld het vragen van een tegenprestatie wanneer iemand een uitkering ontvangt, helpt bij de re-integratie en participatie. Hun deelname is goed voor henzelf, maar ook voor hun omgeving en voor de samenleving. Uiteindelijk kan ook de tegenprestatie een eerste stap zijn richting een betaalde baan.

Wij willen vooral voorkomen dat jongeren tussen de wal en het schip belanden. Daarom moet er extra aandacht zijn voor beschut werk (werk met extra begeleiding) voor jongeren en hun aansluiting op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld voor de jongeren die van het leerwegondersteunend, praktijk en voorgezet speciaal onderwijs komen.

Door verschillende vormen van toeleiding naar werk in te zetten, kan per persoon naar een oplossing worden gezocht. Een van de meest gebruikte middelen is financiële ondersteuning. De gemeente heeft hier zelf een voorbeeldfunctie in. Met werkstages, werkervaringsplekken, werkplekaanpassingen, mobiliteitsbonussen en no-riskpolissen kan de gemeente instaan voor een goede plaatsing. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om gebruik te maken van indienstnemingsubsidie, proefplaatsingen met behoud van uitkering, loonkostensubsidie, loondispensatie, participatieplaatsen en jobcoaching. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zoeken naar een passende vorm van ondersteuning.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.