Vrijwilligers, vereniging en sport

Samen dingen doen! Dat is het sleutelwoord voor participatie. Wij hebben een prachtig verenigingsleven en dat moeten wij blijven ondersteunen. Niet door complexe eisen te stellen, maar door verenigingsactiviteiten te faciliteren. De overheid is er voor verenigingen, en niet andersom.

De verenigingen kunnen ook vaak actief bijdragen aan de realisatie van gemeentelijk beleid. Waar verenigingen de facto publieke taken (kunnen) invullen, zoals ouderenzorg, armoedebestrijding en gezondheidsbevordering, moeten deze organisaties ook de aan dat beleidsterrein gekoppelde budgetten beschikbaar gesteld krijgen, naast hun reguliere subsidie. In bepaalde gevallen geeft het CDA de voorkeur aan het bekostigen van lokale vrijwilligersorganisaties boven het inschakelen van externe professionals. Verenigingen, vrijwilligers, inwoners, lokale ondernemers en geloofsgemeenschappen zorgen voor binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten.

Verenigingen en vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren we dat sport leuk is, hoe je kunt samenwerken en hoe je moet leren om te gaan met teleurstellingen. Verenigingen laten zien hoe leuk het is om samen de handen uit de mouwen te steken, hoe je respect kunt hebben voor elkaar en tenslotte hoe je verantwoordelijkheid kunt dragen.

Sporten en bewegen is supergezond! Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van overgewicht en andere problemen. In sommige gevallen zijn zij zelfs betrokken bij het behandelplan voor jongeren met psychische problemen. De maatschappelijke waarde die sportaccommodaties hebben wegen gemakkelijk op tegen de kosten die hieraan verbonden zijn. Naast het voetbal (via de Stichting Stibuni) dienen alle relevante sportverenigingen in de gemeente evenredig ondersteund te worden Het CDA pleit daarom voor een “Stibuni 2.0” voor alle sportaccomodaties.

Ook andere verenigingen (muziek, toneel of andere culturele vorming) vormen een geweldige bijdrage in de ontwikkelingen van onze inwoners. Iedereen moet daaraan deel kunnen nemen, onafhankelijk van iemands inkomen. De gemeente Nieuwkoop moet daarin blijven investeren, en waar mogelijk deze investeringen vergroten en verduurzamen.

Het CDA wil in ieder geval het budget voor activiteitensubsidies van vrijwilligersorganisaties in de gemeente Nieuwkoop in de komende vier jaar tenminste verdubbelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.