14 november 2022

CDA Nissewaard kritisch bij behandeling begroting 2023

Tijdens de behandeling van de begroting 2023 heeft het CDA gewaarschuwd voor mogelijke financiële tegenvallers en gepleit voor het opstellen van een gezamenlijke raadsagenda waarin coalitie en oppositie de grote problemen die in onze samenleving spelen gaan aanpakken. Een goed voorbeeld van zo’n gezamenlijke aanpak is het initiatiefvoorstel van VVD om een maatregelenpakket in te voeren waarmee inwoners hun energielasten kunnen beperken. Een initiatiefvoorstel wat CDA mede heeft ingediend en wat door bijna de gehele raad is overgenomen. Er is zorg over dreigende armoede onder inwoners als gevolg van de hoge energierekening maar ook zijn er zorgen door overschrijding van budgetten van grote herinrichtingsprojecten binnen Nissewaard. Ondernemers hebben het zwaar omdat ze nog maar net de coronacrisis achter zich hebben gelaten en nu geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden zoals de gestegen energiekosten. Een raad brede aanpak kan hier zorgen voor meer draagvlak en naar verwachting ook de snelheid van besluitvorming verbeteren.

Stijging van de lasten voor inwoners
Bij de Perspectiefnota 2023 had CDA gepleit voor een lagere indexatie dan de voorgestelde 5,1%. Tijdens de behandeling van de begroting vroeg fractievoorzitter Pieter Verhoog aan ONS of zij bereid waren om af te spreken dat de indexatie van de OZB de komende jaren niet verder zou stijgen dan de huidige 5,1%. Daar wilde ONS zich niet op vastleggen.

Drie moties van het CDA
Het CDA had bij de begroting drie moties opgesteld waarvan er twee zijn aangenomen.
De eerste motie heeft betrekking op het verzamelen van bestuurlijke informatie binnen het sociaal domein om zo beter te kunnen sturen. Hiermee moeten de tekorten in het sociaal domein voorkomen worden en ontstaat meer inzicht in de achtergronden bij de problemen binnen het sociaal domein. In de motie wordt aangedrongen op een efficiënt gebruik van zaaksysteem wat binnen de gemeente aanwezig is maar waarvan op basis van rapporten van de Rekenkamer de conclusie getrokken kan worden dat het systeem nog niet goed functioneert. De cijfers moeten overzichten opleveren omtrent het aantal aanvragen, de vraag of aanvragen worden gehonoreerd en een overzicht van aanvragen die worden afgewezen. De motie is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Een tweede motie betreft een oproep om buurthuizen en wijkcentra open te stellen en inwoners in de gelegenheid te stellen hier naar toe te gaan. Het initiatief moet vooral inwoners helpen die zorgen hebben om de kachel hoog te zetten in de winter en kan helpen om inwoners uit hun isolement te halen. De regeling moet ook beschikbaar komen voor kerken en andere particuliere initiatieven, mits goed kan worden aangetoond dat het openhouden van de locaties bijdraagt aan het doel om inwoners te ondersteunen.

Een derde motie van het CDA om spreekuren te gaan organiseren om zo het Thuis in de Wijk concept beter toegankelijk te maken haalde het niet. Het CDA constateert dat met name in de kernen de toegang tot Thuis in de Wijk sterk te wensen overlaat en dat inwoners een drempel ervaren om een beroep te doen op laagdrempelige hulp. Thuis in de Wijk was altijd bedoeld om snel hulp te kunnen krijgen met als doel om erger te voorkomen. Nu krijgen we langzamerhand het gevoel dat we moeten zeggen dat Thuis in de Wijk weg is.
De coalitiepartijen waren niet bereid om hun steun aan deze motie toe te zeggen.
Het CDA zal blijven sturen op een laagdrempelige toegang tot de zorg voor al haar inwoners.

Het CDA heeft dus ook het initiatiefvoorstel van de VVD mee ingediend waarmee een reeks van maatregelen wordt voorgesteld om inwoners te helpen om de gestegen energiekosten te verlagen. Eerder is een motie met vergelijkbare strekking door de Gemeenteraad unaniem aangenomen.  

Het CDA heeft gewezen op diverse rapporten van de rekenkamer waarin kritische constateringen worden gedaan rond de interne processen van de gemeente. Het CDA spreekt het college hierop aan en eist verbeteringen in de informatiehuishouding van de gemeente.
Een rapport van de rekenkamer over de realisatie van de doelstellingen bij de Regionale Energie Transitie (RES) constateert dat door het ontbreken van heldere doelstelling de Gemeenteraad het college niet goed kan controleren of de doelstellingen worden gehaald. Ook hier heeft het CDA in haar bijdrage op gewezen.

Het CDA is positief over een begin van toenadering door het college van de oppositie. Na een aanloopperiode waarin partijen aan elkaar hebben moeten wennen lijkt nu meer één gezamenlijk team te ontstaan. Verwonderlijk is dit niet omdat voor de verkiezingen partijen nog lijnrecht tegenover elkaar stonden.

De volledige bijdrage van het CDA kunt u nalezen in het bijgevoegde document. (AB 2023)

De fractie van het CDA is graag bereid om een toelichting te geven aan geïnteresseerde inwoners.
Wilt u een keer een fractie vergadering bijwonen dan kan dit. Het verzoek is om dit vooraf even kenbaar te maken bij de fractie.

Daarvoor kunt u contact opnemen met Pieter Verhoog, fractievoorzitter
Email:     [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.