20 april 2018

CDA motie rondom sportpark De Boekhorst door raad aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 april heeft de CDA fractie een motie ingediend rondom sportpark De Boekhorst. Deze is door de gemeenteraad aangenomen. Hieronder de tekst van de motie:

=========================================================

De raad van de gemeente Noordwijkerhout in vergadering bijeen op donderdag 19 april 2018, gehoord de beraadslaging over agendapunt 8 , met als titel ‘voorstel over de kredietaanvraag herstructurering sportvelden en interne infrastructuur sportpark De Boekhorst’.

Constaterende dat,

 • In deze raadsvergadering een uitvoeringskrediet voor de herstructurering van de sportvelden en interne infrastructuur sportpark De Boekhorst is geagendeerd; 
 • We tevreden zijn over de aanpak en voortgang m.b.t. Sportpark de Boekhorst die door het college wordt gehanteerd;
 • Er een extra investeringsraming wordt gevraagd ten bedrage van € 1.009.000, - ten opzichte van de investeringsraming 20-04-2017;
 • Deze extra investeringsraming o.a. veroorzaakt wordt door de noodzakelijke maatregelen voor een verdere optimalisatie van de waterhuishouding op het terrein;
 • Deze optimalisatie ook een verdere fasering en civieltechnische maatregelen noodzakelijk maken;
 • De extra investeringsraming wordt veroorzaakt door het op orde brengen van de waterhuishouding, geraamd op 1.371k en civieltechnische werkzaamheden geraamd op 1.266k te samen 2,5 mln euro.

Overwegende dat, 

 • We de voortgang van de herstructurering van Sportpark de Boekhorst als prioriteit stellen;
 • We bezorgd zijn over de extra financiële investering die nodig is voor de regulering van de waterhuishouding op het sportpark de Boekhorst;
 • We gaan voor een optimaal functionerend sportveld wat voldoende ontwatert kan worden en toekomst bestendig is;
 • We kritisch zijn ten opzichte van de hoogte van het investeringsbedrag die de optimalisatie waterhuishouding met zich meebrengt.

Verzoekt het college/ Roept het college op:

 1. Nogmaals in gesprek te gaan met het Hoogheemraadschap Rijnland om te bezien of er een meer kosten-efficiënte wijze van aanpak mogelijk is om het beoogde resultaat te bereiken; 
 2. Nadere informatie in te winnen bij civieltechnische bedrijven in de Bollenstreek die ervaring hebben met drainage in dit gebied met als doel de drainagekosten zo beperkt mogelijk te houden;
 3. De commissie R&W op de hoogte te houden van de renovatie Sportpark de Boekhorst en daarbij extra aandacht te schenken aan de kosten gepaard gaande met de optimalisatie van de waterhuishouding.

En gaat over tot de orde van de dag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.