20 juni 2022

Coalitieakkoord 2022-2026

Vandaag, maandag 20 juni is het coalitieakkoord van de gemeente Noordwijk gepresenteerd. Vanuit het CDA hebben wij bij mogen dragen aan de totstandkoming van het akkoord. Zelf ben ik zeer tevreden over de inhoud van het akkoord. In het akkoord zitten namelijk veel zaken die wij in het verkiezingsprogramma hadden opgenomen. Zaken dus waarvan wij vinden dat daar de komende 4 jaar mee aan de slag gegaan moet worden en waarin de kernwaarden van het CDA, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap, solidariteit en publieke gerechtigheid terug te vinden zijn. Tijdens de coalitie-onderhandelingen hebben wij er voor zorggedragen dat het akkoord ook gericht is op de langere termijn. In het coalitieakkoord is daarom aandacht besteedt aan infrastructuur (duurzaamheid en verkeer). Niet alleen maar kijken naar aantal te bouwen woningen maar juist ook hoe deze woningen kunnen worden toebedeeld aan de diverse doelgroepen en vooral ook onze eigen inwoners. Daarnaast staan er in het coalitieakkoord concrete afspraken over hoe wij naar de ISG kijken en dus kunnen zorgdragen voor een toekomstbestendig landschappelijk beleid. Als laatste hebben wij vanuit het CDA specifieke aandacht gevraagd voor zorg. Zorg voor onze ouderen en zorg voor onze jeugd zodat iedereen mee kan blijven doen aan de maatschappij. Kortom omkijken naar elkaar. Door op de link te klikken vindt u het coalitieakkoord. Een lijst met concrete zaken waar wij trots op zijn staat onder dit bericht. Ik hoop dat u zich, net als ik, herkent in het coalitieakkoord. Ik wens u veel leesplezier. Als er vragen of onduidelijkheden zijn kunt u mij altijd bereiken via [email protected]

Link voor he totale akkoord: https://www.noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Over_ons/Nieuws/Coalitieakkoord_geeft_koers_voor_onze_dorpen_voor_de_komende_4_jaar

Hartelijke groet,

Jordy de Mooij

Fractievoorzitter CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk

 1. De gemeente stemt de manier van communicatie en de inhoud daarvan af op de behoefte van de inwoners. De gemeente communiceert in begrijpelijke taal en breidt het gebruik van infographics uit.
 2. Ook ‘s avonds en ‘s nachts moet het veilig zijn en voelen op straat. Goede (led)verlichting draagt bij aan die veiligheid. We inventariseren de niet of slecht verlichte straten en gaan daarmee aan de slag. Daarnaast maken we afspraken over snellere reparatie van defecte verlichting.
 3. Het tarief voor de parkeervergunning voor inwoners gaat per 1 januari 2023 terug van € 50,= naar € 20,= per jaar.
 4. Om te zorgen dat het parkeren op het Kloosterplein goed wordt benut, maken we het na 18.00 uur gratis
 5. Wijkverenigingen kunnen een belangrijke verbinding zijn tussen inwoners en de gemeente. De wijkfunctionaris werft wijkambassadeurs en stimuleert de (oprichting van) wijkverenigingen
 6. In Noordwijkerhout en De Zilk is betaald parkeren nu niet aan de orde.
 7. We hebben een structurele aanpak van verkeersonveilige plekken. Hiervoor hebben we een meldpunt (Fixi). Over de oplossingen en resultaten communiceren we duidelijk. De rotonde bij de Langevelderweg pakken we als eerste aan.
 8. Naast de bestaande pinautomaat in Noordwijkerhout, faciliteren we voor Geldmaat een plek  in Noordwijk Binnen en Zee voor de plaatsing van 2 pinautomaten. In De Zilk zetten wij ons in voor een pinautomaat in de supermarkt.  
 9. We handhaven de maatschappelijke stage, voor een brede oriëntatie en een goede aansluiting van het onderwijs op de behoefte van het bedrijfsleven.
 10. In elke wijk bieden we ruimte voor sport- en speelplekken. Het aantal skate en andere Urban Sports faciliteiten blijft gehandhaafd. We breiden de openbare sportfaciliteiten in de buitenruimte verder uit conform de nota ‘Sport beweegt Noordwijk’, met onder meer het aanleggen van een sportlint.
 11. We zetten de bibliotheken breder in. Deze kunnen naast een plek voor boeken, kranten en tijdschriften ook als een ontmoetingsplek fungeren. Bibliotheken kunnen ook bijdragen aan een gezonde leefstijl van onze inwoners door cursussen en activiteiten op dit gebied aan te bieden.
 12. Er is een goede sociale kaart van organisaties en initiatieven die inwoners kunnen helpen om problemen op te lossen. Gemeente, verenigingen en instellingen gaan actief op zoek om mogelijke problemen op tijd te signaleren bij inwoners die nu buiten het gezichtsveld vallen. Hierdoor kan er op tijd hulp worden geboden. 
 13. Voor onze inwoners die (financiële) tegenwind in het leven hebben, voeren we een adequaat minimabeleid. Het recent vastgestelde minimabeleid (met 110% en 120% regelingen) met de Noordwijkpas en de Doe Mee regeling, moet belemmeringen wegnemen zodat mensen naar vermogen mee kunnen doen.
 14. We maken een zinvolle dag invulling mogelijk, door hulp bij werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding
 15. Ontmoetingsplekken vormen de spil van een wijk: een plek waar je elkaar ontmoet, helpt en eenzaamheid wordt voorkomen. Waar mogelijk en wenselijk faciliteren we dergelijke plekken. Belangrijke voorzieningen, zoals een huisarts, supermarkt, bibliotheek en basisschool zijn in de eigen buurt.
 16. We blijven mantelzorgers ondersteunen met bijvoorbeeld respijtzorg. Zij kunnen rekenen op waardering van de gemeente. We hebben ook oog voor jeugdige mantelzorgers.
 17. De Zilk heeft een sociaal gezicht en een rijk verenigingsleven. We nemen de komende periode stappen om de buurthuisfunctie van De Duinpan te versterken. Speciale aandacht verdient het op peil houden van het voorzieningenniveau in De Zilk. 
 18. De gemeentelijke infrastructuur is veilig en toegankelijk voor onder andere rollators, rolstoelen en scootmobielen.
 19. Wij vinden veilige speeltuinen voor onze kinderen belangrijk. De locatie Zeehonk leent zich bij uitstek als plek voor de eerste grote buurtspeeltuin in Noordwijk aan Zee. 
 20. We willen meer groen (bomen) in het dorp, uitbreiding van bos en meer aandacht voor (risico’s van) wateroverlast. De komende vier jaar komen er 800 bomen bij.
 21. We zorgen voor een betere verwijzing naar openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen en opname van deze voorzieningen in de HogeNood-app.
 22. We stimuleren (kleinschalige) maatschappelijke energiecoöperaties voor de verduurzamingsopgave.
 23. Nieuwbouwhuizen en -wijken worden duurzaam en (bijna) energieneutraal gebouwd. Bestaande woningen worden niet gedwongen om van het gas af te gaan. Dit is onhaalbaar en onbetaalbaar. Gasleidingen blijven beschikbaar voor biogas of waterstof.
 24. Een duidelijk woningbouwprogramma, dat voor de komende 10 jaar voorziet in voldoende woningen met gevarieerde, kleinschalige projecten, gericht op de lokale behoefte. We inventariseren regelmatig de woningbehoefte en herijken waar nodig het woningbouwprogramma. De Woonvisie mag geen doel op zich worden.
 25. We bouwen volgens de vastgestelde woningbouwplanlijst tot en met 2030, met onder meer:

 • voor de komende 4 jaar minimaal 400 betaalbare woningen voor onze starters en jongeren;
 • gemiddeld 20 woningen per jaar voor een natuurlijke groei in De Zilk, op onder andere de locatie bij de H.H. Kerk;
 • voor de middellange termijn onverminderd inzet om woningbouw te realiseren op het verrommelde Achterweg-gebied.

 1. We zien dat de behoefte aan woningen voor een- en tweepersoons huishoudens groeit. Voor deze groep kan compacter worden gebouwd: minimaal 40 à 50 m² (BVO) met volwaardige voorzieningen. Ook moet er ruimte zijn voor woningsplitsing, mits dit past binnen normen van leefbaarheid en voorzien wordt in voldoende parkeerruimte.
 2. We stimuleren starters naar eigenwoningbezit, bijvoorbeeld door startersleningen
 3. Statushouders en andere woningzoekenden worden gelijk behandeld. We moeten af van de voorrangsregel voor statushouders, het sluit onze eigen inwoners nu uit. We willen dat zoveel mogelijk eigen inwoners, zeker de starters, in Noordwijk kunnen wonen. Er komt geen AZC in Noordwijk.
 4. Op het terrein van de voormalige vishandel Admiraal-de Witt en aannemersbedrijf Verloop realiseren we 100% sociale woningbouw. Daarnaast biedt ook het voormalig DPO-gebouw aan de Hoogwakersbosstraat mogelijkheden om sociale woningbouw in Noordwijk aan Zee toe te voegen.
 5. Voor een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad vinden wij het belangrijk om, naast sociale woningbouw, ook -op korte termijn- in te zetten op het middensegment. We hebben aandacht voor de realisatie van goedkope koopwoningen en stellen voorwaarden om deze woningen voor het goedkope segment te behouden. Hiermee bevorderen we de doorstroming en bedienen we ook de inwoners die net teveel inkomen hebben voor een sociale huurwoning. We werken daarom met de volgende woningbouwsegmentering:

 • Minimaal 30% sociale huur tot € 763,47 (prijspeil 2022).
 • Minimaal 15% middeldure huur van € 763,47 tot € 1000 (prijspeil 2022).
 • Minimaal 25% middeldure koop vastgesteld op de NHG grens, huidige prijspeil van de NHG grens d.d. 2022 middeldure koop is € 355.000,- en € 376.300,- inclusief extra energiebesparende maatregelen.
 • Ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, eventueel ondersteund met thuiszorg. Appartementen en (huur)woningen worden levensloopbestendig gebouwd. We bouwen deze woningen bij voorkeur in de dorpskernen dicht bij voorzieningen zoals winkels, OV en zorginstellingen. Ook is er ruimte voor mantelzorgwoningen en voor andere (collectieve) woonvormen.

 1. Vanaf 2023 krijgen de inwoners (huiseigenaren) de komende 4 jaar een lineair oplopende korting op de OZB van 2,5% in het eerste jaar tot 10% in het vierde jaar (2,5%, 5%, 7,5% en 10%).
 2. We stoppen met verdichten van bestaande bouwlinten en voegen geen nieuwe lintbebouwing meer toe.
 3. Wij kiezen ervoor om het huidige in procedure gebrachte “bestemmingsplan Bronsgeest 2021” (met bijbehorende bebouwing) te realiseren en het voor Bronsgeest daarbij te laten. Dit betekent geen verdere bebouwing van Bronsgeest en het resterende deel van Bronsgeest conform het “bestemmingsplan Bronsgeest 2021” juist open te houden met agrarische (bollenteelt) bestemming
 4. De hondenbelasting wordt afgeschaft met voorwaarde dat in de gehele gemeente de opruimplicht geldt.
 5. Op basis van het huidige woonruimteverdeelsysteem hebben onze jongeren en andere woningzoekenden nauwelijks kans op een woning in onze gemeente omdat andere doelgroepen een voorrangspositie hebben. We gaan in overleg met de regio om te onderzoeken hoe we dit kunnen omkeren. Als ultimum remedium nemen we de regionale bevoegdheid terug en organiseren we het lokaal.
 6. We bouwen volgens de vastgestelde woningbouwplanlijst tot en met 2030, met onder meer:

 • voor de komende 4 jaar minimaal 400 betaalbare woningen voor onze starters en jongeren;
 • gemiddeld 20 woningen per jaar voor een natuurlijke groei in De Zilk, op onder andere de locatie bij de H.H. Kerk;
 • voor de middellange termijn onverminderd inzet om woningbouw te realiseren op het verrommelde Achterweg-gebied.

 1. We willen de bestaande sociale woningvoorraad op peil houden. We staan de verkoop van sociale woningen, die korter dan 30 jaar beschikbaar zijn (geweest) voor de sociale voorraad,  niet toe. We doen geen zaken met partijen die dat niet kunnen of willen garanderen. We zijn voorstander van andere opties, zoals het splitsen van woningen. Onze inzet is er op gericht om de termijn van 30 jaar zo lang als mogelijk te verlengen. We passen onze verordening hierop aan

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.