21 december 2018

Onderhandelaars bereiken coalitieakkoord

Afgelopen vrijdag hebben de onderhandelaars bekend gemaakt dat zij een akkoord hebben bereikt voor een coalitie voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Het CDA is blij dat er een akkoord is gesloten, en wil onze dank uitspreken voor onze onderhandelaars.

Kort na de verkiezingen kwam informateur Lies Spruit met het advies om een coalitie te onderzoeken tussen NZ Lokaal, VVD, CDA en Lijst Salman, welke kan rekenen op 19 van de 27 zetels van de nieuwe gemeenteraad, een ruime meerderheid. Na enkele weken onderhandelingen zijn de partijen afgelopen vrijdag eruit gekomen: de vier partijen hebben een akkoord weten te sluiten voor de komende 3,5 jaar. Het akkoord moet nog door de vier fracties worden goedgekeurd.

Op 2 januari 2019 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en zal ook worden gestemd over het nieuwe coalitieakkoord, met naar alle verwachting ook de installatie van het college van B&W. De waarnemend burgemeester is eerder deze maand al benoemd door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

De nieuwe coalitie heeft een aantal onderwerpen tot speerpunten van haar beleid 
benoemd, waaronder:

  • Een woonvisie voor de nieuwe gemeente, waarin we de nadruk leggen op sociaal bouwen en woonlocaties voor arbeidsmigranten.
  • De inwoner staat centraal; dienstverlening, communicatie en participatie krijgen veel aandacht. Daarvoor is het nodig dat de ambtelijke organisatie snel en goed vorm krijgt.
  • Parkeren is een onderwerp dat hoog op onze lijst staat net als werken aan oplossingen voor de (winkel-)leegstand. 

Henri de Jong voorgedragen als wethouder namens het CDA
De onderhandelaars dragen de volgende personen voor als wethouder:

  • Sjaak van den Berg (NZLokaal): grondzaken, maatschappelijk vastgoed, monumenten, sport, subsidies, verenigingen, communicatie, dienstverlening, handhaving RO, natuur & milieu, duurzaamheid en energietransitie en loco-burgemeester.
  • Roberto ter Hark (VVD): financiën, belastingen, inkoop, economie, toerisme, space, verkeer & vervoer, regionale samenwerking, P&O en huisvesting.
  • Henri de Jong (CDA): ruimtelijke ordening, bouwen, Greenport, grondwater & riool en civiel.
  • Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk): zorg (jeugd en ouderen), sociale zaken (werk en inkomen), onderwijs, volkshuisvesting, openbare ruimte, volksgezondheid en dierenwelzijn, 2e loco burgemeester.
  • Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld neemt de wettelijke taken op zich die bij haar  functie horen. 

Installatie raad en college van B&W op 2 januari
Op woensdag 2 januari worden de nieuw gekozen gemeenteraadsleden geïnstalleerd en wordt er gestemd over het nieuwe coalitieakkoord. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk, van 14.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Na afloop is er een borrel om het moment te vieren.

Kandidaat wethouder namens het CDA: Henri de Jong

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.