10 december 2021

Schriftelijke vragen 30% nieuwbouwwoningen toewijzen aan eigen inwoners

Aanleiding

Ons bereikte deze week het nieuws dat er landelijk wordt gesproken over een plan waarin bij nieuwbouwprojecten voorrang gegeven mag worden aan bewoners uit eigen stad of dorp. Tot op heden is dit voor bijna alle gemeenten nog niet toegestaan. Veel starters uit Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk zelf zouden zich heel graag (weer) in onze gemeente willen vestigen. Velen vissen echter ‘achter het net’ door de enorme concurrentie en het competitieve karakter van de huidige (regionale) woningmarkt.

Voor het sociaal en economisch aantrekkelijk houden van de gemeente vinden wij het van groot belang dat juist jongeren en starters kans hebben zich hier te vestigen.

Vragen

1. Is het college op de hoogte van de hierboven beschreven landelijke ontwikkelingen?

2. Is het college het met ons eens dat alle mogelijkheden moeten worden aangegrepen om het jongeren en starters te vergemakkelijken zich toch in deze gemeente te kunnen vestigen?

Zo ja, ziet het college, met ons, bovenstaande ontwikkelingen als kansrijk? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe staat het college tegenover de invulling van de voorrangsregel?

4. Kan het college aangeven welke restricties er verbonden zijn aan het gebruik maken van deze op handen zijnde regeling?

5. Het voorstel ligt nu landelijk voor ter consultatie. Ook is duidelijk dat het aan de gemeente zelf is om de regels in te vullen. Is het college bereid voorbereidende maatregelen te treffen zodat implementatie straks snel kan gaan?

Namens de CDA fractie,

Jordy de Mooij, CDA raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.