12 augustus 2022

Schriftelijke vragen energielasten

Aanleiding

In de afgelopen week lazen wij verschillende alarmerende berichten over de stijgende kosten voor gas en elektra en de uitvoering van de energietoeslag. Met name mensen die in slecht geïsoleerde huurwoningen wonen en een inkomen hebben dat wat lager ligt zijn kwetsbaar (https://www.rabobank.nl/.../d011282571-helft-huishoudens... ) .

Onlangs oordeelde de rechtbank dat de energietoeslag ook voor studenten/huurders van een kamer beschikbaar moet worden gemaakt(https://www.gemeente.nu/.../rechtbank-studenten.../ ).

Daarnaast lazen wij in diverse media berichten dat de energielasten voor verouderde woningen veel harder stijgen dan eerder was voorzien en dat de verwachting is dat een deel van de mensen met lagere inkomens hierdoor hun vaste lasten niet meer kunnen betalen en het aantal mensen met problematische schulden zal toenemen (https://www.trouw.nl/.../tienduizenden-mensen-met.../... en https://www.rtlnieuws.nl/.../nibud-huishoudens-inflatie... ).

De gemeente Noordwijk heeft ook een aantal verouderde sociale huurwoningen met een laag energielabel. Ook heeft Noordwijk een groep inwoners met een wat lager inkomen. Deze mensen kunnen weinig kunnen doen aan de staat van hun woning. De vragen zijn er enerzijds op gericht hoe wij op een goede manier onze zorgplicht voor kwetsbare inwoners kunnen invullen en anderzijds wat de impact van deze situatie is op de gemeentelijke financiën.

Onze fractie heeft concreet de volgende vragen:

Vragen

1. Op welke manier neemt de gemeente Noordwijk de uitspraak van de rechtbank dat studenten en huurders van kamers ook recht kunnen hebben op de energietoeslag mee in haar beleid? Welke kosten zijn hieraan verbonden voor de gemeente Noordwijk? En hoe worden deze kosten gedekt?

2. Op welke manier ondersteunt de gemeente inwoners in slecht geïsoleerde woningen met een beneden modaal inkomen? En ziet u ruimte om aanvullende maatregelen te treffen om deze inwoners te helpen hun woning te verduurzamen en zo hun energierekening te verlagen? Zo ja, welke aanvullende maatregelen bent u voornemens te treffen en welke manier betrekt u de Raad hierbij?

3. Op welke manier bereidt de gemeente Noordwijk zich voor op de ondersteuning van inwoners die door de hoge energietarieven in de financiële problemen komen? Is er vanaf dit najaar bijvoorbeeld voldoende capaciteit om snel schuldhulpverlening te bieden en snel te beslissen op aanvragen voor bijzondere bijstand? Is de gemeente voorbereid op een eventuele toename in het aantal aanvragen op deze beleidsterreinen? Zijn er frequente overleggen met partners in het sociaaldomein en maatschappelijke initiatieven om goed zicht te houden op relevante ontwikkelingen (bijv. overleggen met de voedselbank, diaconieën en welzijnsorganisaties)? Kunt u de Raad de komende 8 maanden direct informeren bij signalen dat het aantal mensen dat niet kan rondkomen toeneemt in Noordwijk?

4. Kan de gemeente in overleg met de woningbouwverenigingen het initiatief nemen om slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen in de aanloop naar de winter versneld te isoleren? Bijvoorbeeld door aanvullende subsidies op isolatiemateriaal of het collectief inkopen en vervolgens goedkoop beschikbaar stellen van isolatiematerialen?

5. Kunt u specifiek kijken wat er extra kan worden gedaan voor bewoners van sociale huurwoningen met een lager energielabel die naar verwachting binnen 10 jaar zullen worden afgebroken?

6. Welke impact verwacht u dat de energiecrisis en bijbehorende maatregelen zullen hebben op de gemeentelijke inkomsten en uitgaven?

Bij voorbaat dank voor uw reactie en met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Sebastiaan Duivenvoorde

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.