17 mei 2021

Schriftelijke vragen jeugdzorg

In het nieuws wordt veel gesproken en geschreven over de jeugdzorg. De fractie van het CDA maakt zich zorgen over het welzijn van de kinderen en jongeren in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Daarom heeft de fractie van het CDA de volgende vragen:

Vragen

1. Heeft de gemeente Noordwijk coronagelden ontvangen voor de jeugdzorg? Zo ja, om welk bedrag gaat het?? Is er al een doel voor de coronagelden? Waar gaat het aan besteed worden?

2. Hoeveel kinderen/jongeren maken gebruik van jeugdzorg over de afgelopen 5 jaar? Is er een toe- of afname te zien van hulpvragen? Hoe lang is de wachttijd van aanmelding tot het intake gesprek? Hoe lang is de wachttijd van intake gesprek tot de eerste behandeling? Is er een verschil in wachttijd door aanmelding via huisarts, via de post of op andere wijze? Is de wachttijd in de afgelopen 5 jaar toe- of afgenomen?

3. Hoeveel kinderen/jongeren komen na het einde van een behandeling weer terug met een hulpvraag? Is er een stijging of een daling te zien?

4. Hoe is het contact met het onderwijs (lager en middelbaar) en (sport-, muziek-) verenigingen? Is dat contact geïntensiveerd tijdens corona?

Wat is het beeld wat uit deze contacten naar voren komt? Hoe gaat het met de jeugd?

5. Welke programma’s voor preventie lopen er op dit moment? Is er een evaluatie van deze programma’s of komt die evaluatie er?

6. Zijn er trends in problemen/hulpvragen onder kinderen/jongeren te zien? Zo, ja welke trends zijn dit? Is er inzicht in trends die, meer dan nodig, geproblematiseerd worden? Zijn er trends die voor grotere problemen kunnen zorgen onder/voor de jeugd?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Sebastiaan Duivenvoorde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.