28 november 2019

College beantwoordt vervolgvragen CDA-fractie over het leerlingenvervoer

De fractie van het CDA stelde al eerder schriftelijke vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk over de mogelijke problemen bij het Leerlingenvervoer. Deze vragen zijn begin oktober beantwoordt door het college, maar naar aanleiding van klachten van verschillende inwoners van de gemeente Noordwijk over het leerlingenvervoer door Noot Personenvervoer, heeft het CDA de volgende vervolgvragen aan het college gesteld en deze vervolgvragen zijn door het college nu beantwoordt.

Vraag 1.
Bent u er van op de hoogte dat er momenteel nog steeds leerlingen te laat op school komen doordat Noot Personenvervoer deze leerlingen niet bijtijds op haalt?

Antwoord:
Dergelijke meldingen worden in eerste instantie bij de vervoerder gedaan. Enkele ouders hebben de melding ook bij de gemeente neergelegd. Wij nemen elke melding serieus en spreken de vervoerder er op aan. Noot wordt steeds dringend, soms dwingend gevraagd om te komen tot oplossingen.

Vraag 2.
Bent u er van op de hoogte dat, als leerlingen te laat worden opgehaald en daardoor te laat komen, ouders in de problemen komen met de schoolinspectie? Na drie keer te laat wordt er een melding gedaan aan de inspectie?

Antwoord:
Van één ouder hebben wij vernomen dat de schoolinspectie moet worden geïnformeerd over het te laat komen van hun kind. Of het zover gekomen is, dat er een te-laat-kom melding gedaan is bij de schoolinspectie is ons niet bekend. Ook hier geldt dat wij dringend, soms dwingend met de vervoerder overleg voeren.

Vraag 3.
Bent u er van op de hoogte dat er tijdens de ritten die Noot Personenvervoer uitvoert pesterijen en soms vechtpartijtjes plaatsvinden waardoor kinderen (en ouders) een onveilig gevoel krijgen?

Antwoord:
Over één route hebben wij signalen ontvangen, dat de leerlingen dergelijk gedrag vertonen. De vervoerder heeft de leerlingen inmiddels anders ingedeeld. Daarmee is deze situatie opgelost.

Vraag 4.
Bij controle is gebleken dat enkele chauffeurs een onveilige rijgedrag vertonen. Bent u daarvan op de hoogte en zo ja, wat is er dan gedaan met de meldingen?

Antwoord:
Van één chauffeur is gemeld, dat hij niet handsfree belde tijdens de rit. Deze chauffeur is later betrokken geraakt bij een verkeersincident. Hierbij waren gelukkig geen leerlingen betrokken. De betreffende chauffeur is direct van deze route gehaald. Deze zaak is in handen van de politie. Wij hebben aan de vervoerder laten weten dat deze chauffeur niet meer mag rijden voor gemeente Noordwijk. Noot heeft bevestigd dat deze chauffeur niet meer in de Duin- en Bollenstreek werkzaam zal zijn.

Vraag 5.
Hoeveel klachten krijg de gemeente momenteel nog binnen over Noot Personenvervoer en wat is de aard van die klachten?

Antwoord:
Wij ontvangen circa 5 meldingen in de week. Deze meldingen betreffen:
- chauffeurs die nieuwe routes rijden en daardoor de planning niet halen.
- wisselende chauffeurs
- het niet adequaat uitvoeren van een rit, waardoor leerlingen langer dan nodig in de auto zitten.

Tot slot
Wij betreuren het dat een aantal kwetsbare kinderen op dit moment niet goed wordt vervoerd en dat dit voor de ouders een extra belasting met zich meebrengt. In belangrijke mate is dit te wijten aan het tekort aan gekwalificeerde chauffeurs. in samenspraak met de gemeenten Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben wij intensief contact met de vervoerder om te bewerkstelligen dat de problemen zo snel mogelijk worden opgelost.

Wij gaan ervan uit dat de vervoerder de dienstverlening per 1 januari 2020 volledig conform de kwaliteitseisen van het programma van eisen zal uitvoeren. Mocht dit niet het geval blijken te zijn, dan zullen wij vanaf die datum sancties opleggen in de vorm van een geldboete.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.