11 mei 2020

Schriftelijke vragen corona maatregelen winkelend publiek en horeca.

Schriftelijke vragen corona maatregelen winkelend publiek en horeca.

De corona-crisis raakt de winkeliers en horeca in de gemeente Noordwijk hard. Cafés en restaurants zijn sinds 15 maart dicht en het hanteren van de 1,5 meter zal een uitdaging worden in de kernen van onze gemeente. Nu het kabinet heeft besloten dat de horeca op 1 juni weer beperkt open mag, is het verstandig om hier als overheid goed op te acteren. Het terrasseizoen in Noordwijk loopt van 1 april tot 1 oktober 2020. April is voor horecaondernemers, ook die met een terras, in ieder geval een verloren maand. Ook worden zij geconfronteerd met de anderhalve meter samenleving, waardoor zij binnen hun horecaonderneming, nadat zij hopelijk weer geopend mogen zijn, met een fors omzetverlies geconfronteerd worden. Voor een aantal onder hen is de anderhalve meter samenleving, vanwege het geringe vloeroppervlakte van hun café, lunchroom en/of restaurant, überhaupt geen reëel verdienmodel. Terrassen bieden dan de mogelijkheid tegemoet te komen aan de anderhalve meter samenleving doordat deze daarop beter zijn in te richten, waardoor gedurende het terrasseizoen de opgelopen omzetverliezen kunnen worden gemitigeerd. Overigens zullen ook deze terrassen, vanwege die anderhalve meter inrichting, dan niet volledig kunnen worden uitgebaat, terwijl daarvoor wel ook de gemeentelijke lasten, mogelijk uitgesteld, betaald moeten worden. Aanvullend op de maatregelen, zoals die door de Rijksoverheid zijn, of nog zullen worden getroffen, wil de CDA-fractie Noordwijk deze horecaondernemers tegemoet komen. Ook wil het CDA kijken naar het creëren van extra ruimte voor terrassen. Tevens wil de CDA fractie van het college weten of er al is nagedacht over veilige looproutes voor het winkelend publiek.

Vragen

1. Kan het college aangeven welk bedrag aan opbrengsten aan gemeentelijke (precario-)belastingen, die samenhangen met het uitbaten van terrassen op de openbare weg c.q. op gemeentegrond in Noordwijk, voor 2020 zijn geraamd?

2. Erkent het college met de CDA-fractie dat ook horecaondernemers in Noordwijk, als gevolg van de ernst van het coronavirus, met een fors omzetverlies geconfronteerd worden, dat voor (veel van) hen, door een relatief gering vloeroppervlakte van hun bedrijf, de anderhalve meter inrichting geen reëel verdienmodel is en terrassen in de regel daarop beter zijn in te richten?

3. Erkent het college tevens dat deze terrassen, als gevolg van de anderhalve meter inrichting, na opening, niet volledig uitgebaat kunnen worden, maar dat daarvoor wel de gemeentelijke (precario)lasten door deze horecaondernemers, mogelijk uitgesteld, betaald moeten worden?

4. Erkent het college ook dat, doordat terrassen in de regel, niet gehinderd door inpandige belemmeringen, beter op de anderhalve meter samenleving zijn in te richten, na opening het omzetverlies van horecaondernemers kunnen verzachten? Zo nee, kan het college haar antwoord motiveren?

5. Is het college daarom bereid, aanvullend op het pakket aan maatregelen voor ondernemers van de Rijksoverheid, horecaondernemers in Noordwijk, die in het seizoen een terras uitbaten, tegemoet te komen

6. Indien het college daartoe niet bereid is, op welke wijze wil het college deze groep van horecaondernemers, die een belangrijk deel van hun omzet nu juist in het terrasseizoen genereren, dan wel tegemoet komen?

7. Is het college bereid om in gesprek te gaan met horecaondernemers om het mogelijk te maken tijdelijke publieke ruimte te gebruiken om meer buitenruimte te creëren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Vuurtorenplein, het Gat van Palace, Lindenplein/Raadhuisplein/het Kloosterplein, het Marktplein en rondom de Witte Kerk

8. Indien voor het realiseren door het college van deze aanvullende gemeentelijke maatregelen voor de Noordwijkse horeca ondernemers besluiten van de gemeenteraad noodzakelijk zijn, vraagt de CDA fractie welke maatregelen dat zijn en wanneer deze op welke korte termijn aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd?

9. Wil het college in gesprek gaan met de winkeliers/ondernemersverenigingen om tot afspraken te komen over het instellen van veilige looproutes in de winkelstraten?

10. Is het college van plan om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen om de 1,5 meter te waarborgen in de centra van onze dorpen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Nathalie Barnhoorn en Sebastiaan Duivenvoorde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.