05 juni 2019

Uit de media: College beantwoordt schriftelijke vragen CDA over klachten centrum Noordwijkerhout

Begin mei heeft er een gesprek plaatsgevonden door commissielid Duivenvoorde van het CDA met een aantal bewoners van het centrum in Noordwijkerhout. De bewoners hebben hierbij diverse klachten geuit. Zo geven de bewoners aan dat men op het Marktplein veel fout parkeert, er geluidsoverlast is van hangjongeren (ook wildplassen en mogelijk dealen) en er veel overlast is van zwerfvuil, met name sigarettenpeuken. De bewoners verzoeken om duidelijk vanuit de gemeente wat betreft de verkeersregulatie met een totaalvisie. Men pleit voor een ring rondom het centrum waarbij duidelijk aangegeven gaat worden waar de parkeergarages zijn. In het verleden hebben verschillende bewoners contact gezocht met de gemeente (bijvoorbeeld via het meldpunt voor klachten) m.b.t. het centrum van Noordwijkerhout. De bewoners ervaren de terugkoppeling vanuit de gemeente beperkt.

De fractie van het CDA heeft op 6 mei vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk gesteld, het college heeft de vragen onlangs beantwoord.

Vragen CDA en antwoorden college:

1. De proef met het afsluiten van het dorpscentrum voor verkeer is voorbij. Wanneer kunnen wij een evaluatie verwachten en gaat deze evaluatie ook naar de bewoners en ondernemers in het centrum? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Aan de proef zijn onderzoeken gekoppeld (verkeerstellingen, belevingsonderzoek, parkeeronderzoek), waarvan de resultaten momenteel worden bestudeerd. Dit onderwerp heeft vanwege de fusie en vele personeelswisselingen tijdelijk minder aandacht gekregen. Terugkoppeling van de onderzoeken en evaluatie vindt plaats aan bewoners en ondernemers. Vervolgens neemt het college een besluit over het vervolg.

2. Is het college bezig met het opstellen van een totaalplan voor wat betreft de verkeersregulatie in en rondom het centrum van Noordwijkerhout? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Uit de analyse van de onder vraag 1 bedoelde onderzoeken zal ook voortkomen welke circulatie in en rondom het dorpscentrum de voorkeur geniet.

3. Is het college op de hoogte van de klachten die bewoners rondom het Marktplein ervaren met foutparkeren, geluidsoverlast, gevaarlijke situaties bij het laden en lossen e.d.? Zo ja, is er al ingezet op extra toezicht en handhaving, nu er ook extra BOA’s zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het huidige college is op hoofdlijnen op de hoogte van de problematiek. De BOA's hebben met diverse bewoners telefonisch contact gehad en naar aanleiding hiervan zijn verschillende handhavingsacties uitgevoerd. Het college heeft aandacht voor dezichtbaarheid van BOA's in de wijken en voor meer en strengere controle en handhaving op te hard rijden in de woonkernen. Deze punten zijn ook als speerpunten genoemd in het coalitieakkoord. Er is in de huidige situatie veel inzet van de BOA's rondom het marktplein, waarbij ook verbaliserend wordt opgetreden. Er is momenteel (nog) geen sprake van extra inzet van BOA's inzake klachten rondom het dorpscentrum. Binnen de 100 dagen aanpak is prioriteit gegeven aan de inzet van extra "jeugd BOA's". Deze extra BOA's waarop u ook doelt in uw vraag worden op dit moment niet ingezet in de kernen voor handhaving op verkeersoverlast. Het betreft BOA's die vanuit de Taskforce Boerenburg worden ingezet op "hangjeugd" op specifieke locaties. Inzet van BOA's binnen de nieuwe gemeente Noordwijk heeft de bijzondere aandacht van het college zoals ook benoemd in het coalitieakkoord. Hiervoor zullen we, ook in het centrum van Noordwijkerhout, de dienstverlening versterken. In overleg met bewoners en ondernemers wordt gezocht naar oplossingen voor bestaande problemen, Over deze aanpak wordt u in de loop van 2019 nader geïnformeerd.

4. Wil het college onderzoek doen naar de mogelijkheid om duidelijker en eerder op de route borden te plaatsen met de locaties van de parkeergarages? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het onder vraag 1 bedoelde parkeeronderzoek omvat ook een analyse van en aanbevelingen voor een duidelijkere verwijzing naar de locaties van de parkeergarages. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden momenteel op mate van haalbaarheid bestudeerd. Het ligt in de verwachting dat enkele aanbevelingen zullen worden gerealiseerd. U wordt hierover geïnformeerd conform het gestelde bij het antwoord op vraag 1.

5. Zijn alle klachten die de bewoners m.b.t. het centrum in het verleden hebben ingediend afgedaan? Zo ja, kunt u de beantwoording aan ons doen toekomen. Zo, nee waarom niet en hoe denkt het college dit te verbeteren.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 3

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk

C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Bron: Blik op Noordwijkerhout

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.