20 mei 2019

Uit de media: College beantwoordt schriftelijke vragen CDA verkeerssituatie Delfweg/ Zilkerbinnenweg tijdens Paasweekend

Op 23 april 2019 ontving het college van B&W van de heer T. Alkemade, raadslid voor het CDA, de volgende vragen betreffende de verkeerssituatie op de Delfweg en Zilkerbinnenweg tijdens het Keukenhofseizoen. "In het Paasweekend bezochten veel toeristen de Bollenstreek. Naast dat dit heel veel voordelen heeft, zijn er ook nadelen. Zo werden wij als CDA geattendeerd op een ernstig onveilige verkeerssituatie bij de Delftweg en Zilkerbinnenweg in Noordwijkerhout. Automobilisten parkeren lukraak langs de Delftweg en aan de Zilkerbinnenweg en op het fietspad langs de Delftweg. Ook steken toeristen zonder goed uit te kijken de Delftweg over. Kortom een chaotische situatie."

Vragen CDA en antwoorden college B&W:

Vraag 1: Is het college op de hoogte van deze situatie in het toeristenseizoen bij de Delftweg/Zilkerbinnenweg?

Antwoord:

Het college is op de hoogte van het feit dat het gedurende het afgelopen Paasweekend extreem druk is geweest in de bollenstreek. Door de combinatie van (voor bezoekers) gunstige factoren was het zelfs drukker dan voorgaande jaren. Diedrukte heeft zich op vele locaties in de streek gemanifesteerd, onder andere op de Deifweg/Zilkerbinnenweg. Maar zelfs langs provinciale wegen als de N206 werd in de berm geparkeerd en staken mensen over.

Vraag 2: Wil het college onderzoeken of er in het toeristenseizoen (met name rond Pasen) verkeersregelaars kunnen worden ingezet, zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Terecht heeft u opgemerkt, dat de grote belangstelling voor de bollenvelden heel veel voordelen heeft voor de bollenstreek, haar bewoners en haar ondernemers. Helaas zijn er ook nadelen. De bollenstreek is niet berekend op de piekbelasting zoals tijdens het afgelopen Paasweekend. Dat geldt voor de (verkeers-) infrastructuur, maar ook voor de personele bezetting bij politie en gemeenten. Zelfs als er extra externe verkeersregelaars ingehuurd zouden worden, zou het onmogelijk zijn om toezicht te mobiliseren bij elk wegvak en bij elke kruising waar de drukte kan leiden tot ongewenst (parkeer-) gedrag. Voor zover mogelijk zal echter ook in de toekomst rekening worden gehouden met de te verwachten drukte tijdens de Paasdagen en zal de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Indien en voor zover er extreme drukte wordt verwacht zal bezien moeten worden of extra toezichtcapaciteit noodzakelijk is en op welke wijze daarin voorzien kan worden. Daarbij moet overigens wel worden opgemerkt, dat het niet realistisch is te denken dat (zelfs met extra verkeersregelaars) situaties zoals op de Delfweg en Zilkerbinnenweg geheel voorkomen kunnen worden. Wij hebben er echter het volste vertrouwen in dat zowel politie als gemeentelijke toezichthouders en opsporingsambtenaren zich tot het uiterste zullen blijven inzetten voor een zo veilig mogelijke bollenstreek, ook tijdens extreme drukte.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk

C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld

 

Bron: BlikOp Noordwijkerhout

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.