02 april 2020

Vragen inzake "Bulbs & Breakfast" schuurtjes

Naar aanleiding van het artikel "Oude landschuurtjes in Bollenstreek worden Bulbs&Breakfast" in het Leidsch Dagblad van 6 maart, heeft het CDA de volgende vragen gesteld aan het college van B&W.

 

 

Vraag 1: 

Kunt u aangeven hoe de besluitvorming gelopen is?


Antwoord college van B&W:

De besluitvorming kent een lange voorgeschiedenis, zie ook het antwoord onder vraag 5.

 

Het onderwerp herbestemming landschuurtjes is behandeld in en Bestuurlijk Overleg RO Greenport op 28 november 2018.1 Daar is destijds positief op gereageerd als passend in het ISG beleid. Wel gaf het BO RO aan dat daarbij de neveneffecten nader in kaart gebracht moesten worden, zoals de benodigde ontsluiting en eventuele onttrekking van bollengrond voor bijvoorbeeld parkeergelegenheid.

 

In het Ambtelijk Overleg en Bestuurlijk Overleg Landschap, Natuur, Recreatie (en Erfgoed) (AO LRNE en BO LRNE) is het project genoemd of heeft het op projectenlijst gestaan vanaf de vergadering van het bestuurlijk overleg op 21 december 2016. Op 10januari 2019 is het project Landschuurtjes gepresenteerd aan het AO LRNE2 en is de grondgebied gemeenten Teylingen en

 

Noordwijk verzocht om de gemeentelijke bijdrage vrij te maken. Op 12juni 2019 heeft het BO LRNE het project Landschuurtjes gehandhaafd op de projectenlijst. Het BO LRNE heeft voor het project Landschuurtjes de bijdrage uit programmasubsidie voor het Gebiedsprogramma, gezamenlijke gemeentelijke bijdrage en de aanvraag RIF bij Holland Rijnland op 7 oktober 2019 vastgesteld. Op 27 november 2019 hebben de wethouders van gemeente Noordwijk (en die van Teylingen) tijdens het BO LRNE de intentie uitgesproken de gevraagde financiële bijdrage te leveren aan het project. Op basis van die positieve reactie en intentie heeft het college op 3 maart ingevolge beslist, zie onder vraag 2.

 

 

Vraag 2: 

En of dit in het college aan de orde geweest is? Indien Ja, waarom dit niet in de besluiten terug te vinden is?


Antwoord college van B&W:

Ons college heeft op 3 maart 2020 (agendapunt 8.8 'Renovatie en hergebruik landschuurtjes' van de collegeagenda) besloten I. Een financiële bijdrage te leveren ad. €20.000,- aan instandhouding van 2 landschuurtjes binnen gemeente Noordwijk; II. De Uitvoeringsovereenkomst voorbereiding en uitvoering - Renovatie en hergebruik landschuurtjes met het Cluster Duin- en Bollenstreek, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en gemeente Teylingen te ondertekenen; Ill. Een voorstel voor te bereiden om in, samenwerking met het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, een waardenstelling en/of beeldkwaliteitsplan te maken van de op het grondgebied van de gemeente Noordwijk aanwezige landschuurtjes. Wellicht heeft de raad dit besluit niet herkend omdat het Leids Dagblad het over Bulbs and Breakfast heeft. Blik op Noordwijk spreekt in haar kop wel over renovatie en hergebruik landschuurtjes.

 

 

Vraag 3: 

Kunt u aangeven ten laste van we/k budget de beschikbaar geste/de ge/den komen?


Antwoord college van B&W:

Het project bevat de voorbereiding sinds 2016, de renovatie en ontsluiting vanaf 2020 en de meubilering voor gebruik als overnachtingsplaats. De gemeente Noordwijk draagt alleen bij aan de renovatie van de twee landschuurtjes op haar grondgebied met een bedrag van €20.000,-. Dit bedrag komt uit het beschikbare budget voor erfgoedbeleid en hiervan zal men minimaal 25 jaar de schuurtjes moeten onderhouden. De overige dekking komt van de programmasubsidie Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek, het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland (RIF), de gemeente Teylingen, de GOM en van de toekomstige exploitant.

 

 

Vraag 4: 

Kunt u de overeenkomst ter inzage leggen?


Antwoord college van B&W:

Omdat het projectblad, inclusief de bijiagen, met de precieze bedragen onderdeel is van de uitvoeringsovereenkomst en de renovatie van de landschuurtjes nog aanbesteed moet worden, is het onverstandig om de uitvoeringsovereenkomst ter inzage te leggen. Er bestaat ook geen wettelijke verplichting om dit te doen. De uitvoeringsovereenkomst gaat over wie wat doet, hoeveel het mag kosten en wie hoeveel geld bijdraagt tijdens de voorbereiding en bij de uitvoering van het totale project.

 

 

Vraag 5: 

Kunt u aangeven wat u a/s informeren naar de raadsleden betreffende dit onderwerp de geëigende weg vindt? /s dat de krant?


Antwoord college van B&W:

De raad heeft op verschillende momenten kennis kunnen nemen van de voorbereiding van dit project en het feit dat de gemeente Noordwijk(erhout) hierbij betrokken was. Het beschermen en ontwikkelen van de landschuurtjes is in 2016 opgenomen als project in het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Tijdens de Landschapstafel op 13 oktober 2017, waar ook de raden voor uitgenodigd waren, heeft de clustervertegenwoordiger het project specifiek genoemd als initiatief van een maatschappelijke organisatie, dat in voorbereiding was. In de visie Recreëren tussen het Erfgoed is het project uitgewerkt onder initiatief 17. De colleges van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben deze visie in oktober 2018 vastgesteld. Op 29januari 2019 heeft hierover (en over de andere twee visies) een raadsinformatieavond plaatsgevonden. In de jaarrekening 2018 Noordwijkerhout (vastgesteld juli 2019) staat onder programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid, recreatie en toerisme vermeld dat de gemeente heeft meegewerkt aan de voorbereiding van het project 'Behoud en herbestemming landschuurtjes".

 

De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten, en dus ook voor die met betrekking tot de uitvoering van de projecten van het Gebiedsprogramma, berust bij het college (tenzij dit ertoe leidt dat direct de begroting aangepast moet worden). Op basis hiervan menen wij dat uw gemeenteraad in voldoende mate is geïnformeerd bij het kenbaar maken van het onderhavige besluit in de besluitenlijsten van het college.

 

De betreffende schuren bevinden zich in het open agrarisch GOM gebied anders dan bijvoorbeeld het Bloemenbed gesitueerd tegen de huidige bebouwing. Doe/stelling van de GOM is om de agrarische sector vitaal te houden en ruimte te bieden aan het bollenareaal.


 

Vraag 6: 

Kunt u aangeven in we/k gebied deze schuren zich bevinden conform de /SG criteria op pagina 39 van het /SG document 2016?:

o Openheid actief vergroten

o Behoud openheid met verbetering landschappelijke kwailteit groen en open weidekarakter


Antwoord college van B&W:

De bestaande landschuurtjes staan in het veld en worden met dit project gerenoveerd. Zij zijn onderdeel van het cultuurhistorisch erfgoed en vertellen het verhaal van de landarbeid in de bollenteelt. Het gaat hier alleen om hergebruik van deze schuurtjes. Er worden geen vakantiewoningen gebouwd. Het gaat dus niet om uitbreiding van bebouwing en het is daarom niet in tegenspraak met hetgeen in de ISG (p39) staat. Bed & Breakfast is verder reeds toegestaan als nevengebruik van de hoofdfunctie agrarisch-bollenteelt.

 

Ook bij het Bloemenbed ging het om Bed & Breakfast als nevenfunctie. Dit gebruik is gewoon mogelijk volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

 

 

Vraag 7: 

Hoe verhoudt zich het creëren van (vakant/e)bewoning in open agrarisch gebied met deze /SG criteria op pagina 39 die de GOM moet waarmaken?


Antwoord college van B&W:

Zoals hiervoor is aangegeven gaat het bij het project 'landschuurtjes' niet om nieuwe bebouwing in het agrarisch gebied maar om het hergebruik van bestaande cultuurhistorisch waardevolle gebouwtjes. In de lSG (p34-35) staat dat om verrommeling een halt toe te roepen duidelijke ruimtelijke keuzes zijn gemaakt. Hierbij is gezocht naar een optimale balans tussen de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten enerzijds en de ruimteclaims voor een vitale regio anderzijds. Het is van groot belang het bestaande cultuurhistorische erfgoed te verbinden met de planologische keuzes, zodanig dat de waardevolle cultuurhistorische kenmerken duidelijk herkenbaar, zichtbaar en aantrekkelijk blijven voor de huidige en toekomstige bewoners, gebruikers en bezoekers (toeristen). Het is dus van belang om bij ruimtelijke planvorming, herstructurering en schaalvergroting het aspect cultuurhistorie vroegtijdig te betrekken en het behoud van karakteristieke structuren en elementen na te streven. De landschuurtjes vallen onder deze karakteristieke elementen.

 

 

Vraag 8: 

Het /SG document 2016 op pagina 50, recreatie en toerisme, spreekt niet van verblijf in het open middengebied, enkel op pagina 47 van paarse gebieden, klopt dit?


Antwoord college van B&W:

In de ISO (p50) geven de gemeenten aan dat zij "mede vanuit de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek ook een impuls voor private (met name ook kleinschalige) initiatieven op gebied van recreatie en toerisme willen bewerkstelligen". Dit project valt onder de doelstelling van de ISG "het stimuleren van agrotoerisme voor verblijfs- en dagrecreatie".

 

 

Vraag 9: 

Is er nu ten aanzien van de /SG uitgangspunten een tegenstrijdigheid ontstaan? Waarom is dit aangaande de lSG niet voorgelegd aan de gemeenteraad alvorens te beslissen a/s zo vele bestemmingsplannen in het buitengebied?


Antwoord college van B&W:

Zoals hiervoor bij vraag 1 is aangegeven is er ten aanzien van het hergebruiken van cultuurhistorisch waardevolle landschuurtjes voor het kleinschalig agro-toerisme geen sprake van strijdigheid met de ISG.

 

Het agrarisch gebied, waar de landschuurtjes fysiek aanwezig zijn, is in de ISG (over het algemeen) aangegeven als bollengrond. Ook in de meeste bestemmingsplannen zijn de schuurtjes niet terug te vinden. Dit betekent dat er maatwerk toegepast moet worden om de landschuurtjes na de renovatie ook daadwerkelijk als overnachtingsplek in gebruik te nemen. Over de procedure van maatwerkaanvragen hebben de gemeenten en GOM afspraken gemaakt.

 

OOM zal maatwerkverzoeken indienen voor de drie landschuurtjes bij de betrokken grondgebiedgemeenten. De maatwerkaanvragen zullen via de gebruikelijke maatwerkprocedure beoordeeld worden . Als sluitstuk zal een passende planologische procedure gevoerd worden.

 

 

Vraag 10: 

Op pagina 50 wordt aangegeven dat initiatieven via de economic board lopen, is dit in dit geval gebeurd?


Antwoord college van B&W:

Op pagina 50 van de ISG is sprake van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. De Economic Board bestond nog niet tijdens het vaststellen van de ISO 2016. De Economic Board is niet actief betrokken bij de uitwerking van dit project.

 

 

Vraag 11: 

Aan welke wetgeving voldoet de bewoning van de schuren?


Antwoord college van B&W:

De schuren zullen moeten voldoen aan wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid. Dergelijke zaken worden getoetst bij de vergunningaanvraag. Op dat moment zullen de landschuurtjes als recreatieve overnachtingplaats voor 2 (en één schuurtje 4) personen aan de (veiligheids-)regels moeten voldoen. Het gaat bij dit initiatief dus niet om het realiseren van woningen. Het gaat hier om het recreatief nachtverblijf in reeds aanwezige schuurtjes met een oppervlakte van rond de 12m2.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.