Als mensen hebben we de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met onze natuurlijke omgeving. Grondstoffen raken uitgeput en het klimaat overbelast en vervuild. Uiteindelijk zijn onze economie en ons welzijn gebaat bij een aantrekkelijke en gezonde omgeving. Het gaat om de juiste balans tussen mens, milieu en een gezonde economie. Wij willen dat Noordwijk goed in de pas loopt wat betreft de verdere verduurzaming. Om dit te bereiken ondersteunt het CDA graag de initiatieven van wijken, inwoners, bedrijven en verenigingen. Daarom zetten wij ons in voor het volgende:

Algemeen

 • We moeten zuinig zijn op het natuurschoon van de Duin- en Bollenstreek, de kuststrook met strand en duinen, het bosgebied tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, De Kager Plassen en het Keukenhofbos.
 • De gemeente blijft initiatieven voor een zo milieuvriendelijk mogelijke bollencultuur ondersteunen en mogelijk maken.
 • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Te denken valt aan zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, elektrische auto’s, (elektrische) fietsen stimuleren en papierloos werken/vergaderen.
 • Geef duurzame bedrijven en ondernemers extra ruimte voor hun toekomstplanen en ondersteun ze daarin.

Afval

 • Meer controle op zwerfafval en afval naast containers op straat.
 • Ter beschikking stellen van materieel en bekostiging van aanschaf en onderhoud voor burgers die vrijwillig zwerfafval in hun woon- en leefomgeving opruimen. Bijvoorbeeld de strandjutters en de zogenoemde Z(werfafval)-ambassadeurs.
 • Tijdig legen van afvalcontainers dankzij elektronisch datasysteem.
 • Nagaan of het afval op een andere manier kan worden ingezameld. Zodat er een nog betere scheiding van afval aan de bron plaatsvindt. Dit moet dan wel direct een besparing opleveren voor de portemonnee van de burger.
 • De samenwerking met de gemeente Katwijk rond de milieustraat blijft voorlopig in stand, net zoals de milieustraat in Noordwijkerhout.

Energie

 • Noordwijk zal in lijn met het Rijksbeleid het aardgasloos bouwen implementeren. Financiële steun van het Rijk is onmisbaar om de kosten voor bewoners binnen de perken te houden. Met het oog op nieuwe ontwikkelingen rondom waterstofgas willen we de bestaande gasinfrastructuur echter wel behouden. Daarmee wordt een te grote afhankelijkheid van één energiebron voorkomen.
 • Energieneutraal en levensloopbestendig bouwen; woningen met energielabel A opleveren; ook voor bestaande bouw is nog veel winst te behalen in samenwerking met de woningcorporaties en verenigingen van eigenaren.
 • De gemeente steunt ondernemers en verenigingen/instellingen om klimaatneutraal te worden. Bijvoorbeeld bij het opwekken van energie en het duurzaam maken van sportcomplexen, aanschaf van zonnepanelen, of door oprichting van energiecoöperaties voor het produceren van duurzame energie.
 • De gemeente stuurt aan op een regionaal initiatief voor het benutten van aardwarmte.

Woon- en leefomgeving

 • De gemeente is zuinig op onze overgebleven mooie gebieden.
 • Een wijkgerichte aanpak als het gaat om Noordwijk-Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk waarbij het college regelmatig de wijken en buitengebieden ingaat. Wijkmanagers zorgen voor een goed contact met de betreffende wijk.
 • De gemeente zorgt ervoor dat elke wijk in Noordwijk goede speelplekken met fitness voorzieningen voor ouderen heeft om te bewegen, te ontmoeten en te begroeten.
 • De gemeente pakt ‘shameplekken’ met alle mogelijke juridische middelen aan. Er moet een einde komen aan de verpaupering van de boulevard en in het bijzonder het Vuurtorenplein.
 • De gemeente stimuleert het vergroenen van de tuinen om de biodiversiteit in een mooie en groene leefomgeving te bevorderen.
 • De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven op wijk- en buurtniveau.
 • Als bewoners het openbaar groen in hun directe omgeving willen onderhouden werkt de gemeente daar zoveel mogelijk aan mee.
 • Het CDA wil graag slimme verlichting toepassen, afgestemd op het gebruik van wegen en fietspaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.