Onderlinge verbondenheid en solidariteit tussen mensen blijven kernwaarden van het CDA. Solidariteit lijkt in onze hedendaagse samenleving steeds verder op de achtergrond te raken. Juist lokaal kan veel worden gedaan om mensen te ondersteunen die om welke reden dan ook minder goed kunnen meekomen. Die ondersteuning moet zijn gericht op het zo volwaardig mogelijk mee kunnen doen. Participatie, noemen we dat.

Daarbij hebben mensen ook een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente ondersteunt haar inwoners in hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Korte-termijn bezuinigingen mogen er niet toe leiden dat kwetsbaren aan de kant komen te staan. Denk daarbij ook aan de jeugdzorg. De gemeente heeft oog voor de situatie waarin iemand zich bevindt èn regelt het ontschotten waar mogelijk en nodig. We zoeken de oplossingen het liefst in collectieve voorzieningen, zoals collectief vervoer. Hoewel we gebonden zijn aan de wettelijk verplichte taken en de lokale verordeningen, legt het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk de nadruk niet op de regels, maar op de vertaling van al die regeltjes en voorschriften in de praktijk. Want het gaat tenslotte om mensen.

Participatie

 • Goed zicht houden op armoede in de gemeente Noordwijk. Speciale aandacht voor de jeugd. In Noordwijk moet iedereen mee kunnen doen.
 • Het armoedebeleid moet gericht zijn op alle doelgroepen en hulp moet laagdrempelig beschikbaar komen, waarbij ook andere zorgvelden worden meegenomen.
 • In overleg met de voedselbank bezien of aanvullende maatregelen bij armoedebestrijding nodig zijn.
 • Zinvolle daginvulling mogelijk maken, zoals werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding.
 • Extra inzet bibliotheek voor kinderen in armoede: bestrijding laaggeletterdheid en kennismaking met cultuur.
 • Taalvaardigheid en integratie vluchtelingen bevorderen via Taallokaal en bibliotheek.

Maatschappelijke Ondersteuning

 • Registratie van alle hulpvragen aan de Lokale Loketten, want meten is weten.
 • Inzet en beschikbaarheid onafhankelijke cliëntondersteuning vanaf eerste contact bij de hulpvraag (Lokaal Loket) tot en met het indicatiebesluit.
 • Ontschotting wetten (Wmo en andere regelgeving) bij verlening maatwerk: dat is effectief en kostenbesparend. Eén gezin, één plan, één regisseur.
 • In de nieuwe gemeente Noordwijk moeten voldoende sociale wijkteams aanwezig zijn.
 • Uitbreiding Wmo-vervoersmogelijkheden voor kleine afstanden naar algemene voorzieningen in alle kernen, (bijv. elektrische tuktuks). Waar mogelijk met inzet van vrijwilligers en reïntegratiecliënten.
 • Verenigingen en vrijwilligers zijn belangrijk. Het CDA vindt dat we de vrijwilligers moeten ondersteunen met duidelijke informatie over mogelijkheden. Daar waar de maatschappij graag wil dat zij een VOG (verklaring omtrent gedrag) overleggen, mag de rekening niet bij de individuele vrijwilliger worden neergelegd. Daarom willen wij gratis VOG’s voor verenigingen.
 • Right to Challenge ook op het gebied van de zorg: het CDA stimuleert initiatieven vanuit het maatschappelijk middenveld.
 • Een breed cliëntervaringsonderzoek houden waarbij àlle cliënten worden meegenomen. Juist ook de mensen die na een hulpvraag onverrichterzake naar huis gaan en de mensen die geen maatwerkvoorziening kregen.

Jeugdzorg

 • Wachtlijsten moeten weggewerkt worden; streven naar landelijke norm òf snelle inzet van tijdelijke maatregelen. Wij accepteren geen ‘grijze gaten’, waarbij kinderen niet geholpen worden omdat zij niet slechts onder één zorgwet vallen (nieuwe schotten tussen Jeugdwet, ZVW, Wmo en Wlz).
 • Aansluiting verbeteren tussen de lokale Jeugd- en Gezinsteams en het Jeugd- en Jongerenwerk.
 • We zetten op het gebied van de jeugdhulp in op samenwerking in de regio, op solidariteit en het spreiden van financiële risico’s.
 • Bij alcohol- en drugsverslaving zetten we in op preventie en doen dat samen het Jeugd- en Jongerenwerk, het Jeugd- en Gezinsteam, de scholen en overige maatschappelijke partners in de buurt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.