Bij goed rentmeesterschap hoort ook het zorgvuldig omgaan met het (belasting-)geld dat de gemeente is toevertrouwd om haar taken uit te kunnen voeren. De fusie mag er niet toe leiden dat de gemeente een waterhoofd krijgt met steeds meer ambtenaren en teamchefs. Het financiële beleid van de gemeente moet zuinig en doelmatig zijn. De lastenstijging voor burgers en bedrijven moet in principe in de pas lopen met het consumentprijsindexcijfer van het CBS. Dat dwingt de gemeente tot zorgvuldige keuzes. Als de gemeente dalende inkomsten heeft of onverwacht hoge uitgaven, moet ze binnen haar begroting prioriteiten stellen en/of bezuinigen.

Daarom wil het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk:

 • De gemeente harmoniseert de OZB samen met rioolheffing per 1 januari 2019. Ze gaat daarbij uit van de eigenarenheffing. De harmonisering mag per saldo niet leiden tot lastenverhoging in vergelijking met de huidige gecombineerde tarieven.
 • Gemeentelijke (OZB-)belastingen en heffingen volgen de inflatiecorrectie. Niet meer en niet minder.
 • De gemeente bereidt zich voor op het verlies van precario-inkomsten per 2022. Zij zoekt de oplossing in het ombuigen naar één gemeentelijke heffing gecombineerd met een bezuiniging in haar uitgaven.
 • De gemeente werkt met een sluitende meerjarenbegroting met een risicoparagraaf voor de langere termijn zodat de algemene reserve overeind blijft.
 • De gemeente stelt voor alle gemeentelijke sectoren en domeinen meerjaren- beheersplannen op inclusief risicoparagraaf. Doel is om de financiering te bewaken en de gelden te oormerken. Daarmee wordt het besteed aan dingen waarvoor het is bedoeld. En het voorkomt incidenteel financieel bijspringen.
 • De totale uitgaven van de nieuwe gemeente moeten lager liggen dan die van de twee afzonderlijke gemeentes.
 • De subsidieverordening 2 jaar in stand houden en ordentelijk in overleg met betrokkenen harmoniseren.
 • De toeristenbelasting volgt de inflatiecorrectie. De gemeente zoekt harmonisatie in de verschillende categorieën en/of indelen in (fysieke) gebieden.
 • De gemeente besteedt de inkomsten van de toeristenbelasting aan versterking van de toeristische sector.
 • Grondzaken, Ruimtelijke Ordening en financiën moeten niet in één wethoudersportefeuille worden belegd, maar verdeeld binnen het college van B&W in gescheiden portefeuilles. Per beleidsveld en per project is volstrekt duidelijk wie welke verantwoordelijkheid draagt. Daarbij wordt gewerkt volgens collegiaal bestuur.
 • De gemeente hanteert realistische grondexploitaties. De gemeente belast gronden niet met ontwikkelkosten van andere projecten (Zoals Maarten Kruystraat, Jan Kroonsplein en Bronsgeest).
 • De gemeente zet de Nuon-gelden in voor de eigen inwoners en een goed rendement. Specifiek wil het CDA dit geld indien nodig inzetten voor projecten waar alle inwoners gelijkelijk profijt van hebben, zoals de noodzakelijke energietransitie, bijvoorbeeld de ombuiging van gas naar duurzame energie (aardwarmte, zonnecollectoren). Het Nuon-geld niet verbrassen aan dure parkeergarages, een compleet nieuw gemeentehuis of om tekorten van projecten weg te werken.
 • De gemeente bewaakt het beleid, de uitgaven en begrotingen van regionale organen als Holland Rijnland, ISD, enz.
 • De gemeente en woningstichtingen werken aan een Volkshuisvestingsfonds. Dit wordt gevoed uit een gedeelte van de winsten op grondexploitaties. Daarmee steunt zij betaalbare woningen voor Noordwijkers. Daarnaast kan een deel van deze winsten ingezet worden voor startersleningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.