Samenwerking is nooit een doel op zichzelf. Het is een middel om strategische en praktische doelen te realiseren. Wij willen een regionaal sterke en efficiënte ambtelijke organisatie om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. De fusie van twee gemeenten moet voor haar inwoners en bedrijven zo min mogelijk last geven. Sterker: Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk was en is voor de fusie omdat deze voordelen moet opleveren voor de inwoners. De fusie moet ruimte laten voor het lokale karakter van de vier kernen in Noordwijk. De dienstverlening aan burgers en bedrijven moet in alle kernen behouden blijven. Met gevoel voor de identiteit van de afzonderlijke kernen. Inwoners en ondernemers hebben baat bij een daadkrachtig en betrouwbaar bestuur. Een gemeentebestuur dat voor hen opkomt en haar afspraken nakomt. We willen dat de gemeente werkt aan het oplossen van problemen, in plaats van het opstellen van regels en evaluaties. Fusie is onzes inziens noodzakelijk om de landelijke taken die nu gemeentelijk moeten gebeuren, professioneel en efficiënt uit te kunnen voeren en voldoende tegenwicht in de regio te leveren om zodoende ook strategisch vanuit de Noordwijkse optiek zaken te realiseren. Een goed voorbeeld is de economische agenda.

Een goed onderdeel van openbaar bestuur is regionale samenwerking. De gemeente werkt al op veel gebieden samen. Samen sta je sterker is een aloud gezegde. De bestaande samenwerkingen willen wij dan ook continueren. Dat ontslaat ons echter niet van de plicht om ook kritisch te blijven kijken naar de gezamenlijk uitgevoerde taken. Efficiëntie, kostenbewaking en kwaliteit moeten voorop staan. Daarnaast bewaken wij actief de ‘grip op regionale samenwerking’, opdat de gemeenteraad ook regionaal haar sturende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol goed kan blijven invullen.

Daarom wil het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk het volgende:

 • In stand houden van de gemeentelijke loketten. Zij zijn het contactpunt van de gemeente voor de inwoners en bedrijven. Hier kunnen mensen terecht voor allerlei zaken.
 • Burgercontacten hoeven niet per se plaats te vinden aan het loket. De gemeente moet digitale mogelijkheden beter benutten, bijvoorbeeld via haar eigen website.
 • De dienstverlening kan door een “vliegende brigadebij de mensen thuis worden gebracht.
 • De vliegende brigade en de lokale loketten zijn onmisbaar voor mensen die niet goed overweg kunnen met digitale informatie.
 • De gemeente moet een publieks-app ontwikkelen. Deze kan de mensen informeren over bijvoorbeeld het moment van huisvuilinzameling of de actuele parkeersituatie.
 • Inwoners en bedrijven moeten via de telefoon, mail of app meldingen van overlast ogenblikkelijk kunnen doorgeven. De gemeente laat weten wat er met hun meldingen is gebeurd.
 • De huidige twee gemeentehuizen zijn prachtige gebouwen en dragen ook qua publieke functie bij aan de levendigheid van de betreffende dorpscentra. Wij streven dan ook naar het behoud van één en indien mogelijk beide gebouwen als gemeentehuis. De realisering van een compleet nieuw peperduur gemeentehuis buiten onze dorpskernen is voor het CDA op dit moment geen optie.
 • De gemeente overlegt met belanghebbenden vóórdat beleid gewijzigd wordt.
 • De gemeente communiceert helder over landelijke en regionale subsidies waarvan ondernemers en inwoners gebruik kunnen maken.
 • Via het Burgerpanel peilt de gemeente de mening van burgers. De informatie die dat oplevert, gebruikt de gemeente bij haar beleid. Het CDA wil daarom het burgerpanel uitbouwen voor de nieuwe gemeente.
 • Ambtelijke facilitering van burgerinitiatieven en burgerparticipatietrajecten.
 • Transparant bestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.