Het is goed wonen en leven in de vier kernen van Noordwijk. Dat ontdekken steeds meer mensen. De druk op de woningmarkt is groot. Als kustgemeente in de Randstad is de verleiding groot om veel bij te bouwen. Maar de ruimte daarvoor is beperkt, omdat we ook de natuur en bollengronden willen behouden. Als er gebouwd wordt, moeten veel woningen ook financieel bereikbaar zijn voor jongeren en starters op de koop- en huurmarkt. Het moet voor zowel de starters als doorstromers in Noordwijk mogelijk zijn om in de eigen dorpen te blijven wonen.

Daarom maakt het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk zich hard voor de volgende punten:

 • De gemeente ontwikkelt een masterplan sociale volkshuisvesting. Daarin wordt duidelijk in welke behoefte aan welke soort woningen voor de vier kernen wordt voorzien. De gemeente houdt een enquête onder de inwoners naar de toekomstige woonbehoefte en past de bouwplannen daarop aan, waarbij ook goed aan onze jeugdige inwoners wordt gedacht.
 • Er moeten voldoende sociale huurwoningen worden gebouwd, minimaal 35% bij nieuwe locaties. Middenhuur (tussen € 715 en € 1.000 per maand) is ook belangrijk.
 • Bij sociale koopwoningen geldt altijd een anti-speculatiebeding.
 • De gemeente zet zich in voor voldoende woningbouw in de vier kernen. Het Zilt, het terrein van St. Bavo en Offem-zuid. Bronsgeest wordt gezien de vele andere bouwmogelijkheden in Noordwijk niet bebouwd en blijft een toeristisch aantrekkelijke locatie voor bloembollenteelt.
 • Voor doorstroming is het belangrijk dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn. Voor de doorstroming van senioren zijn daarbij - naast huurwoningen/appartementen - betaalbare koopappartementen en kleinere grondgebonden koopwoningen belangrijk. Grotere (gezins)woningen komen dan beschikbaar voor gezinnen.
 • Bij de realisatie van bouwprojecten van grote fysieke omvang (zoals appartementengebouwen, hotels, toeristische voorzieningen en kantoor- of bedrijfsgebouwen) zal gezorgd worden voor een evenwichtige inpassing t.o.v. de directe, bebouwde omgeving.
 • Bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken moet er aandacht zijn voor aardgasloos bouwen, voor een groene omgeving en voor natuurlijke afvoer van hemelwater. Ook moet er aandacht zijn voor wijkgerichte voorzieningen, zoals speelgelegenheid, onderwijs, buitenschoolse opvang en ruimte voor samenkomst en ontmoeting.
 • Het rijksbeleid richt zich er op dat mensen langer in hun eigen woning blijven wonen. De gemeente moet daarom de zorgtaken integraal meenemen in plannen voor woningbouw. Wij denken daarbij aan beschermd wonen, ruimte voor mantelzorg en levensloopbestendig bouwen.
 • Het CDA kiest voor de huisvesting van onze eigen kinderen die vaak al jarenlang wachten op een betaalbare woning. Statushouders krijgen voortaan geen urgentie of voorrang meer bij de toewijzing van woningen; voor hen moeten andere oplossingen worden gevonden welke niet ten koste gaan van de eigen inwoners.
 • De gemeente zoekt naar creatieve oplossingen voor spoedzoekers, in samenwerking met de woningstichtingen, Duin- en Bollenstreekgemeenten en centrumgemeente Leiden.
 • Goede (prestatie)afspraken met de Noordwijkse Woningstichting en Antonius van Padua, zoals de laatste jaren is gebeurd. Zij zijn onze belangrijkste partners.
 • Starterslening beschikbaar houden voor starters en daarbij ook herstarters gaan meenemen (voor zover die moeilijk nieuwe huisvesting vinden).
 • De gemeente draagt zorg voor goede huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente werkt mee aan locaties zoals aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout en aan tijdelijke huisvesting in leegstaande locaties. Dit dient te worden gerealiseerd in combinatie met het terugdringen van het gebruik van reguliere woningen in de dorpskernen, vanwege de onttrekking van woningen voor de eigen inwoners en de overlast welke af en toe optreedt.
 • Bouw zo weinig mogelijk GOM woningen in het buitengebied maar geef de mogelijkheid om bouwtitels te verslepen naar te clusteren, geschiktere locaties. Dik de dorpskernen zoveel mogelijk in met bebouwing.
 • De gemeente reguleert een wildgroei aan airbnb-activiteiten en draagt zorgt voor correcte toeristenbelasting.
 • Verduurzaming van bestaande wijken is belangrijk. Daarbij is het ook belangrijk dat de woonlasten hierdoor niet (te veel) stijgen. Extra investeringen vereffenen met lagere energielasten, leningen, subsidies en een juiste inzet van Nuongelden. Noordwijk moet ook in 2050 CO2-neutraal zijn.
 • Het CDA maakt zich zorgen over de wateroverlast in alle 4 de kernen van Noordwijk. We zullen ons inzetten om waar het in onze mogelijkheden ligt dit op te lossen en waar niet, in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Mede gezien de parkeerproblemen en overige overlast wordt geen medewerking meer verleend aan de splitsing van woningen in appartementen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.