18 februari 2017

Inspraak herindelers Commissie Middelen

Hierbij de tekst zoals die door voorstanders van gemeentelijke herindeling in de Hoeksche Waard is ingesproken tijdens de vergadering van de commissie Middelen in de Provinciale Staten van 15 februari jongstleden:

 

Den Haag, 15-02-2017

 

Geachte voorzitter en commissieleden,

 

Namens de voorstanders van herindeling in de 5 gemeenteraden richt ik het woord tot u.

Gelet op de korte tijd geef ik geen beschouwing van het achterliggende traject. Nut en noodzaak voor een ferme stap voorwaarts zijn onomstotelijk aangetoond. De Hoeksche Waard mist de slagkracht en neemt zichzelf in de houdgreep.

U kunt uzelf ervan vergewissen dat eerst de gemeenteraden (2013 – 2015) en daarna uw gedeputeerde en ook uzelf een adequaat, zorgvuldig en integer traject hebben gevolgd. Een evenwichtig en onderbouwd pakket aan documentatie ligt ter besluitvorming aan u voor en dat heeft onze volle instemming.

De Hoeksche Waard staat werkelijk op een belangrijk kruispunt, in de keuze naar een duurzame toekomst. Eenduidigheid is er in de Hoeksche Waard niet, hoewel velen (waaronder het personeel van de gemeenten) snakken naar duidelijkheid. De toekomst van de Hoeksche Waard laat zich overigens niet vangen in 1 simpele vraag: Bent u voor of tegen een fusie van de 5 gemeenten? De HW verdient werkelijk meer! Er is een robuust antwoord nodig op de vraag: Waar wordt de Hoeksche Waard en haar inwoners sterker van en hoe houden wij de kernen vitaal? Is dat door herindelen of versterkt samenwerken?

Wij begrijpen terdege het dilemma waar u nu voor staat. Ik zal u op weg helpen a.d.h.v. enkele kernwoorden:

Flexibiliteit: 1 gemeente met 1 ambtelijke organisatie is vele malen flexibeler dan 6 (!) afzonderlijke bestuursorganen.

Complexiteit: bij samenwerking blijft de diffuse en stroperige bestuursstructuur aanwezig, bij herindeling is gewoon duidelijk wie de beslissingen neemt.

Historie: De afgelopen 10 jaar laten onomstotelijk zien, dat diverse pogingen om de samenwerking naar een hoger plan te tillen, hopeloos zijn gestrand. De tijd van onderzoeken en pilots is wat ons betreft echt voorbij. Wij investeren vanaf nu alleen maar in een slagvaardig bestuur.

Draagvlak: er wordt gesteld dat er weinig draagvlak is voor herindeling, maar deze steunpilaar ontbreekt geheel voor een succesvolle samenwerking!! Dat moet minstens voor 80-90 % ondersteund worden voor een succes. En dat is niet het geval.

Duurzaam: ik durf te stellen dat we over 5-10 jaar opnieuw discussie over slagkracht zullen hebben als we versterkt gaan samenwerken. Bij 1 gemeente hebben we geen discussies meer over vorm, maar debatteren we op inhoud en beleid.

Zodra u besluit tot herindeling, moeten we direct aan de slag met het betrekken van onze inwoners bij het vormgeven van de nieuwe gemeente. Kernenbeleid, de betrokkenheid van inwoners bij het bestuur en maatwerk voor de eigenheid en identiteit van de dorpen zijn heel belangrijk. Ook in het raadsvoorstel van december 2015 was hieraan al aandacht besteed door te beslissen tot het opstellen van een kernenontwikkelingsplan en een participatienota. Ook GS heeft reeds toegezegd bij deze uitdagingen actief terzijde te staan. Dat hebben wij in de oren geknoopt en wij zien goede mogelijkheden en hebben ook de uitdrukkelijke wens om hier invulling aan te geven. Met instemming hebben wij gelezen dat de ingangsdatum van de herindeling in het definitieve Advies is gesteld op 01-01-2019.

Voorzitter, er is werk aan de winkel, maar wij zijn ervan overtuigd dat de gemeenten met haar inwoners, instellingen en bedrijfsleven en de provincie (in die volgorde) schouder aan schouder zullen staan om samen te bouwen aan een krachtige gemeente Hoeksche Waard.

Wij hopen u hiermee bouwstenen te hebben gegeven om een gewogen en een kordaat besluit te nemen en de juiste weg in te slaan.

De Hoeksche Waard is het meer dan Waard.

Ik dank u voor uw aandacht.

Deze inspraak verwoordt de mening van 52 Hoeksche Waardse raadsleden en wordt u tijdens de statencommissie vergadering Bestuur & Middelen van 15 februari 2017 graag toegelicht door A.D. van der Wulp namens: Raadsleden Van der Giesen (Fractie vd Giessen) en Oostveen (CDA Cromstrijen) en de voltallige fractie van : ChristenUnie Binnenmaas BINT Oud-Beijerland D66 Binnenmaas CDA Oud-Beijerland PvdA Binnenmaas D66 Oud-Beijerland SGP Binnnenmaas GroenLinks Oud-Beijerland VVD Binnenmaas PvdA Oud-Beijerland PvdA Cromstrijen SGP/CU Oud-Beijerland SGP Cromstrijen VVD Oud-Beijerland D66 Cromstrijen CDA Strijen D66 Korendijk GroenLinks Strijen GroenLinks Korendijk PvdA Strijen PvdA Korendijk SGP/CU Strijen VVD Korendijk VVD Strijen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.