25 februari 2017

Persbericht Provincie Zuid-Holland m.b.t. herindeling

Hoeksche Waard: Herindelingsadvies aangenomen Provinciale Staten hebben besloten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te adviseren de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen samen te voegen tot één gemeente met ingang van 1 januari 2019. Het besluit werd genomen nadat was gebleken dat de regio zelf niet tot een gezamenlijk gedragen keuze voor één van de opties kon komen: herindeling tot één gemeente of een versterkte samenwerking met doorzettingsmacht.

Aan het begin van de vergadering had de PVV nog verzocht om het onderwerp van de agenda af te voeren zodat de resultaten van de burgerpeiling van 15 maart nog meegenomen kunnen worden in de standpuntbepaling. Alleen 50Plus kon met het voorstel van de PVV instemmen.

VVD, D66, PvdA en GroenLinks gaven aan dat de rol van gemeenteraden bij een samenwerkingsvorm veel te beperkt zou zijn. Bovendien zo stelde de VVD, liggen op dit moment te veel dossiers stil omdat de gemeenten het onderling niet eens kunnen worden. Net als onder andere GroenLinks en PvdA vond de VVD dat het belangrijk is dat er één krachtige, slagvaardige gemeente komt, die in de regio haar mannetje kan staan. De fractie van SGP & ChristenUnie stelde dat het nodig is dat er één gemeente in de Hoeksche Waard komt die alle verscheidenheid in de kernen in stand houdt. D66 die ook voorstander is voor een krachtig kernenbeleid vanuit één gemeente pleitte verder voor steun van de provincie aan de regio om een soepele overgang naar een nieuwe gemeente te bewerkstelligen. De toezegging hierover van Gedeputeerde Staten viel goed bij veel fracties.

Voor SP en CDA lag de keuze voor het advies tot herindeling minder eenvoudig. De SP gaf haar steun nadat haar motie voor het betrekken van bewoners bij de nieuwe gemeente was aangenomen. Binnen de fractie van het CDA waren de meningen verdeeld. Twee van de zeven CDA fractieleden stemden tegen het voorstel.

De PVV, 50Plus en de Partij voor de Dieren stemden tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten. De PVV stelde dat er veel te weinig draagvlak voor gemeentelijke herindeling is en dat er beter naar de inwoners geluisterd moet worden. 50Plus wilde de inwoners de kans geven zich uit te spreken voor de optie versterkte samenwerking of herindeling. De Partij voor de Dieren gaf aan dat de samenvoeging in haar ogen niet tot een betere dienstverlening aan burgers zou leiden. De partij is voor intensivering van de samenwerking totdat eventueel als sluitstuk een wens tot herindeling volgt.

Statenlid Servaas Stoop (SGP & ChristenUnie) die tevens burgemeester van de Hoeksche Waardse gemeente Korendijk is, onthield zich van stemming. Voorafgaand aan de bespreking van de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard lieten acht insprekers hun visie weten aan de leden van Provinciale Staten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.