11 november 2017

Bijdrage begrotingsbehandeling 2018 - 7 november 2017

Bijdrage begrotingsbehandeling 2018 7 november 2017

 

Voorzitter, college, mede raadsleden en belangstellende inwoners van ons mooie dorp,

 

Regeren is vooruitzien. Het is naar voren kijken, bedenken wat te doen en begroten wat we daarvoor nodig denken te hebben. Regeren is ook vertrouwen in de toekomst hebben. Dit geldt voor ons en ons nieuwe kabinet, maar ook voor ons dorp. Die toekomst gaat er volgend jaar anders uitzien. Die toekomst is namelijk de komende herindeling. Hoeksche Waard één gemeente, verkiezingen in november, definitief besluit in 1e en 2e Kamer, de campagne, de harmonisatie met zijn agenda, de klankbordgroep. Zaken die volgend jaar, 2018, een zeer belangrijke rol gaan spelen.

Voorzitter,

Dit is daarom ook onze laatste begroting. De laatste begroting voor Oud-Beijerland. Toch vreemd. Het is daarom een laatste kans om nog wat te doen. Te doen speciaal voor ons dorp en zijn inwoners. Het CDA is verheugd over de teruggave € 100 vanuit 2017 en dat er in 2018 helemaal geen rioolheffing meer geheven zal worden. Een ook de verlaging van de OZB. De burgers roepen al weken in koor “Wethouder bedankt”.

Het is een mooie begroting. Ruim zelfs. We hebben in een toch korte tijd een flinke reserve opgebouwd en het grootste risico is (en blijft) onze deelname aan het bedrijventerrein HW. Zelfs op dit dossier zijn vooruitzichten beter. Kortom begroting geeft een plezierig beeld. Hier en daar zijn echter reserve in het geval van bezit aandelen niet altijd even transparant getoond. Eerst is nominale waarde weer boekwaarde en later is boekwaarde weer nominale waarde. Beetje verwarrend allemaal. Maar toch, mooie begroting.

Voorzitter,

Ook zijn we als CDA blij met de collegemededeling aan deze vergadering over “cultuurdeelname en buitenschoolse cultuureducatie. Het geeft ons cultuur- en muziekeducatie een boost. Een zetje in de rug. Ook voor onze inwoners die dit niet direct kunnen bekostigen. Prima plan wethouder. Cultuur geeft glans aan een samenleving. Toch vraagt het CDA een beetje meer. Nu blijft onze gemeente in een afwachtende houding. Verenigingen moeten de subsidie aanvragen. Logisch is dit wel, maar hier kan de gemeente ook een actieve rol innemen. Een rol die actief de verenigingen benadert, helpt en wijst op mogelijkheden in subsidieland. Een cultuur makelaar eigenlijk, die ook voor scholen actief kan zijn om bv. muziekonderwijs te ondersteunen. Dan in het verlengde daarvan ook actief andere verenigingen benaderen over mogelijkheden in subsidieland. Eigenlijk een verdere invulling van de combinatiefunctionaris. Vraag aan de wethouder om hier actie in te nemen.

 

Voorzitter,

Dit is ook de laatste begroting van deze raadsperiode. Een periode waar zeker op het gebied van het sociale domein veel gebeurd is. Heel veel gebeurd is. Een aardverschuiving van taken. Door een gedegen voorbereiding hebben we een goede organisatie kunnen neerzetten. Waar nodig zijn zaken inmiddels aangepast, zoals de huishoudelijke hulp. Uiteraard is er ruimte voor verdere verbeteringen, maar laten we niet vergeten dat we nog geen 3 jaar onderweg zijn. Goed is het ook dat we als burgers ons nog meer bewust geworden zijn van dit sociale domein. Het is dichterbij gekomen. Jeugdhulp blijft binnen het sociale domein het stiefkindje. Structureel blijven zich daar tekorten opdoen. We blijven zoeken naar mogelijkheden om te passen binnen de rijksbijdrage die daarvoor bedoeld is. Maar als we willen dat niemand tussen wal en schip valt, zal dit ook in de toekomst niet gaan passen. De afgelopen 3 jaar laten dat al zien. Daarom vraagt het CDA aan het college waarom we dan toch blijven zoeken om binnen de rijksbijdrage te blijven. Binnen alle 3 D’s, binnen de rijksbijdrage blijven is toch goed? Deelt ons college deze mening? Moet dit niet het uitgangspunt zijn en niet elk domein op zich? Het CDA is blij met de aandacht van het college voor de toekomstbestendigheid van de Overbrugging en het Odensehuis. Dit zijn nou precies de voorzieningen die vanuit de samenleving zijn ontstaan en daarom van onschatbare waarde zijn. Voor een goed plan is altijd geld, zegt onze wethouder altijd. Verzoek is dan ook om met dat goed plan te komen.

Voorzitter,

Terug naar de komende veranderingen. Veranderingen die al op 31 december 2018 moeten staan. Dat is al heel snel en straks zal blijken dat de tijd om dit helemaal goed te doen te kort is geweest. Ook als we hier extra externe capaciteit voor inhuren. De CDA fractie begrijpt dit en zal deze extra kosten voor lief nemen. Maar laten we vooral de harmonisatie agenda ten volle steunen. Die kan deze mogelijke tekorten in tijd het beste voor zijn. Hoe beter en sneller dit loop, des te minder extra inzet hiervoor nodig is. Toch , toch heeft het CDA zorgen. Zorgen over of ons Oud-Beijerland wel klaar is voor de herindeling. Binnen de herindeling wordt veel aandacht gevraagd voor de afstand tussen bestuur en de burger. Kernenbeleid is daarvoor een stukje invulling. Maar is Oud-Beijerland wel klaar voor zijn eigen kern beleid. Andere kernen op ons mooie eiland zijn vrij homogeen. Homogeen in aard. Oud-Beijerland is de kosmopoliet van het eiland. Veel smaken zijn er in ons dorp. Ons organiseren in een dorpsraad, moeten we echt gaan organiseren. Het organiseren van onze eigen dorpsparticipatie. Het CDA mist het echte plan. Het echte plan dat op termijn zorgt voor een goede vertegenwoordiging in het kernenbeleid van de toekomstige gemeente Hoeksche Waard. Vraag aan het college of zij hier een invulling aan kan geven.

Voorzitter,

Al met al een goede begroting. Een begroting die ook nog ruimte geeft aan plannen die nog niet ver genoeg zijn voor een volledige invulling. Prima toch . Het geeft de CDA fractie een tevreden gevoel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.