29 september 2017

CDA Partijcongres

Beste leden,

 

Op zaterdag 4 november 2017 is er na lange tijd weer een CDA-partijcongres. Naar verwachting zal dit congres zowel in het teken komen te staan van een coalitieakkoord als van de komende raadsverkiezingen. En zoals altijd is er de gelegenheid om op het congres resoluties in te dienen over actuele thema’s. Als Zuid-Holland willen wij weer onze bijdrage leveren. Graag wil ik u namens de delegatie informeren over de brainstorm vooraf en over de gelegenheid voor Algemeen Bestuur en ALV om zich uit te spreken over de spannendste resoluties.

 

Brainstorm
Opnieuw houden wij een brainstorm om tot een groslijst van resoluties te komen. Het is een van de leukste en meest laagdrempelige manieren om invloed te krijgen op de landelijke politiek. Voor deze brainstorm is iedereen welkom die voornemens is naar het congres te gaan en graag een inhoudelijke bijdrage wil leveren. Deze vindt plaats op maandagavond 9 oktober 2017 om 20.30 uur in het provinciehuis te Den Haag (Landschapzaal).

 

Resoluties indienen namens de afdeling Zuid-Holland

Als provinciale afdeling Zuid-Holland zullen we zeker weer actief zijn. Daarvoor nodig ik de afdelingen uit, ons suggesties te doen toekomen van onderwerpen die tot een resolutie kunnen leiden. Voor de duidelijkheid: maximaal twee resoluties worden door Zuid-Holland daadwerkelijk ingediend. Dit betekent een strenge selectie op de navolgende criteria:

1) de resolutie moet richting geven aan de koers van de partij;

2) de resolutie moet het debat stimuleren;

3) de resolutie dient zo mogelijk een Zuid-Hollands belang te dienen.

 

Resoluties indienen als afdeling of geleding

Afdelingen kunnen zelf resoluties indienen, evenals gelieerde verenigingen, en – mits in voldoende aantal - ook gewone leden. Wij vragen jullie deze mogelijkheid onder de aandacht te brengen van jullie bestuur en leden.

De deadline voor het indienen van resoluties is donderdag 19 oktober 2017 tot uiterlijk 10.00 uur. Desgevraagd kunnen wij vanuit het CDA Zuid-Holland ondersteuning bieden bij de formulering en indiening. In ieder geval is het belangrijk om ten minste het onderwerp van de resolutie af te stemmen.

 

Plannen en suggesties voor resoluties en betrokkenheid, evenals de aanmelding voor de brainstorm op 9 oktober 2017 kunt u sturen aan:delegatie@zuidholland.cda.nl.

 

Tijdpad

Brainstorm

Op maandagavond 9 oktober 2017 om 20.30 uur in het provinciehuis Zuid-Holland (Landschapzaal).

Dagelijks Bestuur

Onder andere bespreking Zuid-Hollandse resoluties (selectie en inhoud) op16 oktober 2017.

Deadline indienen resoluties: 19 oktober 2017 om 10.00 uur.

Bijzondere algemene ledenavond (B-ALV/PA-ZH)

Agendapunten voorbereiding CDA-partijcongres d.d. 4 november 2017, bespreking vergaderstukken en ingediende resoluties met de preadviezen van het Partijbestuur (indien beschikbaar) eind oktober (de exacte datum, tijd en locatie wordt volgende week bekend gemaakt).

Partijcongres

Het CDA-partijcongres is op zaterdag 4 november 2017 te Nijmegen.
Keuze locatie en bijzonderheden volgen nog vanuit het Partijbureau.

Noteer de data graag in de agenda en geef u tijdig op voor het partijcongres via www.cda.nl/partijcongres!

 

Met vriendelijke groet

mede namens het bestuur van CDA Zuid-Holland,

 

Peter Noordhoek

delegatieleider CDA Zuid-Holland

 

(0182) 68 45 45

(06) 53 48 80 78

delegatie@zuidholland.cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.