09 juni 2012

Algemene beschouwingen 7 juni 2012

Voorzitter, collega’s, geachte toehoorders,

"In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal" Deze woorden van Willem Bilderdijk [1756-1831] zijn toepasselijk. Voor het eerst beschikken wij over duidelijke en gescheiden documenten die ons daarbij helpen.

 

Jaarrekening 2011

Over het verleden kunnen wij kort zijn. Het jaarverslag over 2011 geeft aan dat er veel door de gemeente en de gemeenschap wordt aangepakt en opgepakt. Er is sprake van veel initiatief, betrokkenheid en een pragmatische en behoedzame manier van omgaan met gemeenschapsgeld. De verantwoording op het gebied van sociale zaken vinden wij inhoudelijk te mager en te weinig Papendrecht specifiek. Wij willen daar over spreken in commissieverband.

Het tekort van € 758.000  valt mee, als  in ogenschouw wordt genomen dat er een begrijpelijk verlies op de grondexploitaties geleden is van ruim € 800.000 en in 2011 ook nog een storting in het Manden Maken van meer dan € 800.000 heeft plaatsgevonden. Financiële behoedzaamheid is een deugd die wij in Papendrecht meer dan goed beheersen.

 

Concernrapportage 2012

“Degene die het verleden controleert, controleert de toekomst. Degene die het heden controleert, controleert het verleden.” (Ook van een beroemd schrijver als hint geef ik het jaartal 1984 mee ((George Orwel). Met deze spreuk in het achterhoofd hebben wij geen inhoudelijke opmerkingen over de concernrapportage. De aangeven afwijkingen zien wij niet als beleidswijzigingen maar als autonome wijzigingen en met de vaststelling van de concernrapportage wijkt het college op die punten rechtmatig van de begroting af.

Het besluiten tot het doorvoeren van begrotingswijzigingen, zeker in meerjarig perspectief, hoeft wat ons betreft niet aan de orde te zijn. In de commissie hebben we daarover uitgebreid de gedachten gewisseld. Onze accountant geeft in zijn verslag van bevindingen aan dat de raad die werkwijze kan hanteren, maar dat daarvoor ook een wijziging van de zogeheten 212-verordening nodig is. Wat ons betreft bereid het college die wijziging voor.

 

De vestiging van de bedrijfsschool van Fokker

Inhoudelijk zijn wij daar groot voorstander van. Het CDA kiest immers voor versterking van het onderwijs en met name het beroepsonderwijs. In de commissie hebben wij vragen gesteld over de constructie en de principe-kwestie over de wijze van betrokkenheid van de gemeente. Ten principale vinden wij dat deze zaak tussen het Willem de Zwijger college en Fokker moet worden behandeld. De betrokkenheid van de gemeente zou hooguit ondersteunend aan het Willem de Zwijger college kunnen zijn. Het college heeft met brieven nadere informatie gegeven. Graag horen wij mondeling van het college nog eens de argumenten voordat wij een definitief standpunt willen innemen over dit voorstel.

 

 

Perspectiefnota 2013 ( en niet 2012!!)

Voorzitter, Langer willen wij stil staan bij de toekomst

Het gaat om iedereen.

Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en

gepensioneerd, stedeling en plattelander, ondernemer en werknemer, nieuwkomer en achterblijver.

Het gaat misschien wel het meest om onze kinderen.

Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid.

 

Het is een onzekere tijd. Veel mensen zijn bezorgd over de toekomst. Vanwege de huizenmarkt die vastgelopen is, hun werk, hun pensioen of de bezuinigingen, die op hen afkomen. Die zorgen zijn goed te begrijpen want er staat veel op het spel. In de keuzes van vandaag geven we vorm aan het Nederland en ook aan het Papendrecht van onze kinderen.

 

In tijden van crisis val je terug op je diepste wortels. De christelijke traditie reikt ons begrippen aan als naastenliefde en persoonlijke verantwoordelijkheid. We komen pas tot ons recht in relatie tot anderen. Een rode draad in onze benadering is daarom het versterken van de gemeenschappen. Wij willen de kracht benutten van mensen, bedrijven, scholen en andere organisaties.

 

Juist nu kunnen we creatieve  oplossingen vinden; slimmer, sneller en minder duur. De crisis is geen excuus om met onze rug naar de toekomst te staan. Partijen die beloven dat alles bij het oude blijft, zetten de toekomst op het spel.

 

Iedereen doet mee. Papendrecht is een dorp waarin ouders hard werken om hun kinderen een toekomst te geven. Ze combineren zo goed als dat gaat werk en thuis. Ze doen dat samen met scholen, sportclubs en kinderopvang. Kinderen grootbrengen is een grote verantwoordelijkheid. Wij willen ouders daarin ondersteunen en de voorzieningen daarvoor dus op orde en bereikbaar houden.

 

Het CDA investeert in mensen. Wij willen dat het Nederlandse onderwijs het beste ter wereld wordt. En dat kan! Zeker in Papendrecht hebben wij daar veel te bieden. Wij willen meer uitdaging, onderzoek en innovatie. Beter beroepsonderwijs dat grotere kansen op werk geeft. Wij zetten in op het beste wat wij hebben: mensen en ondernemingen met nieuwe ideeën die mee kunnen helpen de wereld eerlijker en duurzamer te maken.

 

Papendrecht vergrijst. Ook daarvoor zijn nieuwe keuzes nodig. Hoe houden we de voorzieningen op peil als er straks twee keer zoveel ouderen zijn per werkende? Allereerst door te kiezen voor langer doorwerken. Voor iedereen die dat kan. Maar ook door in de zorg een nieuwe balans te vinden. Wij dragen samen de zorg voor mensen die door ziekte en ouderdom dat niet meer zelf kunnen. En we investeren in een stelsel waarin voorkomen weer beter is dan genezen.

 

Papendrecht is een veilige woonplaats, waar de overheid rechtvaardig handelt ten opzichte van iedereen en streng is waar nodig. Het recht geldt voor iedereen, ongeacht wie je bent. Wie kiest voor Papendrecht spreken wij aan op respect en fatsoen. Succesvolle integratie zien wij als een wederzijdse opgave en vooral een wederzijds belang.

 

Nederland is een klein land met een enorm buitenland. Daar verdienen we ons geld en dragen we bij aan een betere wereld. Het aanvankelijke optimisme over de Europese eenwording en de euro is verbleekt door de zorgen over de kwetsbaarheid van de Europese samenwerking. Maar wij geloven dat er geen toekomst is zonder Europa en tegelijkertijd kan en moet dat met ook behoud van eigen autonomie en zeggenschap.

 

Hetzelfde geldt ook voor de ontwikkelingen in onze regionale samenwerking dichtbij. Naast het optimisme over onze samenwerking in regionaal verband hebben we de afgelopen jaren ook de kwetsbaarheid van die samenwerking aan de orde gesteld. De bedrijfsvoering in de regio moest op orde en de dienstverlening aan de gemeenten en de inwoners moet worden verbeterd. In de afgelopen periode is hierin vooruitgang geboekt. Er is echter nog ook veel te winnen.

Met de gemeenteraad hebben we unaniem een nieuwe visie ontwikkeld op Papendrecht en de wijze waarop we autonoom en zelfstandig willen samenwerken met onze omgeving. In de Drechtsteden, maar ook in de Alblasserwaard en de Zuid-Vleugel van de Randstad willen en kunnen wij actief inzetten op regionale samenwerking als verlengstuk voor de belangen van onze inwoners. Laten we dat doen vanuit een hernieuwd zelfbewustzijn en vanuit kracht.

 

Voorzitter,

De perspectiefnota voor 2013 bevat alle basiselementen die wij daarin graag terugzien. Met alle onzekerheid waarmee wij nu geconfronteerd worden heeft het college een zo realistisch mogelijk beeld gegeven van de inhoudelijke en de financiële planning voor 2013 en verder. Over de invulling van het nieuwe beleid is een notitie toegezegd die wij nog voor de zomer krijgen. Graag horen wij of daar al meer over te vertellen is op dit moment.

 

Helder is dat de landelijk noodzakelijke ombuigingen ook zullen leiden tot een extra inspanning voor onze gemeente om in structurele zin begrotingsevenwicht te behouden. Het gaat daarbij ingeschat om € 900.000 structureel. Voor de invulling van die taakstelling geeft het college nog geen richting aan. Dat vinden wij jammer, aan de andere kant voelen wij ons uitgenodigd om een aantal mogelijke zoekrichtingen aan te reiken voor de opmaat van de begroting 2013 en verder.

 

Wij horen graag van onze collega’s in de raad of en in hoeverre zij die zoekrichtingen kunnen en willen delen. Laten wij open en respectvol kijken of wij als gemeenteraad vandaag ons eigen Papendrechtse Lenteakkoord kunnen maken.

 

De zoekrichtingen zoeken wij wat ons betreft niet in algemene lastenverzwaringen of  verschraling van onze Papendrechtse voorzieningen en de openbare ruimte. Daarover hebben wij al voldoende maatregelen in voorbereiding en uitvoering.

 

De zoekrichtingen gaan wat ons betreft over echte hervormingen. Daarbij willen wij vooral kijken naar het programma Samenleving. Op sociaal-economisch gebied en op het gebied van Maastchappelijk ondersteuning gaat daarin veel geld om, vooral ook in een regionale uitvoering. En in die uitvoering zijn wat ons betreft slagen te maken, zonder dat dit hoeft te leiden tot een verschraling van de aandacht en de zorg voor mensen zelf.

 

De zoekrichting kan worden gevonden in de zogeheten drie decentralisaties op gebied van Werken naar Vermogen, Extramurale Begeleiding en de Jeugdzorg. Weliswaar is de voorbereiding door het huidige kabinet gestopt en uitgesteld, maar dat biedt juist kansen en tijd om samen met anderen in de regio hier meer zelf vorm en inhoud aan te geven. Als denkrichtingen willen we meegeven:

 

1: Als onze inwoners kunnen meedoen en kunnen werken naar vermogen dan levert dat besparingen op in de uitkeringen. Onze benadering van werkgevers en onze bereidheid om zelf werkplekken te bieden voor hen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt kan worden verbeterd. Iedereen die werkt levert een besparing op van bijna € 20.000,- aan uitkering en uitvoeringskosten. Op een Papendrechtse budgetbijdrage van ongeveer € 6 miljoen, moet hier winst te behalen zijn.

 

2: In de huishoudelijke verzorging zijn landelijk creatieve ontwikkelingen waar te nemen waarbij – zonder geweld te doen aan de dienstverlening aan inwoners – de dienstverlening bijvoorbeeld via vouchersystemen kan verlopen. De eigen keuzevrijheid van mensen wordt bevorderd en de aanbieders worden positief geprikkeld om hun diensten effectief en efficiënt te leveren. Er zijn voorbeelden bekend van besparingen van 20 tot 30%, puur door inefficiëntie uit het systeem te organiseren.

 

3: Op gebied van door ons gefinancierd vervoer gaat er nu al in Papendrecht totaal

€ 1,5 miljoen om. Met de decentralisatie van de Awbz naar de WMO wordt dit bedrag wellicht verdubbeld. Op dergelijke bedragen is door middel van efficiënt organiseren en aanbesteden winst te boeken.

 

4: Op gebied van Jeugdzorg gaat het in veel gevallen op vroegtijdige signalering en begeleiding. Ook daarin zijn dwarsverbanden te leggen – en dus besparingen te bereiken door te kiezen voor organisatievormen dichtbij de mensen zelf. Wat ons betreft twijfelen wij dan ook aan sterk aan het oppakken hiervan op de schaal van Zuid Holland Zuid.

 

Daarnaast willen wij het ook zoeken in de kracht van onze eigen lokale samenleving en de professionele instellingen die de samenleving samen met ons inkleuren:

 

5: Met een versterking van de ontwikkeling op het gebied van de Brede school en de Multi-functionele Accommodaties zien wij vooral indirecte besparingsmogelijkheden ontstaan die ook ten goede kunnen komen aan de voorzieningen zelf.

 

6: Ook onze ondernemers willen en kunnen hun steentje bijdragen, mits zij daar zelf ook de vruchten van kunnen plukken. Ook hier zien wij landelijke initiatieven om via een opslag op de OZB voor niet-woningen een Ondernemingsfonds te vullen dat via een Stichtingsbestuur die middelen inzet voor zaken die direct ten goede komen aan die ondernemers. Met de centralisatie van de Kamer van Koophandel en daarmee het wegvallen van de gemiddelde bijdrage van € 150 per onderneming ontstaat voor hen ook financiële ruimte om hieraan bij te dragen zonder dat er sprake is van echte lastenverzwaring. Niet alleen het bekende liftersgedrag kan zo worden voorkomen, maar ook impulsen voor ons winkelcentrum of beheer van onze bedrijfsterreinen kunnen zo structureel worden ingevuld. Wat ons betreft het onderzoeken meer dan waard.

 

7: Tenslotte willen wij ook nog wel eens kijken naar de oorspronkelijke groslijst van allerlei gedachten die de basis hebben gevormd voor de ombuigingen waarover al besloten is. Wellicht zijn nu sommige ideeën wel bespreekbaar en bereikbaar.

 

Voorzitter,

De maatregelen van vandaag bepalen de kansen van onze kinderen. Wij denken dat het anders kan. En beter moet. Ons antwoord op de problemen van vandaag – of het nu gaat om de economie of de zorg, het onderwijs of de veiligheid – ligt in een andere balans tussen overheid en mensen zelf.

 

Wij kiezen voor het versterken van de gemeenschap en voor meer degelijkheid

en gezond verstand.

Wij willen echt hervormen.

Wij kiezen voor een dorp waarin mensen met respect met elkaar omgaan.

Wij kiezen voor verbinding in plaats van uitsluiting. Voor oplossingen in plaats van polarisatie.

Wij doen wat nodig is.

Wij kiezen voor het nieuwe midden. Voor samen. Voor mensen zelf.

Voor iedereen.

En bovenal voor de toekomst van onze kinderen.

 

Namens de CDA-fractie

Egbert Lichtenberg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.