12 juli 2019

Algemene beschouwingen CDA op Kadernota 2019

Kadernota Pijnacker-Nootdorp 2019
Wij willen het college en de ambtenaren complimenteren en bedanken voor de overzichtelijke financiële informatie en de programma’s.

Financieel
De financiële positie en het meerjarenperspectief zijn in het algemeen positief, maar er zijn nog wel enkele wolken aan de lucht. De uitkeringen van het Rijk fluctueren en een deel van de geprognosticeerde inkomsten is onzeker. Zo zijn de tekorten in het sociaal domein zorgelijk. Wij zijn blij met het begrotingsoverschot dat het tekort op met name de jeugdzorg en afvalinzameling voor 2018 heeft gecompenseerd. Voor de komende jaren moeten de voorgestelde maatregelen voor jeugdzorg een structureel tekort voorkomen.

Lastenverlichting middenklasse
Ondanks de risico’s in de begroting is er ruimte voor lastenverlichting en nieuw beleid. Het college trekt hiervoor structureel 200.000 euro uit. Het CDA vindt dat van lastenverlichting een zo groot mogelijke groep inwoners moet profiteren. Daarom kiest het CDA voor verlaging van de OZB. Hiermee komen we diegenen tegemoet die in tijden van crisis vaak het hardst in de portemonnee worden getroffen: de woningbezittende middenklasse. Het CDA dient hiervoor een amendement in. 
Wij zijn ook bereid om verder te kijken dan deze twee voorstellen via de lokale heffingen. In dat kader geven wij de voorkeur aan indirecte lastenverlichting door het verlagen van de huurtarieven voor de sportverenigingen. Wij zijn om die reden mede-indiener van het amendement om in september verder met elkaar in debat te gaan over de alternatieve beleidsdomeinen waarbinnen lastenverlichting gerealiseerd kan worden.
Behalve lastenverlichting heeft het CDA nog een tweetal kernpunten: Lokale wooncarrière in een groene omgeving en Meedoen in leefbare kernen. 

Lokale wooncarrière in een groene omgeving
Het CDA wil betaalbare woningen voor ouderen, starters envoor inwoners met een middeninkomen realiseren. Om een lokale wooncarrière voor onze inwoners mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd door o.a. de bouw van seniorenwoningen. Wij stellen daarom voor om op Stanislaslocatie1 woningen voor senioren eventueel in combinatie met starterswoningen te realiseren. Hiervoor dienen wij een motie in.
Ook is het CDA benieuwd naar de mogelijkheden van kleinschalige woonzorgvormen. Daarom dienen wij de motie hierover mede in.
Hoewel de bouwopgave groot is, is het groene karakter van Pijnacker-Nootdorp een bijzondere kwaliteit. Het binnenstedelijk groen en de recreatiegebieden moeten we blijven bewaken en waar nodig optimaliseren.
In het kader van de herstructurering en visie Oostland zullen we samen met de glastuinbouw kijken naar het optimaal benutten van ons areaal. Hoe kunnen wij het bruto areaal glas verkleinen en geschikt maken voor woningbouw of groen en recreatie, zonder de glastuinbouw van 325 hectare netto te verminderen?

Meedoen in leefbare kernen
Voor het CDA zijn de illegale afvaldumpingen, de bijplaatsingen van afval bij containers en de verrommeling die dat tot gevolg heeft een doorn in het oog. Daarbij komt dat hierdoor afvalverwerking alsmaar duurder wordt en dumping zorgt voor vervuiling van het milieu. Dit vraagt om preventieve maatregelen en handhaving. Hiervoor dienen wij een motie in.
Behalve het inperken van milieuschade, ziet het CDA ook een grote uitdaging voor de energietransitie. Ondernemers in PIjnacker-Nootdorp leveren hieraan een grote bijdrage. De glastuinbouw speelt een belangrijke rol in onder andere de warmtevoorziening. Bedrijventerreinen als Heron zijn eerder dan gepland energieneutraal, maar op de Boezem valt bijvoorbeeld nog veel te winnen. Voor het CDA is de betrokkenheid vaninwoners en ondernemers erg belangrijk om tot een haalbaar en betaalbaar duurzaamheidsplan te komen.
Het CDA is ervan overtuigd dat het voor mensen zelf en voor de samenleving als geheel goed is als ieder mens door werk of vrijwilligerswerk ‘meedoet’. De onlangs gehouden bijeenkomst met lokale ondernemers over Participatiebeleid gaf inzicht in hoe dit beleid effectiever kan. Het CDA is blij dat de uitkomsten van deze bijeenkomst door het college meegenomen worden in een plan van aanpak voor participatie. 
Om mee te doen is de ondersteuning bij gesprekken met de gemeente voor veel mensen zeer wenselijk. Deze cliëntondersteuning is er, maar deze is niet bij iedereen bekend. Extra communicatie daarover is nodig. Daarom dienen wij de motie hierover mede in.
Maar meedoen is voor het CDA breder. De afgelopen jaren hebben verschillende beleidsterreinen het omwille van de crisis moeten ontgelden. Het doet het CDA goed dat daarom gekozen is voor investeringen in cultuur. Het CDA pleit daarnaast voor meer aandacht voor de sport en de verenigingen. Accommodaties zijn de afgelopen jaren flink duurder geworden. [zie punt lastenverlaging] Omdat meedoen beter gaat in goede gezondheid en de cijfers over overgewicht onder kinderen zorgwekkend zijn, dient het CDA samen met de VVD een motie in om aan te sluiten bij de JOGG-aanpak. 
Om te kunnen meedoen in de samenleving en te kunnen participeren op de arbeidsmarkt moeten we een bereikbare gemeente zijn. Het CDA verbaast zich dan ook over het aangekondigde onderzoek naar aanpassing van de beprijzingvan de E-lijn. Wel een keervoorziening, wel een prijsverhoging, maar geen frequentieverhoging voor Pijnacker Centrum en Nootdorp. Betaalbaarheid van het OV is voor onze inwoners belangrijk, zeker gezien het grote aantal forensen.
Het is ook belangrijk dat de vele verkeersbewegingen veilig verlopen, van schoolroutes, kruispunten tot rotondes. Het vervolgonderzoek Verkeersveiligheid dat mede op verzoek van het CDA wordt uitgevoerd, moet een bijdrage leveren aan deze veiligheid. 
Wij zien uit naar de resultaten van het onderwijsbehoefte-onderzoek, in het bijzonder naar de behoefte aan een praktijkschool waarvan het CDA nog steeds een voorstander is. 

Tot slot nog een opmerking over de gemeentelijke organisatie. Ondanks de externe inhuur is er nog steeds sprake van krapte op verschillende onderdelen van de ambtelijke organisatie. Dat is zeer onwenselijk en wij zijn daarom blij dat er een extra impuls wordt gegeven aan de formatie-uitbreiding.
En..wat zou het goed zijn als van raadsavonden als deze objectief verslag werd gedaan in de papieren Telstar en Eendracht. Het CDA vindt dit van groot belang. Het zou een meerwaarde voor onze lokale democratie zijn.

Dank u wel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.