07 juli 2021

Inbreng CDA bij Kadernota 2022

"Voorzitter, allereerst wil de CDA-fractie deze gelegenheid gebruiken om het college en de ambtenaren te bedanken voor de overzichtelijke financiële informatie en de programma’s. Vandaag heb ik drie blokjes voorbereid, een blokje financieel, een blokje groen, gezond en ruimte en tot slot een blokje samen en sociaal.

Financieel

 • Voorzitter, de financiële positie is in orde. Tegelijkertijd hangt er een onheilspellend wolkendek boven ons.
 • De herverdeling van het gemeentefonds is omgeven door onzekerheden, evenals de uiteindelijke financiële gevolgen van de coronacrisis en de overschrijdingen op het sociaal domein. Gelukkig geeft het Rijk er blijk van en geven de 3,9 mln. extra incidentele inkomsten iets meer lucht. Hoewel het meerjarenperspectief daardoor niet meteen rooskleuriger wordt…
 • In dit licht bezien is het verstandig om financiële ruimte te houden om ambities waar te maken en/of tegenvallers op te kunnen vangen. Daarom kan het CDA instemmen met het nog niet verwerken van de jaarlijks vrijgespeelde 1,6 miljoen uit de Eneco gelden.
 • In samenhang daarmee, is een verzoek aan het college om op korte termijn de uitkomsten van de geschetste dilemma’s en vraagstukken voor een sluitende meerjarenbegroting aan de raad te presenteren.
 • Voorzitter tijdens de coronaperiode die nu hopelijk achter ons ligt, is wel gebleken dat juist die zekerheid en het hebben van perspectief erg belangrijk zijn voor de samenleving. Het zijn ingrediënten die ruimte geven en mensen in staat stellen om de wereld om hen heen positief tegemoet te treden.
 • Het CDA is blij dat de voorgestelde maatregelen voor jeugdzorg nader zijn uitgewerkt en hoopt dat de kostenbesparingen een structureel tekort voorkomen.

Groen, gezond en ruimte

 • Voorzitter, ik kom bij mijn tweede blokje, groen, gezond en ruimte.
 • De afgelopen jaren zijn de woningprijzen gestegen tot een gemiddelde van ruim 410.000 euro in onze gemeente. Dat is niet vreemd, de rente is laag en veel mensen willen in onze gemeente wonen. En ook dat is goed te verklaren: onze gemeente is goed ontsloten door zowel een goed wegennet als goede ov-infrastructuur terwijl we ook een groene gemeente zijn en blijven.
 • Dat brengt tegelijkertijd ook grote uitdagingen met zich mee die we grotendeels terug hebben kunnen lezen in de Ontwerp Omgevingsvisie. Zijn al onze ambities te realiseren? Met die invalshoek heeft het CDA ook naar de Omgevingsvisie gekeken.
 • Voorzitter, om ons heen zien we veel gemeenten worstelen met het realiseren van betaalbare woningbouw. Het college van Rijswijk heeft hier iets op bedacht, wat het CDA de afgelopen weken met interesse heeft gevolgd. Daarom overwegen we volgende week een motie in te dienen om te onderzoeken of een dergelijke fondsconstructie waarin de gemeente participeert ook voor Pijnacker-Nootdorp zinvol en haalbaar is.
 • Het CDA is zich ervan bewust dat de energietransitie door iemand moet worden opgebracht. En dat is een verhaal wat niet altijd fijn is om te horen: we bepalen immers het liefst allemaal zelf waar we ons geld aan uitgeven.
 • Tegelijkertijd staan we voor een gigantische opgave om voor milieu en klimaat te doen wat nodig is. En daarbij, van oudsher betekent politiek ook dat je soms keuzes moet maken die misschien niet meteen met applaus worden ontvangen, maar die wel verstandig zijn en vergezeld gaan van een visie op de toekomst.
 • Het CDA staat voor een haalbare en betaalbare energietransitie. Dat betekent niet dat het u niets gaat kosten, maar wel dat de kosten voor de baten uitgaan aan en dat we weloverwogen de lasten moeten verdelen: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Het betekent ook dat we niet met alleen een financiële bril naar transities kijken, maar ook met een energetische bril. Dat wil zeggen: diegenen die zuinig zijn, moeten ook ervaren dat dit loont.
 • We moeten ons er daarbij van bewust zijn en kunnen ons gesteund voelen door een innovatieve glastuinbouwsector die een belangrijke rol in onder andere de warmtevoorziening van onze wijken kan pakken.
 • Voorzitter, de afgelopen maanden heeft het CDA verschillende berichten ontvangen van mensen die opgevallen is dat er steeds meer ganzen zijn. En dat is niet alles: zowel groenliefhebbers en recreanten in de mooie natuurvoorzieningen die onze gemeente biedt, alsook woon-werk en het school-thuisverkeer van onze kinderen ervaren hinder als gevolg van de opmars van de gans.
 • Voor het CDA is de verstoring die wordt veroorzaakt voor wat betreft de biodiversiteit, maar ook de soms onveilige situatie die de ganzen creëren, iets wat wij graag aanpakken. Daarom zal het CDA volgende week een motie indienen waarin we het college oproepen in overleg te gaan met provincie en beheerders om een plan te vormen om de ganzenpopulatie af te remmen en de biodiversiteit te redden; nu het nog kan.

Samen en sociaal

 • Voorzitter, omdat ik niet wil dat mijn ganse betoog over ganzen gaat, wilde ik toe naar het blokje samen en sociaal. De verruwing in de samenleving krijgt erg veel aandacht in de media. Terwijl het merendeel van onze inwoners de gemeente met een open houding tegemoet treedt.
 • Uit de reacties van inwoners op een breed scala van beleidsvoorstellen kunnen we afleiden dat onze inwoners mee willen denken, doen en besluiten. Het CDA kijkt uit naar de discussie die in september zal worden gevoerd naar aanleiding van onze motie burgerparticipatie.
 • Door corona participatie niet altijd even gemakkelijk geweest. Tegelijkertijd hebben we een enorme creativiteit gezien van sport- en cultuurverenigingen en ondernemers om deze gezondheidscrisis het hoofd te bieden.
 • En dat was nodig ook, want verenigingen en ondernemerschap brengt mensen bij elkaar en zorgt voor de broodnodige ontmoeting.
 • Over broodnodig gesproken, een gezonde leefstijl. Het CDA verstaat dat breder dan alleen voeding, maar merkt op dat de gezondheid, zowel fysiek als mentaal bij steeds meer inwoners een beetje onder druk staat. Steeds meer mensen hebben moeite om op gezond gewicht te blijven en ook kampen steeds meer mensen met mentale klachten. We vragen dan ook erg veel van onszelf: heeft corona ons niet geleerd dat het soms een onsje minder mag?
 • We moeten waakzaam zijn dat het meedoen in de samenleving niet teveel onder druk komt te staan; daar heeft het CDA al eerder aandacht voor gevraagd, maar bij deze doen wij dat nog eens. Ook hier overweegt het CDA een motie.
 • Het CDA ziet graag dat er in onze gemeente, met betrokken inwoners, van jong tot oud en met innovatieve ondernemers, meer initiatieven daadwerkelijk van de grond komen. Dat mensen zich uitgenodigd voelen iets te organiseren. Daarom roepen wij het college op als gemeente mensen bij te staan bij het voorbereidende werk dat nodig is om evenementen en activiteiten op een veilige en met zo min mogelijk overlast te organiseren. Het CDA ontvangt signalen dat het voor sommige inwoners en ondernemers te moeilijk is geworden om iets op poten te zetten. En dat hebben we, met de roaring twenties voor de deur, keihard nodig om onze gemeente een leefbare en gezellige gemeente te houden en maken, voor iedereen.
 • Voorzitter, een slotwoord.
 • De ambities die we met elkaar formuleren in deze Kadernota komen alleen tot wasdom als we veilig met elkaar kunnen samenleven. Niet dat we heel somber gesteld hoeven zijn met de veiligheid in onze gemeente, dat niet. Maar toch is het fijn om te weten waarvan we ons bewust moeten zijn als het op veiligheid aankomt. We moeten er weer wat aan wennen dat we allemaal weer de weg op gaan, naar het werk, naar school, ons verenigingsleven, maar ook naar deze raadsvergadering. Het CDA staat voor een tweeledige aanpak om die veiligheid te waarborgen: (1) het voorkomen van criminaliteit, sociale onveiligheid en onveilige situaties in onze wijken en (2) het handhaven wanneer zo’n situatie zich toch voordoet."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.