26 december 2018

Inbreng startnotitie economische visie

CDA wil bredere functie winkelcentra: ruimte voor ontmoeting en ‘cantora’

Startnotitie Economische visie Pijnacker-Nootdorp ter besluitvorming

 

Bruisende winkelcentra zijn wat het CDA betreft centra die ontmoeting faciliteren voor jong en oud, waar werk, ontspanning en cultuur samenkomen. Dit kan bijvoorbeeld in zogenoemde ‘cantora’ (cultuur/kantoor/horeca). Daarnaast vragen wij aandacht voor de innovatieve moderne glastuinbouw met herstructurering als belangrijkste opgave. Om tot een goede en gedragen economische visie te komen is overleg en samenwerking met het bedrijfsleven en alle relevante stakeholders van essentieel belang.

 

Op 20 december besloot de gemeenteraad over de startnotitie Economische visie voor Pijnacker-Nootdorp. Deze startnotitie is de eerste stap in het proces naar een definitieve visie die eind 2019 gereed moet zijn. In de tussenliggende periode worden het bedrijfsleven en de vele stakeholders in verschillende bijeenkomsten gevraagd input te leveren en mee te denken. Het op deze manier betrekken van belanghebbenden is een belangrijke afspraak uit het raadsbrede Hoofdlijnenakkoord ‘Verder in verbinding’. De in de startnotitie gedefinieerde inhoudelijke aandachtspunten dienen als basis voor de gesprekken.

De opmerkingen van het CDA hebben betrekking op de vier onderdelen van de startnotitie:

·        De uitgangspunten

·        De stakeholders

·        De inhoudelijke aandachtspunten

·        De procesbeschrijving

 

Ten aanzien van de uitgangspunten wordt in de notitie aangenomen dat de huidige visie nog actueel is, maar de visie zou wat het CDA betreft gebaseerd moeten zijn op een goede analyse van de sectorstructuur. Een breed onderzoek naar de bestaande sectoren, waarbij ook een analyse en prognose van onze inwoners wordt gemaakt, dient ten grondslag te liggen aan de visie. Pas als we weten waar we nu staan, kun je aangeven wat je wilt behouden en wat je voor de toekomst anders wilt.

In samenhang hiermee: ‘veelzijdige economie’ is belangrijk om te voorkomen dat je afhankelijk bent van enkele sectoren, maar dat laat onverlet dat je wel focus moet aanbrengen bij verdere economische ontwikkeling. Met een sterkte/zwakte analyse bepalen waar je nu staat is hierbij noodzakelijk.

 

Bij de stakeholders worden de belangrijke samenwerkingsverbanden, ondernemersverenigingen en andere organisaties genoemd. Met name bij het aandachtspunt ‘bruisende centra’ zouden ook onze inwoners betrokken moeten worden. De detailhandel en horeca hebben baat bij een langer verblijf van het winkelend publiek. Waar het gaat om de inrichting van de openbare ruimte in die centra zouden huidige en potentiele bezoekers kunnen aangeven wat zij nu missen of wat zij graag anders zien. Hier ligt wellicht een taak voor de centrummanager, in dat geval zal deze moeten worden toegevoegd aan de lijst van stakeholders.

 

De startnotitie noemt 6 aandachtspunten voor de visie:

·        Werkgelegenheid: groeiende werkgelegenheid, maar geen extra fysieke ruimte voor bedrijvigheid.

·        Arbeidsmarkt: ruimte geven aan de veranderende economie, rekening houdend met de regionale ontwikkeling.

·        Veelzijdige economie: veelzijdigheid biedt diversiteit, maar biedt geen focus.

·        Bruisende centra: de focus moet liggen op langere verblijfsduur van huidige bezoekers.

·        Moderne tuinbouw: bepalen van rol van de gemeente bij stimuleren van innovatieve, duurzame en efficiënte glastuinbouw.

·        Gedragen visie: aandacht voor het proces zodat de economische visie wordt gedragen door bedrijfsleven en stakeholders.

 

Wat het CDA betreft vraagt het aandachtspunt ‘bruisende centra’ om een andere kijk naar de functie van onze winkelcentra en een kijk naar de toekomstige behoefte. De centra zouden ontmoetingsplekken kunnen worden voor jong tot oud. Denk daarbij ook aan panden waar werk, ontspanning en cultuur samenkomen. Initiatieven voor zulke cantora’ (cultuur/ kantoor/ horeca) met verschillende functies, vragen van de gemeente wel een flexibele houding.

 

Belangrijk aandachtspunt voor het CDA is de innovatieve moderne glastuinbouw. De glastuinbouw staat voor twee grote opgaven: herstructurering van het glastuinbouwgebied en bijdragen aan de energietransitie. Wat het CDA betreft zou de gemeente hierin een regisserende en faciliterende rol op moeten pakken. Er is zoveel handel en werkgelegenheid verbonden aan de glastuinbouw, het is belangrijk dat dit proces goed en zorgvuldig verloopt.

 

Het CDA mist in dit stuk als aandachtspunt (en stakeholder) de samenwerking met het onderwijs. Binnen onze regio zijn er succesvolle campussen gericht op o.a. techniek, innovatieve glastuinbouw, voeding en de maritieme sector. Het is goed om hiermee samen te werken en wellicht op termijn te kijken wat wij als gemeente op onderwijsgebied kunnen doen om jong talent op te leiden zodat in de kennis- en arbeidsbehoefte van lokale en regionale ondernemers wordt voorzien. Daarbij kan worden gedacht aan een VMBO/ambachtsschool.

 

Het merendeel van onze inwoners werkt buiten de gemeente. Om onze gemeente aantrekkelijk te houden voor deze werkende groep, is aandacht voor mobiliteit van groot belang, helemaal met de toekomstige groei van het aantal inwoners binnen onze gemeente.

 

Tot slot wil het CDA het college vragen ons als gemeenteraad blijvend te betrekken in de vervolgstappen richting de definitieve visie. Ook als raad zijn wij graag aanwezig bij de bijeenkomsten die georganiseerd worden voor de relevante stakeholders. Onze fractie kijkt uit naar de samenwerking tussen het bedrijfsleven, stakeholders, college en raad.

 

Janneke Verwijmeren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.