22 februari 2020

Woonvisie Pijnacker-Nootdorp

Het CDA stemt in met vrijgeven ontwerp Woonvisie Pijnacker-Nootdorp voor inspraak.
Door Anne Volkers

Op donderdag 20 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met het vrijgeven van de ontwerp Woonvisie Pijnaker-Nootdorp 2020-2030. Iedereen die dat wil kan de komende zes weken zijn of haar reactie geven op dit ontwerp. De Woonvisie schetst een beeld van de bestaande kwaliteit en kwantiteit van het wonen in de verschillende wijken van Pijnacker-Nootdorp en hoe die kwaliteit kan worden behouden en versterkt. Ook schetst de Woonvisie de weg naar een meer evenwichtige woonvoorraad, dat wil zeggen: meer woningen en meer woningen die voldoen aan de woonwensen waarin nu nog onvoldoende wordt voorzien, zoals gelijkvloerse woningen voor senioren en betaalbare woningen voor starters.

Voorgesteld wordt om naast de al geplande 2.100 woningen tot 2025, er nog 3.000 woningen bij te bouwen tot 2040. In de tien jaar daarna (tot 2050) zouden nog eens 1.000 extra woningen gebouwd kunnen worden (een totaal van 4.000 extra in 25 jaar). Deze aantallen zijn nodig om in de lokale woonbehoefte te voorzien. Maar, zoals wethouder Frank van Kuppeveld in de raadsvergadering aangaf, het is een stip op de horizon, dit zijn geen aantallen die in één keer gebouwd gaan worden, maar gefaseerd, project voor project. Daarmee is voor het CDA geborgd dat de wijken van Pijnacker-Nootdorp hun lokale identiteit en groene karakter kunnen behouden. Een ruime meerderheid van de raad stemde tevens in met een door het CDA, samen met de VVD en Trots, ingediend amendement dat ervoor zorgt dat, in aanvulling op of als alternatief voor doelgroepen met een inkomen boven de € 38.000, het aanbod van particuliere huurwoningen met een huur tussen € 720 en € 1.250 wordt verhoogd.Wel hebben wij in de zogenoemde beeld- en oordeelvormende vergadering een aantal zorg- en aandachtspunten ingebracht, waaronder (1) de huidige scheve verdeling van de sociale woningbouw over de wijken, (2) het tijdig herstructureren van kwetsbare wijken, (3) het toestaan van hoogbouw met als streven maximaal vier woonlagen (waarbij de uitgangspunten behoud van het groene karakter en stedenbouwkundige inpasbaarheid geborgd moeten zijn), (4) waar mogelijk natuurinclusief bouwen (om de klimaatopgave te realiseren en ervoor te zorgen dat Pijnacker-Nootdorp een zeer groene gemeente blijft met respect voor de natuur), (5) de faciliterende rol van de gemeente bij het zoeken naar passende oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten (waarover een apart voorstel naar de raad komt) en tot slot (6) het belang onderstreept van de raadsbreed aangenomen CDA-motie voor het onderzoek naar locaties voor flexibele woonconcepten.Kernpunten van het CDA betoog waren dat naast het bouwen van meer woningen, vooral het bouwen van andersoortige dan alleen maar eengezinswoningen essentieel is om een goede doorstroming te bereiken. Het gaat dan vooral om meergezinswoningen (appartementen), sociale koop, -huur en betaalbare eengezinswoningen voor starters en mensen met een middeninkomen en vrije sector huur en koop. Uit de gesprekken die de fractie met diverse partijen heeft gevoerd, blijkt dat naast een tekort aan sociale huurwoningen, de vraag naar middeldure vrije sector huurwoningen groter is dan het aanbod in dit segment en er in onze gemeente wel degelijk een gebrek is aan huurhuizen en -appartementen in de prijsklasse tussen de € 730 en € 1.250.Het CDA heeft de wethouder tevens bevraagd over de hoeveelheid aanmeldingen en enorme behoefte aan starterswoningen, zoals in Pijnacker op de Nes (Tolhek), MarQuant (Keijzershof) en de recent opgeleverde koopwoningen in Ackerswoude. Daar ziet het CDA wel enige spanning tussen de grootte van de woning en de betaalbaarheid. Belangrijk is dat er voor starters voldoende betaalbaar aanbod komt, zodat zij een lokale wooncarrière kunnen doorlopen en onze gemeente aantrekkelijk blijft voor jonge mensen. Voor hen is een 2-kamer appartement in de koopsector een mooie eerste stap op de woningmarkt. Voor senioren geldt, dat om hen te “verleiden” naar een andere woning te verhuizen, alleen kan als een woning (en de locatie daarvan) voldoet aan de wensen van deze doelgroep. Het CDA heeft hierover overlegd met de ouderenbonden in onze gemeente. Ouderen hebben – met het oog op verhuizen naar een andere woning – een aantal haalbare wensen geformuleerd, zoals een woning met 3- of meer kamers op een locatie waar zorg- en welzijnsvoorzieningen, zoals een ontmoetingsplaats nabij zijn (een combinatie van wonen, welzijn en zorg), er veilige looproutes naar deze voorzieningen zijn en voldoende diversiteit is geborgd. Het CDA ziet voldoende mogelijkheden om dergelijke woningen te bieden. Bijvoorbeeld op de Stanislas 1-locatie, waarvoor eerder een motie werd ingediend. Omdat het voor veel ouderen, gezien hun leeftijd, van groot belang is om snelheid in de bouw te krijgen, heeft het CDA gevraagd om met spoed de ontwikkeling van de inbreilocaties dichtbij het centrum te realiseren.Waar het gaat om de combinatie wonen en zorg hebben wij aangegeven dat er in de Woonvisie slechts zijdelings aandacht wordt besteed aan de woonwensen van ouderen die tussen de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuniong (Wmo) vallen, (tussen wal en schip). Uit onderzoeken blijkt dat er een gat bestaat tussen de huidige voorzieningen bij zelfstandig wonen en de verpleeghuizen. We hebben gepleit om bij de uitwerking van de Woonvisie voldoende aandacht te geven aan dit probleem en vooral te kijken naar kleinschalige woonvoorzieningen met een combinatie van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en andere hulpbehoevenden.Het CDA onderschrijft het behoud en het versterken van de kwaliteit en identiteit van de wijken. Maar we zien ook dat dit op gespannen voet staat met de nieuwbouwplannen. Gewezen is op de scheve verdeling van de sociale woningbouw over de wijken. In wijken met een hoge concentratie sociale huurwoningen kunnen leefbaarheidsproblemen ontstaan.Wij pleiten voor een goede spreiding van sociale huurwoningen over de wijken.Met het oog op de leefbaarheid van wijken heeft het CDA ook gepleit voor het herinvoeren van het sociaal platform. Dit platform is een aantal jaren geleden met de komst van de kernteams opgeheven. In de praktijk blijkt dat niet altijd goed uit te pakken. Een aantal organisaties en instellingen, zoals woningcorporaties, politie en GGZ (verwarde personen), die bij de sociale problematiek rond wonen betrokken zijn, weten elkaar niet altijd meer tijdig te vinden, waar dat voorheen vaker het geval was.De CDA-fractie roept u op om vooral gebruik te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze op dit ontwerp in te dienen. Wij horen graag uw reactie op het ontwerp. Laat u ons vooral weten wat u in de visie mist, wat meer aandacht zou moeten krijgen en of de voorstellen aansluiten bij uw woonbehoefte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.