Allereerst veel dank aan de ambtelijke organisatie die een leesbare begroting aan ons voor heeft gelegd. 

We kunnen constateren dat het financieel goed gaat met onze gemeente, bijvoorbeeld een ratio weerstandsvermogen van ver boven de 1, een teruglopende schuldenlast en zelfs structurele ruimte voor nieuw beleid. 

Voor ons ligt ook een globale uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord, de Uitvoeringsagenda waarvoor in de begroting structureel 500.000 euro wordt vrijgemaakt. Het betreft met name een procesbeschrijving en aankondiging van de startnotities die we in 2018 en 2019 tegemoet kunnen zien. Vanuit de kernwaarden van het CDA en samen met de signalen uit de samenleving, hebben wij daar een heldere visie op. Onze CDA fractie ziet uit naar de inhoudelijke debatten over deze belangrijke onderwerpen.

Ter voorbereiding op de verdere uitwerking van de uitvoeringsagenda vraagt het CDA nadrukkelijke aandacht voor een aantal onderwerpen binnen de verschillende thema’s: 

Test

Prettig en veilig wonen

Ten aanzien van de Uitvoeringsstrategie Wonen is het voor het CDA van groot belang dat deze strategie een oplossing biedt voor het tekort aan betaalbare woningen voor starters en ouderen uit onze gemeente. Daarnaast constateren we een tekort aan betaalbare woningen voor inwoners met een middeninkomen. Door een juiste planning van woningbouw zal de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt moeten worden bevorderd. Voor het CDA is het daarbij van groot belang dat het groene karakter van onze gemeente behouden blijft evenals de kleinschaligheid van onze kernen.

Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Een 7,6 voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners is een prima cijfer. Maar we worden nog te vaak geconfronteerd met inbraakgolven in woningen en auto's, met als gevolg materiële én psychische schade bij slachtoffers. De wijken kunnen nog veiliger worden door het meer en beter inzetten van politie en burger, waaronder het verder uitrollen van buurtpreventie. 

Iedereen doet mee

We constateren een kostenstijging binnen de zorg (met name jeugdzorg). In veel gevallen komt dat ook doordat aanbieders meer en duurdere zorg leveren dan gevraagd. We willen dat het college hier alert op is. De zorgverlener beoordeelt ook het eigen resultaat. Het CDA pleit voor een functiescheiding van dienstverlener en beoordelaar. Deelt het college deze zorg en ziet zij een oplossing voor dit probleem? Kernteams vormen voor veel mensen een bijzonder belangrijke rol in onze gemeente. Alhoewel de situatie al sterk verbeterd is, krijgen we nog steeds signalen dat de wachttijden te lang zijn en de werkdruk te hoog. Hiervoor dienen wij samen met andere partijen een motie in.

We zien uit naar de Cultuurnota. Cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving, maar maakt ook onderdeel uit van onze identiteit en geschiedenis. We zijn blij met de toekomstige exploitatie van Cultura als'Cultuurhuis'. We willen het college nadrukkelijk vragen om bij de invulling hiervan de huidige gebruikers en belanghebbenden te betrekken.We zijn een jonge gemeente, maar dat laat onverlet dat we onze gemeente seniorvriendelijk moeten inrichten. Daarom pleiten we voor een integraal ouderenbeleid. Dat betekent een toetsing van beleid op effecten voor ouderen in samenhang met andere beleidsterreinen.

Ook de toegenomen eenzaamheid is het CDA een zorg. Eenzaamheid is niet leeftijdsgebonden. Iedere kern zou daarom in ieder geval een ontmoetingscentrum moeten hebben. We willen het college vragen zich daar hard voor te maken en wellicht kan Cultura daar een rol in vervullen.Anders dan in het hoofdlijnenakkoord, wordt in de Uitvoeringsagenda niet meer gesproken over de extra aandacht die mantelzorgers in onze gemeente moeten krijgen. CDA ziet met name toegevoegde waarde in de vorm van respijtzorg, waarbij mantelzorgers even ‘ontzorgd’ worden.

Ten aanzien van de arbeidsparticipatie verbaast het ons dat bij de huidige hoogconjunctuur, gemeente PN zo’n lage uitstroom uit de bijstand en WW laat zien. We lezen in de begroting en de Uitvoeringsagenda te weinig ambitie om hier iets extra’s aan te doen. Met het juiste plan van aanpak zou de arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden kunnen worden verhoogd. Hiervoor dienen wij samen met andere partijen een motie in.

Economie en verduurzaming

Samen met Lansingerland en Westland vormt PN de top van de glastuinbouw, nationaal én internationaal. Deze belangrijke werkgever in onze regio staat in meerdere opzichten voor een uitdaging. Van hen wordt veel verwacht ten aanzien de energietransitie en de herstructurering. CDA vindt het van groot belang dat de gemeente de regisserende en faciliterende rol oppakt om de sector hierbij te helpen.

Ten aanzien van de afvalinzameling is Het Nieuwe Inzamelen in twee pilotwijken gestart. De ervaringen zijn wisselend en er wordt nog steeds overlast ervaren. De uitkomst van de pilotwijken moet leiden tot optimalisering van de dienstverlening. Maatwerk en zorgvuldigheid vindt het CDA belangrijker dan snelheid. We willen naar een efficiënte en een op afvalscheiding gerichte inzameling waarbij de inwoners hun inspanning beloond zien in een lagere afvalstoffenheffing. 

We hebben een ambitieuze doelstelling om als gemeente in 2050 of eerder energieneutraal te zijn. Het CDA hecht eraan dat de startnotitie Energietransitie een concreet stappenplan bevat met maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn, waarbij ook wordt aangegeven wat wel en niet binnen ons lokale energietransitiebeleid past. Zou het college de komende periode kunnen onderzoeken of de aanleg van zonne-panelen voor commerciële doeleinden mogelijk is? Daarnaast willen we het college verzoeken om bij die afweging ook demogelijkheden van waterstofgas mee te nemen. Kan het college ons toezeggen dat deze optie ook wordt onderzocht?

Belangrijke randvoorwaarden

Tot slot. In lijn met het hoofdlijnenakkoord hanteert het CDA bij het bepalen en uitvoeren van beleid 2 belangrijke randvoorwaarden: 

  • Een financieel gezond beleid door behoedzaam om te gaan met gemeenschapsgelden en daar waar mogelijk de lasten voor inwoners te verlichten.

  • Een klantgerichte, oplossingsgerichte en empatische organisatie, waarbij samen met de inwoners, ondernemers en organisaties met wederzijdsbegrip, problemen worden aangepakt en opgelost.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.