03 november 2022

Bijdrage CDA aan Algemene Beschouwingen van 3 november '22

Beste raadsleden, college, overige lezers thuis,

Namens het CDA Ridderkerk willen wij allereerst de gemeenteraad, het college en de ambtenaren complimenteren en een woord van dank uitspreken, voor wat er in het afgelopen jaar tot stand is gebracht. Begin dit jaar zijn er in Ridderkerk de verkiezingen geweest. Ondanks het verlies van een zetel zijn wij toch gevraagd om aan te schuiven voor het gesprek om te komen tot een nieuwe coalitie. Een mooi proces waarin we samen met P18Plus, SGP en de VVD uitvoerige gesprekken hebben gevoerd over allerhande onderwerpen en ontwikkelingen die spelen binnen Ridderkerk. Dat alles heeft geleid tot het mooie coalitieakkoord “Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk”.

Het coalitieakkoord is nu vertaald naar het collegeprogramma 2022-2026 “Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk”. In het collegeprogramma vinden we veel van onze speerpunten terug. Punten die onze vier pijlers , publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijk, solidariteit en rentmeesterschap, raken. Voorbeelden hiervan zijn de zondagsrust, omzien naar elkaar en veiligheid.

Dat onze toekomst niet altijd goed te voorspellen is blijkt ook dit jaar weer. Het is een jaar onder hoogspanning geweest en dat duurt nog steeds voort. We gaan van de ene crisis naar de andere crisis: Corona, het klimaat, woningen, asiel, de energiecrisis, stikstof en de oorlog in Oekraïne. De meest urgente is wel de crisis van de bestaanszekerheid, kunnen we onze energierekening nog wel betalen, blijft er nog geld over voor de boodschappen. Dit is de huidige realiteit voor heel veel mensen, voor gezinnen met een laag of modaal inkomen maar ook voor MKB’ers die met hard werken hun brood verdienen. Helaas hebben we zeer recent het bericht ontvangen dat de lokale ondernemer, bakkerij Van der Waal, na 112 jaar zelf het faillissement heeft aangevraagd.

Vraag aan het college: wat voor acties worden er ondernomen om met de ondernemers uit Ridderkerk goed in gesprek te blijven en daar waar nodig de helpende hand te bieden?

Het is dan ook zaak dat we inspelen op al deze ontwikkelingen en omzien naar elkaar. Dit sluit echter niet uit dat we ook met de lopende ontwikkelingen binnen Ridderkerk verder willen. De actuele zaken spelen nu maar we moeten ook naar de toekomst kijken en zorgen dat we daar ook de goede keuzes voor maken. CDA Ridderkerk begrijpt heel goed dat, door de opstapeling van problemen, het voor veel inwoners vaak moeilijk is om de juiste keuzes te blijven maken. De kosten van levensonderhoud stijgen en we willen ook een zekere mate van leefcomfort handhaven.

Voor sommige inwoners was het al lastig om de eindjes aan elkaar te knopen maar door de stijging van de kosten van levensonderhoud wordt dit voor een nog grotere groep lastig. De stijging van de kosten van levensonderhoud wordt voor een groot deel veroorzaakt door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Hiermee dringt deze oorlog dan ook onze huizen binnen, de grootste bestaanszekerheidscrisis sinds vele decennia. Onze solidariteit met een ieder die het moeilijk heeft of heeft moeten vluchten uit zijn/haar land moet gepaard gaan met nationale solidariteit en verbondenheid.

Vrede, recht en democratie zijn onbetaalbaar. ‘Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht’. 

De sterkste schouders moeten de zwaarste last dragen. Maar hoe moeilijk is dat als je ook zelf in een situatie verkeert waar de nood hoog is en je niet het gevoel hebt dat je de sterkste schouders hebt. In Den Haag worden deze problemen ook onderkend en worden er nu vele maatregelen genomen die in het teken staan van solidariteit en bestaanszekerheid. Goed dat we er nu met z’n allen voor zorgen en dat we omzien naar elkaar.

Deze crisis raakt heel veel mensen. Jonge gezinnen, tweeverdieners in hun eerste baan, gezinnen met kinderen, AOW’ers. Het is daarom goed dat er voor deze grote groep maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de inflatie te dempen, de koopkracht zoveel als mogelijk te herstellen, en de stijging van de (kinder)armoede te voorkomen. Als we als gemeente Ridderkerk deze crisis willen aanpakken dan moeten we de impasse doorbreken en de handen ineenslaan. Minder ik, meer wij. We kunnen blijven kijken hoe de verschillende crisissen zich verder ontwikkelen, maar het is nu ook aan ons, hier in Ridderkerk, om daar daadwerkelijk op te reageren.

Vraag aan het college: wat voor acties worden er ondernomen om scherp te blijven letten op de inwoners in Ridderkerk die, ondanks alle maatregelen, tussen wal en schip dreigen te raken? Er zullen altijd bijzondere situaties voordoen, maar laten we daar ook de maatwerkoplossingen voor bieden.

Het reageren doen we door concrete actiepunten te benoemen om het leef- en werkklimaat in Ridderkerk in stand te houden en waar nodig te verbeteren. Veel van deze punten heeft CDA Ridderkerk al kunnen benoemen in het coalitieakkoord die zich door hebben vertaald naar concrete punten in het collegeprogramma 2022-2026. De visie van het CDA Ridderkerk willen we hieronder, vanuit de vier pijlers van het gedachtegoed van het CDA, verder uiteenzetten.

Rentmeesterschap

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt CDA Ridderkerk zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

Het financieel beleid is op dit moment op orde en dat willen we als CDA Ridderkerk ook naar de toekomst toe zo houden. Het uitgangspunt hierbij is dat er een structurele dekking van de kosten moet zijn, zorgvuldigheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

Op het gebied van cultuur vinden we het belangrijk dat we ons cultureel erfgoed goed bewaren. Voorbeelden hiervan zijn het landgoed “Huys ten Donck” maar ook bijvoorbeeld de woningen rondom de Kerksingel. Daar waar mogelijk zetten we ons in om de van oudsher gezichtsbepalende panden te behouden, voorbeelden hiervan zijn de schoolmeesterswoning aan de Kerkweg en de Huishoudschool aan de Koninginneweg. Deze laatste twee zullen mogelijk niet in hun oude glorie hersteld worden maar het cultureel erfgoed willen we ook zeker in de nieuwe gebouwen prominent laten terugkomen. Als Ridderkerk mogen we ook trots zijn op de cultuurhistorische panden die we hebben en CDA Ridderkerk is dan ook voorstander voor het meer uitdragen van deze historie door middel van cultuurborden met bewegwijzering van ons erfgoed langs de snel- en ingangswegen van Ridderkerk.

Ook de natuur heeft de afgelopen jaren de nodige aandacht gekregen en zal dat, als het aan het CDA Ridderkerk ligt, ook de komende jaren krijgen. De Corona pandemie heeft ons wel geleerd hoe belangrijk het is om in onze directe omgeving voldoende mogelijkheden te hebben om te recreëren. Het is daarom zaak dat de groene kraag die Ridderkerk heeft in stand te houden. Daarnaast willen we ook meer inzetten op betere groenvoorziening in de wijken. De openbare groenstroken kunnen beter benut worden door bijvoorbeeld bloemrijk bermbeheer en door middel van een aangepast maaibeleid kunnen we de biodiversiteit bevorderen.

Als het gaat om het goed doorgeven van de natuur aan onze kinderen moeten we ook zeker actief aan de slag met klimaatbeleid, de energietransitie en duurzaamheid. Dit is een grote maatschappelijke opgave die de draagkracht van de gemeente te boven gaat. Toch willen en moeten we samen met de inwoners van Ridderkerk kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe de inwoners hier zelf ook beperkt ik kunnen bijdragen. De bijdrage die Ridderkerk kan leveren is verwoord in de Regionale Energie Strategie (RES regio Rotterdam Den Haag).

CDA Ridderkerk is groot voorstander van het toepassen van de “Zonneladder”. Eerst opwekking van zon-energie middels zonnepanelen op daken en kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. bijvoorbeeld het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen, opwekken van windenergie en zon-energie op dezelfde percelen. Voor het verduurzamen van woningen wilt het CDA Ridderkerk een duurzaamheidsfonds oprichten. Hier kunnen de inwoners en ondernemers gebruik van maken als zij hun woning of bedrijf willen verduurzamen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van isolatie.

Gespreide verantwoordelijkheid

Voor CDA Ridderkerk begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

Participatie blijft altijd een punt van aandacht en moeten we zorgvuldig mee om gaan. In het collegeprogramma 2022-2026 staat ook duidelijk aangegeven dat dit een actiepunt is. Als het tenslotte gaat om het vormen van de gemeente Ridderkerk is dat iets dat we samen moeten doen. Ook de participatie met en door jongeren willen we als CDA Ridderkerk blijven stimuleren. Dit was o.a. de reden dat we als CDA Ridderkerk vier jaar geleden een motie hebben ingediend voor een kinderburgemeester. We hebben de afgelopen jaren een kinderburgemeester gehad die haar rol fantastisch heeft opgepakt en daarvoor willen we ook hier nogmaals de complimenten geven!

Vraag aan het college: hoe staat het met de zoektocht naar een nieuwe kinderburgemeester?

Voor een goede participatie moet ook de informatie voorziening vanuit de gemeente op orde zijn. Als CDA Ridderkerk kijken we uit naar de uitvoering van onze motie rondom wijkdashboards.

Het verenigingsleven is voor CDA Ridderkerk belangrijk. Verenigingen zijn met al hun vrijwilligers het cement van de samenleving. Het onderdeel uitmaken van een vereniging draagt bij aan het gemeenschapsgevoel en kan ook het gevoel van eenzaamheid verminderen. Deze verenigingen kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente. Ook ondersteunen we culturele verenigingen en verbeteren de zichtbaarheid van deze verenigingen in samenwerking met maatschappelijke partners. Als CDA Ridderkerk hebben we ons jaren ingezet voor een nieuwe locatie van de Loods en de Gooth en we kijken uit naar het moment wanneer deze nieuwe locatie eindelijk gerealiseerd wordt.

Vraag aan het college: wat is de stand van zaken rondom de nieuwbouw Loods, Gooth en RTV Ridderkerk?

Naast het actief meedoen van onze inwoners aan het verenigingsleven is het ook zaak dat we oog hebben voor de groep inwoners die moeilijk kunnen aanhaken. Het percentage laaggeletterdheid in Ridderkerk is 11%, zaak om hier wat aan te doen. CDA Ridderkerk wilt dat kinderen bij de start van het basisonderwijs zo min mogelijk achterstand hebben, daarom moeten we blijven investeren in Voorschoolse Educatie.

In de huidige tijden is het voor lokale ondernemers moeilijk. Als gemeente moeten we er alles aan doen om ons centrum, de winkelcentra en de diverse winkelstrips in stand te houden. Dat moeten we doen door leegstand zien te voorkomen maar ook te zorgen voor een aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid. Op die manier kunnen we de lokale ondernemers helpen.

Publieke gerechtigheid

CDA Ridderkerk staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

Veiligheid is een zaak van iedereen. CDA Ridderkerk wil de veiligheidsproblemen in de gemeente samen met onze partners (politie, brandweer, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers) aanpakken door preventie, toezicht en handhaving. Voor een echte veilige samenleving hebben we meer nodig dan alleen handhaving. Voor het terugdringen van (jeugd)overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is samenwerking tussen zorg, onderwijs, burgers en maatschappelijke organisaties vaak essentieel.

We moeten ons thuis beschermd en geborgen voelen, dit geldt nog meer voor kwetsbare groepen. Het gezin als hoeksteen van de maatschappij. Het gezin als de plek waar je opgroeit en waar je alles leert wat je later nodig hebt. Het is daarom belangrijk dat we dit in stand houden, beschermen en versterken want dat thuis staat steeds vaker onder druk. Voor jonge gezinnen is de combinatie van werken en zorgen een hele opgave. Ook de kosten voor levensonderhoud zijn steeds hoger geworden. Eén gewoon inkomen van een leraar of verpleegkundige is al lang niet meer genoeg om jezelf en je gezin te onderhouden, een betaalbaar huis te vinden en de studie van je kinderen te betalen. Een op de negen kinderen groeit op in armoede en gezinnen met middeninkomens merken steeds vaker dat ze buiten alle regelingen vallen en voor alles de volle mep moeten betalen.

Vanuit een veilig thuis is het ook belangrijk dat we als gemeente Ridderkerk veilig zijn en een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. CDA Ridderkerk richt zich in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. Het is dan ook goed om waar te nemen dat de inwoners van Ridderkerk zelf hier ook actief mee aan de slag zijn. Zo zijn er de buurt WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren aanspreken. Initiatieven die het CDA toejuicht en verder wil uitbreiden.

Dit geldt ook voor de samenwerking met buurtpreventie, boa’s en de wijkagenten. Een mooi samenwerkingsverband waarbij wij ons blijven inzetten voor de professionalisering en de inzet van boa’s, minimaal 1 boa per wijk, en pleiten we ervoor dat iedere wijk in Ridderkerk minimaal 1 wijkagent heeft. Daarnaast zijn we als CDA Ridderkerk blij dat ons speerpunt voor het aanschaffen van een tweede Mobiele Camera Unit (MCU) is opgenomen in het collegeprogramma. 

Op het gebied van preventie kunnen we veel doen. Als CDA Ridderkerk dienen we voor dit onderwerp dan ook een motie in om hier concreet invulling aan te geven. De motie betreft de huidige fietsenstallingen en bushaltes aan bij de Rotterdamseweg, die moeten naast een goede opknapbeurt ook veiliger worden gemaakt. 

Een belangrijk onderwerp voor het CDA Ridderkerk is de verkeersveiligheid. Iedereen moet zich veilig op straat kunnen bewegen, of het nu gaat om voetgangers, fietsers of automobilisten. In 2020 is er een actie ‘Prikker op de kaart’ geweest waarbij alle Ridderkerkers locaties hebben kunnen aangeven die verkeersonveilig zijn. Uit deze actie is een top 20 gekomen en deze locaties wil het CDA Ridderkerk aanpakken om te verbeteren. We investeren in goed verlichte oversteekplaatsen en verder wordt er onderzocht welke ontbrekende schakels er zijn in de wandel- en fietsroutes om hier vervolgens een actieplan voor te realiseren. Tevens wordt ook de kwaliteit van de voet-, fiets- en wandelpaden verbeterd.

De gemeente Ridderkerk moet goed bereikbaar blijven en vanuit Ridderkerk moeten we ook makkelijk naar de ons omringende dorpen en steden kunnen reizen. CDA Ridderkerk zet zich in voor een goed openbaar vervoer waarbij een goede aansluiting moet zijn tussen de HOV-lijnen en de buurtbussen. Daarnaast willen we maatwerkvervoer sterker op de agenda krijgen bij de MRDH en willen we een directe verbinding van en naar station Barendrecht. Als middel van openbaar vervoer hebben we ook nog de waterbus waarbij we naast de halte in Slikkerveer ook een halte in Bolnes willen realiseren. Daarnaast willen we ook kijken wat de mogelijkheden zijn om Ridderkerk te laten aansluiten bij de watertaxi vanuit Rotterdam.

Als het gaat om mobiliteit vanuit Ridderkerk, daar dient CDA Ridderkerk een motie voor in om de doorstroming vanaf de A38 richting de Van Brienenoordbrug te bevorderen.

Door de locatie van de gemeente Ridderkerk is het niet verwonderlijk dat er veel last is van geluidshinder. Een probleem dat zich, gelet op alle ontwikkelingen, moeilijk laat oplossen. Aan de ene kant moeten we meer woningen gaan bouwen wat betekent dat er meer vervoersbewegingen gaan ontstaan en aan de andere kant willen we de geluidshinder verminderen. Het CDA Ridderkerk zal zich de komende jaren sterk maken om de geluidsoverlast de komende jaren te verminderen.

Een ander onderwerp dat ons allemaal raakt is de krapte op de woningmarkt, een probleem dat niet alleen Ridderkerk raakt maar heel Nederland. We willen er aan de ene kant alles aan doen om voor iedereen een woning te realiseren die voldoet aan de wensen. Aan de andere kant kunnen we onszelf de kritische vraag stellen of ons dat ooit gaat lukken. In het huidige tempo zal ons land in 2050 22 miljoen inwoners tellen, een groei waar we niet tegenop kunnen bouwen. Maar goed, niets doen lost het probleem ook niet op dus moeten we hier actief mee aan de slag en hebben we als CDA aangegeven om in ieder geval aan de slag te gaan met het realiseren van 1000 extra woningen in Ridderkerk. Het is dan ook goed dat volgens de nieuwe Huisvestingswet gemeenten voor 50% woningen mogen toewijzen aan inwoners van de eigen gemeente. Een goede stap om woningzoekenden uit Ridderkerk ook daadwerkelijk een kans te geven op een woning in Ridderkerk.

Binnen Ridderkerk zijn de opties voor nieuwe woningen beperkt. Daar waar de mogelijkheden wel zijn moeten we die benutten. Bij nieuwbouwprojecten vragen we aandacht voor multifunctionele en toekomstbestendige bouw, zodat het gebouw later omgevormd kan worden naar een andere bestemming op basis van de veranderende behoeftes en demografische ontwikkeling. Bij het herontwikkelen van gestapelde woningen moeten we zeker kijken wat de mogelijkheden zijn om meer woningen hiervoor in de plaats terug te laten komen. Dit alles wel gerelateerd aan het huidige karakter van ons dorp dat we in stand willen houden.

Bovenal hecht het CDA aan waarden en traditie. De zondag is een dag voor rust, bezinning en ontmoeting. Dit kan door bijvoorbeeld een kerkdienst te bezoeken maar ook door tijd met familie en gezin door te brengen, actief te zijn bij de sportvereniging of met vrijwilligerswerk. Het CDA Ridderkerk vindt deze waarden en tradities belangrijk. Het CDA is tegen zondagsopenstelling van winkels in de gemeente.

Solidariteit

CDA Ridderkerk zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk, We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. Het welbevinden van mensen staat voor het CDA Ridderkerk centraal. Mensen zijn daarvoor op de eerste plaats zelf verantwoordelijk. De opgave van de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties, verenigingen en sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving voor alle Ridderkerkers. Sport zorgt voor beweging maar het verbindt ook mensen.

Een van de belangrijkste speerpunten waar we als CDA Ridderkerk op willen acteren is de armoede. Hierbij gaat het niet alleen om de direct zichtbare armoede maar zeker ook over de verborgen armoede. Armoede die, gelet op de huidige energiecrisis, zich in vele lagen van de bevolking laat gelden. De gezinnen met jonge kinderen die, vanwege de financiële nood, hun kinderen die laptop niet kunnen geven. Of nog erger, de kinderen zonder een goed ontbijt naar school laten gaan. De ene vorm van armoede is ook beter zichtbaar als de andere. Het is taak voor ons als gemeentebestuur om deze groeperingen te herkennen en daar actie op te nemen.

Zoals ik hierboven al aangestipt heb, hoe kunnen we van onze eigen inwoners verlangen dat ze vluchtelingen gaan opvangen als ze zelf de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. We moeten zorgen dat onze eigen inwoners weer meer rust in hun leven en meer financiële armslag krijgen. Armoede brengt ook vaak eenzaamheid met zich mee. Mensen schamen zich voor hun situatie en dat maakt dat ze minder gaan meedoen met de samenleving. Veelal ook ingegeven door het feit dat ze geen of onvoldoende middelen hebben om mee te doen. CDA Ridderkerk wilt zich inzetten om deze ontwikkeling tegen te gaan. We moeten deze Ridderkerkers vroegtijdig gaan herkennen zodat we samen met hen de problemen kunnen gaan bespreken en tot oplossingen kunnen komen. Binnen Ridderkerk willen we proberen de inwoners uit hun isolement te halen met een aanbod van voldoende en passende activiteiten en goede openbare voorzieningen.

In onze zorg voor de ouderen, gehandicapten, chronisch zieken of andere hulpbehoevenden zijn de mantelzorgers de zachte kracht in de zorg. Extra aandacht kan worden gegeven aan jonge mantelzorgers, zij worden vaak over het hoofd gezien. Als CDA Ridderkerk zijn we trots op alle mantelzorgers en al het zorgzame werk dat zij doen. Wij vinden het dan ook een goede zaak dat de jaarlijkse Pluim in de vorm van een Ridderkerkpas verhoogd is naar een tegoed van € 100,—. Iedereen in Ridderkerk moet mee kunnen doen. Dat is het standpunt dat wij als gemeente hebben ingenomen toen wij in 2016 positief hebben gestemd over de uitvoering van het VN verdrag inzake rechten van mensen met een handicap. Deze actie heeft in 2019 en 2020 nog een vervolg gekregen met het aannemen en ondertekenen van het manifest ‘Iedereen doet mee’. Om dit punt nog verder op te pakken dient het CDA Ridderkerk hiervoor een motie in om jaarlijks een schouw te organiseren en hiervoor Ridderkerkers met een lichamelijke beperking uit te nodigen. Daarnaast geldt dat zolang er organisaties zoals de voedsel-, kleding- en fietsenbank nodig zijn we er voor moeten zorgen dat deze organisaties goed gefaciliteerd worden.

Tot slot

Als Ridderkerkse samenleving staan we de komende jaren voor grote veranderingen. We noemen de verduurzaming met daaraan gekoppeld een circulaire economie en een ingrijpende energie-transitie die ons te wachten staat. Hierbij is essentieel dat we dit gezamenlijk met alle inwoners oppakken. Een enorme complexiteit, die veel van ons vraagt zoals onder andere zelfredzaamheid.

De invoering van de Omgevingswet, wat betekent dat meer regelgeving decentraal kan worden bepaald. Op zich een vereenvoudiging van regelgeving maar dat gaat ook gepaard met een grotere lokale verantwoordelijkheid. Een maatschappij waar helaas niet iedereen even gemakkelijk in zal kunnen meekomen. Daarom moet wij met elkaar samen op weg, naar een nieuwe tijd, met gelijke kansen voor iedereen.

We wensen daarom bij dit alles heel Ridderkerk en daarbij het college, de raad en de ambtenaren Gods zegen toe.

Ton Overheid en Victor Mijnders

 

Vragen aan het college:

  • wat voor acties worden er ondernomen om met de ondernemers uit Ridderkerk goed in gesprek te blijven en daar waar nodig de helpende hand te bieden?
  • wat voor acties worden er ondernomen om scherp te blijven letten op de inwoners in Ridderkerk die, ondanks alle maatregelen, tussen wal en schip dreigen te raken? Er zullen altijd bijzondere situaties voordoen, maar laten we daar ook de maatwerkoplossingen voor bieden.
  • hoe staat het met de zoektocht naar een nieuwe kinderburgemeester?
  • wat is de stand van zaken rondom de nieuwbouw Loods, Gooth en RTV Ridderkerk?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.