24 december 2021

CDA Ridderkerk vraagt aandacht voor eenzame ouderen in Ridderkerk

Te midden van de lockdown(s) is en blijft het voor ons de uitdaging om in verbinding te blijven met onszelf en met de mensen om ons heen. Teruggeworpen op onszelf en onze eigen kleine kring ligt het gevaar van een sociaal isolement op de loer. Dit risico is helemaal aanwezig bij de ouderen. Zij doen niet meer actief mee aan de samenleving via bijvoorbeeld betaald werk. En missen daardoor het contact met collega’s.

Vanwege de hoge leeftijd van veel van onze ouderen zijn ook veel van hun generatiegenoten, waaronder vrienden en familieleden, weggevallen. In deze kleiner wordende wereld kan heel sterk de vraag naar voren komen: ‘Wat doe ik er nog toe’ en ‘Wie zit er nu nog op mij te wachten’.

Het CDA Ridderkerk is ervan overtuigd dat oudere mensen veel kennis, talent en levenservaring hebben. Wat is het fijn als deze schat aan ervaring, wijsheid en inzichten meer ter beschikking komt van de samenleving. Bijvoorbeeld via ouderen die zich inzetten voor de gemeenschap als coach of inspirator. Of die jongeren begeleiden in het aanleren van de fijne kneepjes van een oud ambacht.

Om eenzaamheid tegen te gaan, wil het CDA inzetten op het versterken van de bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en daarbij ook ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. Ook is het belangrijk dat vrijwilligers en professionals tijdig de signalen herkennen wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen.

Het onderwerp eenzaamheid behoort dan ook tijdens het zogeheten ‘keukentafelgesprek’ aan de orde te komen. In dit gesprek bespreekt de hulpverlener samen met de oudere wat hij of zij ervaart. Dit gesprek is in het bijzonder erg belangrijk na het overlijden van een partner. Op deze manier kan er tijdig (informele) ondersteuning worden gegeven of zo nodig professionele interventie worden ingeschakeld.  

Verder is het zo dat er door de voortgaande vergrijzing ook steeds meer oudere mensen bijkomen die last kunnen hebben van dementie. Doordat van ouderen wordt gevraagd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, kan dit ook tot overlast voor de buren en de buurt gaan zorgen. Daarom is het zo belangrijk dat buren blijven omzien naar de ouderen in hun straat. En dat men weet waar men het ‘verwarde of overlast gevende gedrag’ kan melden als dit ergere vormen aanneemt.

Speerpunten:

  • Meer aandacht voor het belang van de zogeheten ‘keukentafelgesprekken’ met ouderen;
  • Inwoners van boven de 75 jaar behoren minstens ieder jaar te worden bezocht in plaats van één keer per vijf jaar;
  • Het is belangrijk dat er een standaard informatiepakket ter beschikking komt voor nieuwe AOW gerechtigden in Ridderkerk waarbij de mogelijkheden worden weergegeven om zich in te (blijven) zetten voor de samenleving;
  • Het is zeer gewenst dat de gemeente proactief handelt met betrekking tot het aanbieden van hulpmogelijkheden na het overlijden van een partner;
  • Het is nodig dat er wordt ingezet op scholing van en informatievoorziening aan vrijwilligers en zorgmedewerkers met betrekking tot het vroegtijdig (leren) herkennen van de signalen van eenzaamheid;
  • Dat er wordt gezorgd voor mogelijk passende dagopvang en dat er meer wordt ingezet op zogeheten buurtcirkels in de wijken;
  • Tenslotte, behoort de gemeente ‘dementievriendelijk’ te zijn en meer bekendheid te gaan geven aan het landelijk meldpunt ‘zorgwekkend gedrag’, waar signalen met betrekking tot ‘verwarde’ en dementerende ouderen kunnen worden gedeeld;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.