10 november 2017

Begroting 2018: de inzet van het CDA

Op donderdag 9 en dinsdag 14 november vindt in de gemeenteraad de behandeling van de begroting voor 2018 plaats. Aangezien er volgend jaar verkiezingen zijn en er het grootste deel van het jaar een nieuw college zal zitten, is dit een begroting met relatief weinig nieuw beleid. Dat neemt niet weg dat er genoeg dingen gebeuren waar onze fractie blij mee is en een aantal dingen die we graag anders zouden willen zien. Voor deze laatste categorie hebben we een aantal moties ingediend. Over deze moties zal op dinsdag 14 november worden gestemd

Het CDA heeft vijf moties ingediend met betrekking tot de volgende punten:

  1. Stadswinkel Pernis Onlangs kondigde het college aan de stadswinkel in Pernis per 1 januari aanstaande te willen sluiten. Het mogelijk verdwijnen van deze voorziening heeft tot grote bezorgdheid in de Pernisser gemeenschap geleid. Samen met Leefbaar Rotterdam vragen we het college dan ook om op zoek te gaan naar alternatieve vormen van dienstverlening om Pernis tegemoet te komen.
  2. Wooncoach We willen allemaal dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zolang de gezondheid en veiligheid dat toestaan. Helaas betekent dat nu nog dat veel ouderen noodgedwongen in een te groot huis moeten blijven wonen bij gebrek aan alternatieven. Dit jaar is er een experiment gestart met een 'wooncoach' die ouderen helpt bij hun zoektocht naar passende huisvesting. Samen met GroenLinks en Leefbaar Rotterdam willen we dat de wooncoach blijvend wordt.
  3. Woonwensenonderzoek Om ervoor te kunnen zorgen dat er voldoende alternatieve huisvesting beschikbaar is voor senioren, moeten we wel weten wat deze doelgroep nodig heeft. Daarom vragen we het college om onderzoek te doen naar de noden en behoeften van oudere Rotterdammers met betrekking tot huisvesting, zodat we ervoor kunnen zorgen dat hier ook aanbod voor is en komt.
  4. Geen natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder Sinds Natuurbegraven Nederland met plannen is gekomen om een natuurbegraafplaats te realiseren in de Bonnenpolder is er onrust onder de Hoekenezen. Dit voornemen, dat niet past binnen de afgesproken kaders voor het gebied, is nog steeds niet concreet gemaakt en zorgt voor veel verdeeldheid. Wat het CDA betreft is het duidelijk: natuurbegraven hoort niet thuis in een (toekomstig) recreatiegebied. Samen met de Partij voor de Dieren en de SP vragen we het college dan ook om dit proces stop te zetten.
  5. Erfpacht In 2002 heeft Rotterdam besloten de erfpacht af te schaffen en alle gebruikers van grond in staat te stellen deze van de gemeente te kopen. Toch levert dit met name voor ondernemers op bedrijventerreinen nog veel onduidelijkheid op. Wij vragen het college om ondernemers proactiever te informeren en daarnaast het grondprijsbeleid te herzien en aan te passen aan de huidige economische omstandigheden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.