Sinds 1 juni kan iedereen zich in Nederland laten testen of men al dan niet besmet is met het
Covid-19 virus. De landelijke GGD GHOR heeft nog niet zo gek lang geleden geconstateerd
dat het extra druk is - geworden - op de speciale telefoonlijn die men kan bellen om een test
aan te vragen.
De fractie van het CDA Schiedam heeft de laatste weken van diverse kanten gelijksoortige
geluiden opgevangen, namelijk, dat de wachttijden voor het afnemen van een test sterk aan
het oplopen waren. Als men dan – eindelijk – een afspraak kon maken, bleek deze niet altijd
in Schiedam te kunnen worden afgenomen, of niet de volgende dag, soms een paar dagen
later en dan vaak ook nog eens op een locatie in een andere stad. De fractie was, naar
aanleiding van de signalen, bezig schriftelijke vragen over de testcapaciteit aan het
opstellen.
De door de fractie opgevangen geluiden blijken ook op andere niveaus te zijn
doorgedrongen, getuige de berichtgeving over het verplaatsen van de “Schiedamse”
testlocatie van Sporthal Margriet naar de Fokkerstraat. Deze locatie schijnt, volgens de
berichtgeving, meer mogelijkheden te bieden om, indien nodig, op te schalen.
Is het maken van een afspraak voor het afnemen van een test één te nemen horde, het
wachten op de uitslag is nog een andere. De beloofde “binnen 48 uur hoort u de uitslag”
wordt niet in alle gevallen gehaald!
De fractie van het CDA Schiedam was, zoals gezegd, bezig met het formuleren van vragen.
Zijn deze vragen nu allemaal beantwoord met het openen van de testlocatie aan de
Fokkerstraat? Wij denken van niet. Daarom dient de fractie op grond van artikel 47 van het
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad 2018, schriftelijke vragen in. De beantwoording ziet de fractie graag
schriftelijk tegemoet.
Wellicht dat de vragen van het CDA Schiedam voor het college aanleiding zijn om, nog meer
dan thans het geval is, en ondanks de verplaatsing van de testcapaciteit naar de
Fokkerstraat, er bij de verantwoordelijke instanties op aan te (blijven) dringen, de
testcapaciteit blijvend te monitoren en als blijkt dat uitbreiding/opschaling nodig is, daar
onverkort werk van te maken. Niemand wil, en zeker wij niet, dat burgers met klachten zich
niet laten testen, omdat men niet snel terecht kan op de testlocatie naar keuze. Daarnaast is
uit gedragsonderzoek van het RIVM al gebleken, dat de testbereidheid omlaag gaat!
De vragen:
1. Wat is de maximale testcapaciteit in onze regio op dit moment?
2. Wat is de maximale testcapaciteit op de testlocatie in Schiedam op dit moment?
3. Kan men alleen met de auto op de testlocatie aan de Fokkerstraat terecht, of is deze
ook gemakkelijk per fiets of te voet bereikbaar?
4. Wat is de maximale testcapaciteit in onze regio in het weekend op dit moment?
5. Wat is de maximale testcapaciteit op de testlocatie in Schiedam in het weekend op dit
moment?
6. Zijn de onder 1. en 2. genoemde capaciteiten voldoende om grootschalig te testen?
7. Zo ja, zijn deze capaciteiten voldoende als zich in Schiedam een uitbraak voordoet?
8. Heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond mensen geworven en opgeleid voor grootschalig
bron- en contactonderzoek?
9. Gelet op de huidige hoge besmettingscijfers in de Rotterdamse regio:
a. is er voldoende capaciteit om elk verdacht Coronageval te testen?
b. is er bij elke besmetting een effectief en uitbreid contactonderzoek te doen?
c. wordt de uitslag van de tests binnen de door het ministerie aangegeven
periode van “niet meer dan 2 dagen” bekend gemaakt? (zie:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-
test)

Uit een rondgang van onder meer dagblad Trouw van begin april van dit jaar is gebleken dat
nog niet de volledige testcapaciteit werd benut. Eén van de belangrijkste knelpunten toen
was, dat er te weinig geschoold personeel was dat nodig was om te testen.
10. Hoeveel mensen zijn er sindsdien (lees: begin april) door de GGD Rotterdam-Rijnmond
geworven?
11. Zitten deze mensen ook in de haarvaten van de samenleving, bij bijv. sportclubs, zodat
zij bij een besmetting laagdrempelig en effectief contactonderzoek kunnen doen? 
12. Heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond voldoende capaciteit om dit te doen?
De fractie heeft ook berichten gelezen, dat men verwacht dat er met name in het najaar te
weinig tests en/of testcapaciteit zullen blijken te zijn. Een en ander als gevolg van de vraag
naar tests in het buitenland en een toename van de vraag naar het afnemen van testen.
13. Welke acties onderneemt het college om er bij de verantwoordelijke instanties op aan te
dringen, om aan de te verwachten toename aan testen in onze regio en dan in het
bijzonder voor onze Schiedamse inwoners in het najaar te kunnen voldoen?
De fractie van het CDA Schiedam vraagt zich ook af of de GGD Rotterdam-Rijnmond
voldoende financiële middelen heeft om goed te kunnen blijven functioneren tijdens de
coronacrisis en in hoeverre de GGD hierin afhankelijk is van gemeentelijke bijdragen.
14. Kan het college hier duidelijkheid over verschaffen? Het antwoord op deze vragen leest
de fractie graag in de Bestuursrapportage van september a.s.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.