De provincie maakt dagelijks bepalende keuzes voor haar 3,7 miljoen inwoners. Daarom is  een betrouwbaar en betrokken bestuur erg belangrijk. De provincie staat vaak nog op grote afstand voor haar inwoners. Het CDA brengt de provincie weer dicht bij haar inwoners. De taken van de provincie zijn te belangrijk om dit niet samen met inwoners, kennisinstellingen en bedrijven aan te pakken. Komende jaren staan klimaat, stikstof, schoon en veilig water, wonen, mobiliteit, de energietransitie en natuurherstel op de agenda. Met deze onderwerpen gaat het CDA aan de slag en dat begint met luisteren naar alle kennis en expertise in onze provincie.

Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan?

Wat willen we de komende jaren gaan doen?

Het CDA wil inwoners en bestuur weer samenbrengen. Dat gaat het CDA doen door het uitdaagrecht uit te breiden, inspraak te vergroten en burgerberaden en adviescommissies in te stellen op de daarvoor geschikte thema’s. Als eerste stap gaan wij erop toezien dat de provincie haar beloften altijd nakomt en de afspraken die we samen maken goed uitvoert. Wij zetten erop in verschil te verbinden en daarbij staat de menselijke maat altijd centraal. Samen kunnen we zo meer bereiken voor stad en platteland, jong en oud, praktisch en theoretisch geschoold. Om de samenwerking tussen bestuur en samenleving te versterken is draagvlak een belangrijke voorwaarde voor de beleidskeuzes die de provincie maakt. Het CDA zet zich hierin expliciet af tegen schijndemocratie waarin burgers gevraagd worden mee te denken zonder reële invloed te hebben op het uiteindelijke beleid. Samen, als samenleving en politiek, komen we tot de beste oplossingen

 • Tijden veranderen, maar waarden en principes zijn tijdloos. Daarom moeten alle problemen van deze tijd op gebied van wonen, energie, natuur en tal van andere onderwerpen vanuit deze waarden behandeld worden. Het CDA zal beleid toetsen op rechtvaardigheid, zorg voor elkaar en zorg voor de schepping.
   
 • In een provincie met 3,7 miljoen inwoners bestaat al snel de verleiding om allemaal modellen en rekensommen te gebruiken om beleid te vormen. In veel gevallen is dit ook verstandig, maar soms mist hierin de menselijke maat. Daarom stelt het CDA de menselijke maat centraal; er moet altijd oog zijn voor de gevolgen van beleid voor kleine minderheden en individuele inwoners.
   
 • Politiek moet gaan om de inhoud, om de uitdagingen waar de provincie voor staat. De waan van de dag is nooit een goede raadgever en populariteit op sociale media mag niet afleiden van de inhoud. Helaas gebeurt dit nu met grote regelmaat en dat gaat ten koste van het functioneren van de provincie. Wanneer de inhoud leidend is kunnen ook goede oplossingen met draagkracht gevonden worden voor de lange termijn.
   
 • Het CDA zet komende jaren in op grenzeloos samenwerken. Dit doen we met diverse acties om vitale gemeenschappen te bouwen en te versterken. Dit doen we door samen te werken over de grenzen van gemeenten en de provincie heen, zoals we in het Groene Hart doen. Alleen samen kunnen we de uitdagingen van deze tijd het hoofd bieden.
   
 • Sommige gemeenten in Zuid-Holland verkeren financieel in zwaar weer. Daarom moet de provincie niet alleen toezichthouder zijn, maar ook een adviseur en steunpilaar. Het CDA wil dat de provincie deze gemeenten helpt financieel weer gezond te worden.

 • Lokale initiatieven zoals coöperaties waarin burgers samenwerken op gebied van wonen, energie en zorg krijgen de volledige steun van het CDA. Hetzelfde geldt voor gebiedscommissies en andere maatschappelijke initiatieven.
   
 • Het CDA wil het uitdaagrecht van burgers op beleid van de provincie uitbreiden en toegankelijker maken. Zo wordt er meer ruimte voor directe democratie gecreëerd, ook in de vier jaar tussen de verkiezingen. Juist nu complexe problemen vragen om goede samenwerking tussen burger en overheid kan dit een verschil maken.
   
 • Om de samenwerking tussen bestuur en samenleving te versterken moet draagvlak zwaar wegen in de beleidskeuzes die de provincie maakt.
   
 • Het CDA wil de verbinding tussen Provinciale Staten en de Eerste Kamer  versterken, bijvoorbeeld door senatoren in te laten spreken op de vergaderingen van de provincie.
   
 • De Provinciale Statenverkiezingen gaan over de provincie, maar worden vaak overschaduwd door de verkiezing van de Eerste Kamer. Daarom wil het CDA toewerken naar een gespreide verkiezing van de senaat door jaarlijks in drie provincies de staten te kiezen in plaats van alle twaalf de provincies tegelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.