28 september 2019

Kadernota 2020-2023

In de vergadering van de gemeenteraad van 4 juli is de Kadernota besproken. De Kadernota laat een meerjarenperspectief zien met een structureel tekort oplopend van -834.000 euro tot -1.482  miljoen euro. Wij hebben als CDA opgemerkt dat in de Kadernota verschillende zaken en voorstellen worden genoemd met een financiële onduidelijkheid, waarbij dan niet wordt aangegeven waar dan het geld vandaan moet komen ter dekking. Voor een deel zijn dat de ambities van de coalitie, voor een deel zijn het risico’s die op dit moment nog niet zijn te kwantificeren. Als voorbeeld hebben wij genoemd het sociaal domein, de centrumvisie en het afvalbeleid. Het college gaf o.a. als oplossingsrichting om de financiële positie te versterken dat bij uitzondering de algemene reserve zou kunnen worden ingezet. Daar is het CDA het niet mee eens. Over de inzet van de algemene reserves zijn in het verleden afspraken gemaakt en de CDA-fractie vindt dat wij ons daar aan moeten houden. De belangrijkste afspraken waren om een vuistregel vast te leggen voor de hoogte van de algemene reserve evenals de inzet ervan, omdat de algemene reserve van Teylingen relatief hoog is. Voorgesteld werd toen om uit te gaan van een ondergrens van 50 miljoen voor de algemene reserve. De aanwending van de algemene reserve is per definitie een politiek bestuurlijke aangelegenheid en laat zich moeilijk vastleggen in vastomlijnde regels. Toch hebben we een aantal uitgangspunten meegegeven: geen potverteren, exploitatielasten verlagend, investeringen met terugverdienkarakter en investeringen in duurzaamheidinvesteringen.

Wij hebben ook zelf voorstellen gedaan om de kosten te verminderen.

 • Opnieuw presenteren van eerdere bezuinigingsmaatregelen die niet door de Raad zijn overgenomen, maar waar in de huidige context mogelijk anders naar wordt gekeken.
 • Ombuigingen die door ambtenaren zijn voorgesteld maar niet door het college zijn overgenomen.
 • Efficiënter werken (capaciteit ambtenaren/afdeling strategie benutten om zoveel mogelijk te bedenken).
 • Verhoging taakstelling regionale samenwerking door ambitieuzere en snellere aanpak.
 • Taakstelling voor terugdringing bestuurlijke overhead.
 • Versobering representatie.
 • Ctuuromslag aanbrengen, in de zin van: niet iedereen is zich er misschien van bewust dat wij geld uitgeven van onze inwoners.


Het CDA is niet voor de kaasschaafmethode op onze budgetten. Wij willen naar onze inwoners duidelijk zijn en kunnen uitleggen welke bewuste keuzes we maken om te bezuinigen. Als mogelijkheid om kosten te verminderen hebben wij er bij het college op aangedrongen de kosten van extra inhuur terug te brengen.

We hebben ook een aantal moties ingediend.

 • een motie om te starten met een praktijkondersteuner huisarts (POH) jeugd; de motie is (met 16 tegen 7) aangenomen;
 •  een motie om het carillon in het bestuurscentrum in Voorhout weer in goede staat te brengen en te houden; de motie is (met 13 tegen 10) aangenomen;
 •  een motie om vóór de begrotingsbehandeling in november aan te sluiten bij de CO2-prestatieladder, waardoor de CO2-uitstoot inzichtelijk wordt gemaakt d.m.v. een jaarlijks certificaat, in de jaren 2020 en 2021 te streven naar minimaal plek 3 op de prestatieladder (hoogste niveau binnen eigen organisatie) en als gemeente een actieve houding aan te nemen ten opzichte van het reduceren van CO2 uitstoot als voorbeeld voor bedrijven in onze gemeente en daarbuiten; de motie is unaniem aangenomen;
 •  een motie om te onderzoeken of Teylingen optimaal profiteert van beschikbare subsidiegelden die ten goede komen aan projecten in Teylingen en als wordt geconcludeerd dat dit niet het geval is een voorstel aan de raad te doen om dit voor de toekomst meer te waarborgen en zo nodig een subsidiespecialist van buiten aan te trekken; de motie is (met 9 tegen 14) verworpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.