19 mei 2019

Nog geen visie Groot Seminarie Warmond vastgesteld.

In de raadsvergadering van 25 april stond de vaststelling van de integrale visie voor de locatie Groot Seminatie te Warmond op de agenda. De locatie Groot Seminarie is gelegen in het Beschermd Dorpsgebied Warmond. Het is een belangrijke historische plek en heeft hierdoor een grote cultuurhistorische- en monumentale waarde voor de gemeente Teylingen. De visie is een toetsingskader. Er is nog geen sprake van een concreet plan.

De CDA-fractie gaf aan waardering te hebben voor de inzet van het college om te komen tot een integrale visie voor het gehele seminarie-terrein op het gebied van cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en architectuur.  

De concrete invulling van de parkeerfunctie is geen onderdeel van de visie. Deze komt later aan de orde.  De fractie riep het college op aan het parkeren de grootst mogelijke aandacht aan te besteden, mede gezien de zorgen die over dit onderwerp leven onder met name de omwonenden. Daarom diende het CDA een amendement in waarin wordt voorgesteld het parkeren geconcentreerd en het liefst op te lossen in een ondergrondse parkeergarage.

Via een tweede amendement wilde de fractie, gezien de juist in Warmond heersende behoefte, sterker benadrukken dat het woonprogramma en de doelgroepen van het project Groot Seminatie in lijn moet zijn met de Woonvisie Teylingen, bijvoorbeeld voor wat betreft het aandeel sociale huur en –koop en koopwoningen in het middensegment met het oog op het tot stand brengen van een verhuisketen. Hierdoor kunnen meerdere inkomensgroepen op de woningmarkt bediend worden.

Naast deze amendementen werden er nog meer voorstellen tot wijziging van de visie ingediend. Toen het eerste in stemming werd gebracht, een toevoeging van D66, stemden er evenveel raadsleden voor en tegen, waardoor de stemmen staakten. Dat betekent dat in een eerstvolgende vergadering een nieuwe stemmingsronde zal worden gehouden over de visie en de overige voorstellen tot wijziging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.