28 september 2019

Samenwerking in HLT-verband

De ambtelijke fusie tussen Hillegom, Lisse en Teylingen heeft vorm gekregen in de werkorganisatie HLT-samen, die m.i.v. 1 januari 2017 van start is gegaan. Elk jaar worden in het kader van de planning- en controlcyclus een aantal documenten aan de gemeenteraad aangeboden. In mei stonden de volgende documenten ter behandeling op de agenda: de Nota Reserves en voorzieningen HLTsamen, de 1e Wijziging van de regeling HLTsamen, de (raadsbrief) Tussenevaluatie Teylingen, de geactualiseerde begroting 2019 HLTsamen, de jaarrekening HLTsamen 2018 en de conceptbegroting 2020 HLTsamen.

Met de Nota Reserves en voorzieningen wil het bestuur van HLTsamen de mogelijkheid creëren om reserves en voorzieningen te vormen. Alhoewel vanuit het oogpunt van HLTsamen verklaarbaar, was het CDA niet overtuigd van de noodzaak dit te doen. In onze ogen nemen de mogelijkheden van sturing, controle, verantwoording en toezicht van de gemeenteraad af als wij deze nota goedkeuren.

Met de de 1e wijziging van de regeling HLTsamen worden wijzigingen voorgesteld, die wederom vanuit het oogpunt van het bestuur van HLTsamen verklaarbaar zijn maar waar de CDA-fractie toch wel enige bedenkingen bij heeft als het gaat om de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Bijv. bij het verlenen van toestemming aan het bestuur voor het verrichten van taken voor derden. Dat is een verstrekkend voorstel en een soort open einde regeling waarvan je niet weet waar de grenzen liggen. Het CDA is niet overtuigd van de noodzaak van deze wijziging. In onze ogen nemen de mogelijkheden van sturing, controle, verantwoording en toezicht van de gemeenteraad aanzienlijk af als wij dit zouden goedkeuren. Het CDA heeft ook de voorgenomen Tussenevaluatie van de ambtelijke fusie in de bespreking betrokken. De tussenevaluatie wordt uitgevoerd door een extern bureau en het CDA wilde graag twee vragen toegevoegd zien aan de onderzoeksopdracht voor het bureau, te weten:

Wat zijn de daadwerkelijk ervaren voor- en nadelen van de ambtelijke fusie HLTsamen?
Wat hebben de inwoners van de ambtelijke fusie gemerkt? Wat zijn de voor- en nadelen voor hen geweest.

Het college stelde dat de (inhoud van de) evaluatie de bevoegdheid was van het bestuur van HLTsamen en niet van de Raad. Na stevige discussie volhardde het college in deze mening en werd daarin door de coalitiepartijen gesteund.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.