21 mei 2020

SV Sybrinne de Vries en Reny Wietsma over eenmalig kwijtschelden gemeentelijke lasten voor horecaondernemers met een terras

Schriftelijke vragen van Sybrinne de Vries en Reny Wietsma (beiden CDA) over het in 2020 als gevolg van de coronacrisis niet innen en eenmalig kwijtschelden van de gemeentelijke lasten voor horecaondernemers in Teylingen die samenhangen met het uitbaten van terrassen op de openbare weg c.q. op gemeentegrond

Het terrasseizoen in Teylingen loopt van 1 april tot 1 oktober 2020. April is voor horecaondernemers, ook die met een terras, in ieder geval een verloren maand. Ook worden zij geconfronteerd met de anderhalve meter samenleving, waardoor zij binnen hun horecaonderneming, nadat zij hopelijk weer geopend mogen zijn, met een fors omzetverlies geconfronteerd worden. Voor een aantal onder hen is de anderhalve meter samenleving, vanwege het geringe vloeroppervlakte van hun café, lunchroom en/of restaurant, überhaupt geen reëel verdienmodel. Terrassen bieden dan de mogelijkheid tegemoet te komen aan de anderhalve meter samenleving doordat deze daarop beter zijn in te richten, waardoor gedurende het terrasseizoen de opgelopen omzetverliezen kunnen worden gemitigeerd. Overigens zullen ook deze terrassen , vanwege die anderhalve meter inrichting, dan niet volledig kunnen worden uitgebaat, terwijl daarvoor wel ook de gemeentelijke lasten, mogelijk uitgesteld, betaald moeten worden. Aanvullend op de maatregelen, zoals die door de Rijksoverheid zijn, of nog zullen worden getroffen, wil de CDA-fractie Teylingen deze horecaondernemers tegemoet komen door voor 2020 eenmalig de gemeentelijke lasten, die samenhangen met het uitbaten van een terras op de openbare weg c.q. op gemeentegrond, niet te innen en kwijt te schelden.

1.     Kan het college aangeven welk bedrag aan opbrengsten aan gemeentelijke (precario-)belastingen, die samenhangen met het uitbaten van terrassen op de openbare weg c.q. op gemeentegrond in Teylingen, voor 2020 zijn geraamd?

2.     Erkent het college met de CDA-fractie dat ook horecaondernemers in Teylingen, als gevolg van de razernij van het coronavirus, met een fors omzetverlies geconfronteerd worden, dat voor (veel van) hen, door een relatief gering vloeroppervlakte van hun bedrijf, de anderhalve meter inrichting geen reëel verdienmodel is en terrassen in de regel daarop beter zijn in te richten?

3.     Erkent het college tevens dat deze terrassen, als gevolg van de anderhalve meter inrichting, na opening, niet volledig uitgebaat kunnen worden, maar dat daarvoor wel de gemeentelijke (precario)lasten door deze horecaondernemers, mogelijk uitgesteld, betaald moeten worden?

4.     Erkent het college ook dat, doordat terrassen in de regel, niet gehinderd door inpandige belemmeringen, beter op de anderhalve meter samenleving zijn in te richten, na opening het omzetverlies van horecaondernemers kunnen mitigeren? Zo nee, kan het college haar antwoord motiveren?

5.     Is het college daarom bereid, aanvullend op het pakket aan maatregelen voor ondernemers van de Rijksoverheid, horecaondernemers in Teylingen, die in het seizoen een terras uitbaten, tegemoet te komen door hen de gemeentelijke (precario)lasten, die samenhangen met het uitbaten van een terras op de openbare weg, in 2020 eenmalig kwijt te schelden?

6.     Indien het college daartoe niet bereid is, op welke wijze wil het college deze groep van horeca-ondernemers, die een belangrijk deel van hun omzet nu juist in het terrasseizoen genereren, dan wel tegemoet komen?

7.     Is het college tevens bereid om daar, waar terrassen op de openbare weg gecombineerd worden met openbaar parkeren, deze al dan niet volledig voor terras beschikbaar te stellen, zodat optimaal tegemoet gekomen kan worden aan de anderhalve meter inrichting  en tegelijkertijd het omzetverlies van de horecaondernemers zoveel mogelijk kan worden gemitigeerd?

8.     Indien voor het realiseren door het college van deze aanvullende gemeentelijke maatregelen voor de Teylingse horecaondernemers besluiten van de gemeenteraad noodzakelijk zijn, vragen deze leden welke maatregelen dat zijn en wanneer deze op welke korte termijn aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.