Wij zoeken een nieuw bestuurslid!
Het CDA Zuid-Holland is met bijna 8.000 leden de grootste CDA-afdeling van Nederland. Samen met actieve partijgenoten in 52 lokale afdelingen, Statenleden, gedeputeerde en waterschapsbestuurders in vijf waterschappen zijn de bestuursleden de gezichten van de partij.
De bestuurstermijn van een van onze bestuursleden loopt af, daarom zijn we op korte termijn op zoek naar een nieuw bestuurslid maar bovenal teamgenoot.
Ten behoeve van een evenwichtige samenstelling van het provinciaal bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Uitdaging
Het CDA Zuid-Holland heeft flinke ambities. Zichtbaarheid, afdelingen ondersteunen en nieuwe concepten uitproberen om leden en niet-leden te binden zijn daar voorbeelden van.
Onze bestuursstructuur is recent gewijzigd. We werken er hard aan een netwerkvereniging te worden.

Profiel algemeen
De kandidaat:
•    is een overtuigd CDA’er en onderschrijft het program van uitgangspunten
•    is zich goed bewust van de politieke omgeving waarbinnen gewerkt wordt
•    wil functioneren in een collegiaal bestuur en met de medewerker(s)
•    begrijpt dat de rol van bestuurder niet vrijblijvend is, de voorkeur gaat ernaar uit dat de kandidaat beschikbaar is voor een periode van vier jaar
•    kan minimaal 16 uur per maand aan deze taak besteden
•    woont de vergaderingen bij van in ieder geval het provinciaal bestuur, de Statenfractie (bij toerbeurt), de voorzittersbijeenkomsten en de provinciale algemene ledenvergaderingen

CDA Zuid-Holland
•    bereidt de verkiezingen voor van de leden van de Provinciale Staten en Waterschappen
•    draagt bij aan de netwerkvorming, via samenwerking tussen regio’s, netwerken (zoals Mobiliteitsnetwerk, Buitenland Netwerk, Agrarisch Netwerk, Waternetwerk, Senioren Netwerk, Vrouwennetwerk en CDJA) en diverse activiteiten
•    onderneemt activiteiten in verband met het politieke vormings- en scholingswerk
•    houdt het toezicht op de gemeentelijke afdelingen en stimuleert samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen
•    draagt zorg voor de communicatie binnen de afdeling
•    draagt zorg voor de afvaardiging naar het partijcongres (Partijcongresdelegatie)
•    is via de afdelingsvoorzitter vertegenwoordigd in de Verenigingsraad

Meer informatie
U wordt uitgenodigd te solliciteren of namen van kandidaten door te geven.
Dat kan tot en met vrijdag 12 maart bij secretaris Arjan Kraijo.
Als u vragen heeft over de functie, het bestuur of de afdeling kunt u hiervoor ook contact opnemen met Arjan Kraijo.
Het bestuur zal een voordracht voor het nieuwe bestuurslid doen aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, die hem of haar officieel zal verkiezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.