Wij zoeken een nieuwe penningmeester!

Het CDA Zuid-Holland is met bijna 8.000 leden de grootste CDA-afdeling van Nederland. Samen met actieve partijgenoten in 53 lokale afdelingen, Statenleden, gedeputeerde en waterschapsbestuurders in vijf waterschappen zijn de bestuursleden de gezichten van de partij.
De bestuurstermijn van de huidige penningmeester loopt af, daarom zijn we per 1 november 2020 op zoek naar een nieuwe penningmeester maar bovenal teamgenoot.
Ten behoeve van een evenwichtige samenstelling van het provinciaal bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Uitdaging
Het CDA Zuid-Holland heeft flinke ambities. Zichtbaarheid, afdelingen ondersteunen en nieuwe concepten uitproberen om leden en niet-leden te binden zijn daar voorbeelden van.
Onze bestuursstructuur is recent gewijzigd. We werken er hard aan een netwerkvereniging te worden.

Profiel algemeen
De kandidaat:

 • is een overtuigd CDA’er en onderschrijft het program van uitgangspunten
 • is zich goed bewust van de politieke omgeving waarbinnen gewerkt wordt
 • wil functioneren in een collegiaal bestuur en met de medewerker(s)
 • is formeel de werkgever voor medewerker(s)
 • is toezichthouder op de financiën van lokale afdelingen
 • is sparringpartner/adviseur van de landelijke penningmeester van het CDA
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke bijdrageregeling (LBR) en van daaruit aanspreekpunt voor bestuurders die financieel afdragen aan de partij
 • begrijpt dat de rol van penningmeester niet vrijblijvend is, de voorkeur gaat er naar uit dat de kandidaat beschikbaar is voor een periode van vier jaar
 • kan minimaal 16 uur per maand aan deze taak besteden
 • woont de vergaderingen bij van in ieder geval het provinciaal bestuur, de Statenfractie (bij toerbeurt) en de provinciale algemene ledenvergaderingen

Achtergrondinformatie
De penningmeester heeft het beheer over de gelden en is daarvoor verantwoordelijk. Betalingen boven € 2000 vergen ook (mede)akkoord van de secretaris. Het bestuurslid zal regelmatig aan het bestuur en jaarlijks aan de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording afleggen van het gevoerde beheer en verslag uitbrengen over de financiële toestand van de provinciale afdeling. Daarnaast neemt het bestuurslid deel aan het Secretarissen- en Penningmeester Overleg van CDA landelijk.

CDA Zuid-Holland

 • bereidt de verkiezingen voor van de leden van de Provinciale Staten en Waterschappen
 • draagt bij aan de netwerkvorming, via samenwerking tussen regio’s, netwerken (zoals Mobiliteitsnetwerk, Buitenland Netwerk, Agrarisch Netwerk, Waternetwerk, Senioren Netwerk, Vrouwennetwerk en CDJA) en diverse activiteiten
 • onderneemt activiteiten in verband met het politieke vormings- en scholingswerk
 • houdt het toezicht op de gemeentelijke afdelingen en stimuleert samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen
 • draagt zorg voor de communicatie binnen de afdeling
 • draagt zorg voor de afvaardiging naar het partijcongres (Partijcongresdelegatie)
 • is via de afdelingsvoorzitter vertegenwoordigd in het partijbestuur

Meer informatie

U wordt uitgenodigd te solliciteren of namen van kandidaten door te geven.
Dat kan tot en met 25 oktober bij secretaris Arjan Kraijo, via secretariaatcdazuidholland@gmail.com.

Het bestuur zal een voordracht voor de nieuwe penningmeester doen aan de Algemene Ledenvergadering, die hem of haar officieel zal verkiezen.
Datum hiervoor is 19 november 2020.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.