Het CDA Zuid-Holland is per juli 2021 op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Het CDA Zuid-Holland is met bijna 8.000 leden, verspreid over 52 lokale afdelingen en vijf waterschappen, de grootste CDA-afdeling van Nederland.
Het bestuur van de provinciale afdeling heeft de volgende taakbeschrijving en profielschets vastgesteld.

Voorzitter (m / v)
De voorzitter is het gezicht van de provinciale afdeling en:
• is een betrokken en herkenbaar christendemocraat en draagt ​​dit overtuigend uit;
• kan door persoonlijkheid en optreden een samenbindende en enthousiasmerende rol vervullen tussen de geledingen binnen de provinciale afdeling;
• is een teamspeler die graag samen met bestuursleden leiding geeft aan de vereniging;
• beschikt over voldoende relevante ervaring;
• heeft ervaring als voorzitter en het leiden van vergaderingen;
• is bekend met de structuur en werkwijze van de partij en het werken met vrijwilligers en is snel in staat een relevant netwerk op te bouwen;
• kan een goede relatie onderhouden met de CDA-vertegenwoordigers in Provinciale Staten en de waterschappen waarbinnen de gedeelde verantwoordelijkheden helder zijn;
• kan de belangen van de provinciale afdeling als onderhandelaar en strateeg optimaal onder de aandacht brengen en behartigen op landelijk niveau;
• kan afdelingen stimuleren en enthousiasmeren;
• is representatief en communicatief vaardig en heeft voldoende politiek en maatschappelijk invoelingsvermogen;
• kan onafhankelijk denken en kan dat zelf ook zijn;
• vervult binnen de partij geen functies die onverenigbaar zijn met het voorzitterschap van het bestuur. De ambitie om op korte termijn een dergelijke functie te gaan vervullen staat het voorzitterschap in de weg;
• beschikt over voldoende tijd en kan daar op een flexibele wijze mee omgaan (ook tijdens kantooruren). De voorzitter moet rekening houden met een serieuze tijdsinvestering, waarbij het tijdbeslag kan fluctueren van 5 uur per week tot piekbelastingen van 20 uur per week;
• moet bereid zijn om het voorzitterschap tenminste vier jaar te bekleden.

Werkzaamheden
Op dit moment behoren tot de werkzaamheden van de voorzitter dat deze:
• de vergaderingen van het provinciaal bestuur, bijeenkomsten van de lokale voorzitters en de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) leidt;
• adviseur is van de CDA-Statenfractie en regelmatig een fractievergadering bijwoont;
• functioneringsgesprekken voert met de leden van de Statenfractie, gedeputeerde en vertegenwoordigers in de waterschappen;
• een vertrouwenspositie inneemt en contacten onderhoudt met de verschillende geledingen binnen het CDA. Opschaling van problematische situaties loopt veelal via de voorzitter;
• lid is van de landelijke verenigingsraad;
• contacten onderhoudt met de gemeentelijke afdelingen, collegae van andere provinciale afdelingen, de CDA-leden in de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement;
• alle overige representatieve verplichtingen namens het bestuur van de provinciale afdeling vervult.

Informatie
De voorzitter wordt 'in functie gekozen' door de ALV. De ALV waarin deze verkiezing plaatsvindt staat gepland op 2 juli 2021.
Het bestuur streeft naar een meervoudige kandidaatstelling, tenzij het bestuur slechts één kandidaat geschikt acht voor de functie.
Het voorzitterschap betreft een vrijwilligersfunctie.
Wilt u meer informatie over de profielschets of over de te volgen procedure, neem dan contact op met het secretariaat van CDA Zuid-Holland via secretariaatcdazuidholland@gmail.com.

Sollicitaties
Herkent u zich in de profielschets en wilt u deze boeiende functie vervullen? Richt u dan uw motivatiebrief, inclusief curriculum vitae, vóór 18 april 2021 aan het bestuur van CDA Zuid-Holland, secretariaatcdazuidholland@gmail.com .
De gesprekken met de selectiecommissie en het bestuur zullen plaatsvinden tussen eind april en 19 mei 2021.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.