09 november 2022

Bijdrage CDA Vlaardingen MJB 2023-2026

Op donderdag 9 november is de Meerjarenbegroting 2023-2026 behandeld. Hieronder vind u de hele bijdrage van fractievoorzitter Roel Veugelers in zijn eerste termijn.

Mijnheer de voorzitter,

De samenleving staat voor het CDA centraal. In het coalitie akkoord zijn acht stadsprogramma’s
opgenomen. Die bevatten thema’s, die voor de samenleving in onze stad belangrijk zijn, zoals de
Nieuwe Westwijk, de Nieuwe binnenstad, en Zorgzaam Vlaardingen. In de begroting maken we geld
vrij voor deze stadsprogramma’s.

In de Westwijk moeten inwoners elkaar weer graag ontmoeten, kinderen moeten een toekomst
hebben en iedereen moet zich veilig voelen. Minder ego meer wij. Elementen, die voor een fijne
samenleving belangrijk zijn.

De binnenstad moet weer het hart van de stad worden, waar inwoners gezellig winkelen, uitgaan en
mooie historische evenementen beleven. Als CDA zien we graag dat elke maand een evenement in
de binnenstad plaatsvindt. Deze maand de intocht van Sinterklaas en zijn roetveegpieten. Volgende
maand de kerstmarkt. Wat doen we in januari?

Zorg is belangrijk voor het CDA We zijn dan ook blij met het stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen.
Biedt hulp aan de mensen, die dat nodig hebben. Maar help ze ook om voor zichzelf te zorgen. Je
gezond voelen door lekker te bewegen. Een hardlooproute door de Westwijk om alle mooie
initiatieven te bewonderen? Maar ook financieel gezond zijn. Help de inwoners, die nu moeilijk de
eindjes aan elkaar kunnen knopen. Leg ze uit hoe ze een extra bijdrage kunnen aanvragen.

Als CDA zijn we trots op dit coalitieakkoord en de daarin genoemde stadsprogramma’s. Deze
bevatten belangrijke thema’s. Die zijn nu misschien wel actueler dan een half jaar geleden. Zoals
bijvoorbeeld het stadsprogramma Nieuwe Energie of Zorgzaam Vlaardingen.

De uitdagingen, die met de stadsprogramma’s moeten worden aangepakt zijn groot. Het is niet
eenvoudig om Vlaardingen energie neutraal te maken of om alle Vlaardingers zich veilig te laten
voelen. Met drie extra bloembakken wordt de binnenstad niet opeens een bruisende binnenstad. Je
zult moeten onderzoeken, waarom de inwoners liever gaan winkelen in de Loper en liever uitgaan in
Rotterdam. Moeten er meer evenementen komen? Vragen we of Sinterklaas in februari nog een keer
langs komt? Of weer een nieuwe boekwinkel? Of een sjiek restaurant? Of toch gratis parkeren. Het
CDA vindt het belangrijk dat deze stadsprogramma’s zorgvuldig worden opgesteld. Luisteren,
plannen maken, actie en communicatie zijn belangrijk.

Goed luisteren naar de inwoners van de stad, naar de raad. Signalen uit de stad oppakken. Wat
speelt er? Wat houdt de inwoners bezig? Maar ook de vraag stellen of alle meningen zijn gehoord?
Of er nog andere belangen zijn? Wat vindt de zwijgende meerderheid? Wat hebben we niet
gehoord?

Dan kunnen de plannen worden gemaakt. Doelstellingen worden geformuleerd. Wat kunnen we nu
aanpakken? Wat gaan we later doen? Als we de veiligheid willen vergroten, kiezen we dan voor
meer BOA’s, meer jongerenmedewerkers of meer camera’s? Waarom kiezen we voor die oplossing?
Misschien moet je in de Westwijk wel voor een andere oplossing kiezen dan in de binnenstad. Hoe
gaan we om met de binnenstad als die grondig verbouwd wordt? Moet Floris de vijfde dadelijk door
het zand van de verbouwingen lopen? Allemaal vragen, die het college moet meenemen.
Dan moet er aangepakt en doorgepakt worden. We moeten niet blijven steken bij het maken van
plannen. Actie is nodig. Niet stilzitten.

Maar plannen maken en uitvoeren alleen is niet voldoende. Communiceer! Leg uit wat de plannen
zijn. Waarom wordt bijvoorbeeld wel gekozen voor een nieuw stadspark in de binnenstad en niet
voor het afbreken van het Liesveld viaduct? De raad en de inwoners van de stad begrijpen best dat
niet alle plannen gerealiseerd kunnen worden en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Ze vinden
het fijn als uitgelegd wordt waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Kan er een tijdspad worden
gegeven voor de hele coalitieperiode?

De thema’s van de stadsprogramma’s zijn natuurlijk niet nieuw. Er is al veel geluisterd. Er zijn al veel
plannen gemaakt. Gebruik die informatie, de bestaande onderzoeken en gemaakte plannen. Neem in
de stadsprogramma’s een integrale aanpak op van de grote uitdagingen voor deze stad. Zodat van
daaruit deze uitdagingen constructief kunnen worden aangepakt. Laat het een rode draad vormen
voor het beleid.

De uitdagingen zijn groot. Dat vereist goed doordachte constructieve plannen. Als raad moeten wij er
op toezien dat die plannen goed en constructief zijn. Dat is onze verplichtingen naar de inwoners. Als
CDA hebben we er alle vertrouwen in dat het college degelijke stadsprogramma’s zal opstellen.
Samen is en blijft het thema van het CDA. Samen, college, raad en inwoners van de stad kunnen we
van deze stadsprogramma’s een succes maken. Wordt in januari de historische schaatstocht van
Schipluiden naar Vlaardingen weer georganiseerd, waar we allemaal aan meedoen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.