28 mei 2020

Cameratoezicht in de openbare ruimte?

Op 12 mei jl. mocht de CDA fractie kennis nemen van de onderzoeksrapportage ‘Buurtpeiling Veiligheid 2019’.

Daaruit blijkt dat de onveiligheidsgevoelens in 2019 van onze inwoners zijn toegenomen in Vlaardingen. Het feit dat 48% van inwoners zich in de eigen woonbuurt onveilig voelt en dit de hoogste waarde is die in minimaal 14 jaar is gemeten is zorgelijk. De waarden die gemeten zijn, zijn hoog en vergelijkbaar met die van de grote steden. Het merkwaardige is dat de politiecijfers uitwijzen dat de criminaliteit in Vlaardingen afneemt maar de gevoelens van onveiligheid nemen toe. 

Het is geen gemakkelijke opgave om deze gevoelens aan te pakken want het is een persoonlijke beleving en hangt af van meerdere factoren. Zoals aangegeven in de buurtpeiling maar ook in het Integraal Veiligheidsplan Vlaardingen hangt het gevoel van veiligheid samen met o.a. de leefbaarheid van een buurt. In het uitvoeringsprogramma veiligheid dat de raad op 15 april jl. heeft ontvangen zijn verschillende maatregelen opgenomen om hiermee aan de slag te gaan.

Het CDA heeft in de afgelopen jaren meerdere keren aandacht gevraagd voor de Holiërhoek. Deze locatie staat op plek 5 in de top 15 van de door inwoners genoemde onveilige plekken in Vlaardingen. Wij denken dat de veiligheid daar kan verbeteren o.a. door het herinrichten van het winkelgebied.  

De gemeenteraad heeft op 19  december jl. het Integraal Veiligheidsplan Vlaardingen vastgesteld. Bij het opstellen en de uitvoering daarvan zijn we deels afhankelijk van regionaal en landelijk beleid maar ook van onze partners. De politie vervult een essentiële rol in het bevorderen van de veiligheid en in het optreden tegen criminaliteit. Maar ook maatschappelijke instellingen en organisaties zoals bijvoorbeeld de Yets Foundation. De inzet van preventie is van groot belang. Het CDA wil mogelijke problemen liever voorkomen.

Op veel onderwerpen zoals woonomgeving, sociale cohesie en medeverantwoordelijkheid in de buurt scoort de Westwijk het laagst. Daar is echt werk aan de winkel. Recent heeft de gemeenteraad de Rotterdamwet verlengd voor een periode van 4 jaar. Dit is een mogelijkheid om de leefbaarheid en veiligheid te verhogen en om woonoverlast te voorkomen.

84% van de Vlaardingers geeft aan voorstander te  zijn van cameratoezicht in de openbare ruimte. Wij vinden dan ook dat we in de gemeenteraad hierover de discussie moeten gaan voeren. 

Veiligheid is een belangrijk onderwerp waarop niet bezuinigd mag worden. Dat hebben de inwoners  van Vlaardingen ook duidelijk aangegeven bij het voorleggen van de begroting. Bij het herstelplan is de keuze gemaakt om extra te investeren op veiligheid om de leefbaarheid te vergroten. De uitkomsten van de enquête onderschrijven deze keuze volledig.

Het college heeft aangegeven dat zij de resultaten specifiek ter hand nemen en dat het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel de hoogste prioriteit heeft. Hierop zal het CDA dan ook toezien.

Marieke Thommis

Woordvoerder veiligheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.