11 juli 2020

Woordvoering Corné Venema

9 juli stelde de gemeenteraad de jaarrekening en kadernota vast op een bijzondere locatie: de stadsgehoorzaal. Het CDA vroeg aandacht voor het krijgen van grip op de inhuur van extern personeel. De motie die we hiervoor indiende werd met grote meerderheid aangenomen! De hele woordvoering van fractievoorzitter Corné Venema is hieronder terug te lezen. De motie vindt u aan het eind van de woordvoering.

 

Voorzitter

In de eerste plaats wil ik mijn waardering uitspreken naar de inwoners van Vlaardingen. Het coronavirus heeft vanaf het begin van dit jaar een grote impact gehad op onze samenleving. Het CDA spreekt haar medeleven uit naar de inwoners die dierbaren zijn verloren aan het virus, naar inwoners die zelf gezondheidsklachten hebben ondervonden, fysiek of mentaal en naar inwoners waarbij de financiële gevolgen direct impact heeft op hun leven, naar de kinderen die lange tijd niet naar school konden om met vriendjes te spelen en waarbij voor sommige kinderen de schooldeuren wederom gesloten zijn. 

 

Het coronavirus trekt een wissel op onze samenleving. En toch ontstaan er zelfs in zo’n crisis waardevolle initiatieven. Als CDA zien we dat inwoners van Vlaardingen veel meer naar elkaar omzien. De verdergaande individualisering wordt een halt toegeroepen. Jongeren doen boodschappen voor kwetsbare inwoners. Ouderen waarbij eenzaamheid op de loer ligt worden vaker opgezocht. Het CDA ziet de samenleving niet als een rat-race waarbij promotie, een hoog inkomen en een dure sportauto het hoogste doel is. In onze samenleving gaat het er om dat we elkaar kennen, dat we belangeloos iemand hulp bieden, dat iedereen gelijkwaardig is en de kans heeft om mee te doen. Alleen op deze manier creëren we een leefbare stad. Daar staat het CDA voor: het creëren van een leefbare stad: Een stad waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Een stad waar het fijn wonen is. Een stad waar zorg lokaal goed geregeld is. 

 

Daarnaast heeft het coronavirus geleid tot inventieve en creatieve initiatieven in de stad: Ik denk aan restaurants die een bezorgservice zijn begonnen, kerkdiensten die digitaal zijn doorgegaan,  scholieren die gewoon hun diploma gehaald hebben en buitensporten is voor kinderen veel toegankelijker geworden. Prachtig ondernemerschap dat laat zien dat een verandering van de omstandigheden je niet persé uit het veld hoeven te slaan. Juist wanneer de nood hoog is zie je oplossingen die anders onontdekt zouden blijven. Dit stukje ondernemerschap is ook nodig bij de gemeente Vlaardingen nu de financiële positie nog steeds onder druk staat. Het CDA is er van overtuigd dat het ondernemerschap en creativiteit aanwezig is binnen de gemeentelijke organisatie. Wij raden het college een ideeënbus aan, waarbij ambtenaren hun ideeën kunnen indienen om de leefbaarheid in de stad te vergroten, terwijl dat minder kost. Dat is onmogelijk hoor ik u denken? Nee hoor: want het CDA heeft alvast de volgende ideeën benoemd: 

 

Bijvoorbeeld:

Wijkdeals

We moeten meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van wijkdeals: Bewoners onderhouden hun eigen buurt en geven zelf invulling aan de inrichting hiervan. Hierdoor wordt de functionaliteit van de openbare ruimte verhoogd. Mogelijk kunnen we zelfs stukjes snippergroen verkopen aan de inwoners van Vlaardingen om zelf het onderhoud te regelen via een wijkdeal, of misschien gewoon om voor deze inwoners een grotere tuin mogelijk te maken. Niet voor de financiële positie van de gemeente: maar vooral om de leefbaarheid in Vlaardingen te vergroten. 

Subsidies 

Al jaren vraagt het CDA aandacht voor het binnenhalen van subsidies: regionaal, landelijk en Europees. We zijn blij om te lezen dat na deze jaren ook het college de noodzaak ziet van het binnenhalen van externe financiering voor de lopende projecten. Het is goed om te blijven investeren in Vlaardingen. Zeker wanneer we dit maar gedeeltelijk zelf hoeven te betalen. Deze investeringen, in bijvoorbeeld scholen, fietsroutes en duurzaamheid zorgen er voor dat ook in de toekomst Vlaardingen een fijne stad blijft om te wonen. Het is geen maatregel voor de financiële positie van de gemeente: maar om de leefbaarheid in Vlaardingen te vergroten.

Woonvisie

Ook op het gebied van wonen moet het mogelijk zijn voor Vlaardingen om geld binnen te halen via regionale woondeals en om grootstedelijke problematiek tegen te gaan. Zelfs de verrommeling in de buitenruimte door de elektrische huurscooters verraadt dat Vlaardingen een grote stad is: want dat is fenomeen dat je tot voorkort alleen nog maar in de grotere Europese steden tegenkwam. Nieuwbouw van woningen is een kwestie van de lange adem: maar wanneer hier kwalitatief goede woningen toegevoegd worden en oude woningen opgeknapt worden, is Vlaardingen een aantrekkelijke stad om te wonen en niet het afvoerputje van de regio. Daarbij mogen we als gemeente best wat kritischer zijn op het onderhoud van de panden bijvoorbeeld aan de KW-haven. Niet voor de financiële positie van de gemeente: maar vooral om de leefbaarheid in Vlaardingen te vergroten.

Right to Challenge 

Een vraag aan het college: Hoe staat het met de plannen voor Right to Challenge? Want het CDA is er van overtuigd dat inwoners van Vlaardingen bepaalde dingen beter kunnen dan de gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, maar ook op het gebied van zorg en welzijn. En laten we daarbij niet de vrijwilligers vergeten die zich belangeloos inzetten. Niet voor de financiële positie van de gemeente: maar vooral om de leefbaarheid in Vlaardingen te vergroten. 

Van de WmO naar de Wet Langdurige Zorg

Vlaardingens die ziek zijn en jaar na jaar gebruikmaken van de WmO, Vlaardingers die geen uitzicht hebben op herstel, die hebben het al zwaar genoeg. Deze Vlaardingens hebben iedere keer veel werk, veel stress aan een nieuwe indicatie in de WmO. Als er geen kans is op herstel dan zouden we deze Vlaardingens moeten helpen naar de wet langdurige zorg. Hoe meer mensen uit de WMO gaan, hoe beter dat is voor de financiën van de stad, maar vooral voor de leefbaarheid van deze Vlaardingens.

Externe Inhuur 

Goed voorbeeld doet goed volgen. Ook binnen de organisatie mag gekeken worden hoe de organisatie efficiënter georganiseerd kan worden. Met regelmaat spreekt het CDA met organisaties die, naar hun eigen zeggen, tegenover een bataljon aan externe inhuur staan voor een relatief eenvoudige vraag. De kosten voor inhuur en het aandeel inhuur steeg hard in 2019. Blij waren wij wel met de beantwoording van de technische vraag, waarin duidelijk een trendbreuk is te zien met betrekking op de externe inhuur halverwege 2019. Toch vinden we het belangrijk dat er een betere strategie met betrekking op personeel komt en de raad hier meer grip op heeft, zodat overschrijdingen op de begroting niet ontstaan. Daarom verzoeken we het college om inzicht te verschaffen in de omvang en dekking van kosten van extern personeel, de raad eerde te informeren wanneer de inhuur van personeel leidt tot een negatief resultaat en met een duidelijk plan te komen in de begroting om deze kosten te beheersen. Hiervoor dient het CDA een motie in. Op deze manier hopen we in de toekomst niet alleen kosten te besparen voor externe inhuur, maar juist ook te investeren in eigen personeel en de dienstverlening voor verschillende organisaties een stuk eenvoudiger te houden. 

 

Voorzitter, 

Ik kom tot een conclusie. Het financiële herstel van de gemeente staat in de steigers. Er ligt een goede basis: maar we zijn er helaas nog niet. Het vraagt om doorzettingsvermogen van raad en college om door te pakken met de uitvoering en vinden van aanvullende maatregelen: Op deze manieren vormen we met elkaar samen de toekomst van Vlaardingen. En zo is het ook met de bestrijding van het coronavirus: De eerste slag is gewonnen: we hebben het virus onder controle: maar het vraagt van de hele samenleving, alle inwoners van Vlaardingen, om doorzettingsvermogen en gezond verstand om dit zo te houden. Dit is natuurlijk niet altijd gemakkelijk: maar wel hard nodig. Samen houden we het virus onder controle en samen maken we de toekomst van Vlaardingen.

 

Lees hier de motie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.