09 november 2018

CDA bijdrage algemene beschouwingen 2018

Allereerst wil ik het college en de ambtelijke organisatie bedanken voor het vele werk dat is verricht om ons deze begroting voor te leggen.

Voorzitter… Duurzaam vooruitstrevend samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten. Dit belooft de coalitie voor de raadsperiode 2018-2022. Voor deze raad de opdracht te bezien hoe het staat met de mooie beloften. U begrijpt dat wij uitkeken naar deze eerste begroting. De start van de grote ommekeer waarin dit college het verschil maakt. De keuze van dit links/liberale college zal, volgens eigen zeggen, anders zijn. Duurzamer, socialer en met de economie als richtsnoer of moet ik stellen de economie als nieuwe religie? Het klinkt nogal uitdagend en prikkelend. En dan hebben we het nog niet over de aangekondigde nieuwe bestuurscultuur.

Deze begroting is echter een verdere uitwerking van de al aangekondigde financiële veranderingen en het in de begroting verwerken van de door de provincie geëiste reserves voor de komende jaren. De vraag is of deze begroting de sleutel is voor het aangekondigde succes? Of straalt deze coalitie alleen maar succes uit? Ik zie veel lucht maar nog weinig bruis.  

Wat ik wel lees is dat “Een bruisend Voorschoten vraagt om een bruisende economie en toekomstbestendige voorzieningen.” Voorzitter, ook het CDA vindt de economie belangrijk maar om het nu te verheffen boven alles, gaat ver. Ruimte geven en stimuleren is prima maar doorschieten is nooit goed. We leven in een 24 uurs economie. Dat levert veel bewegingen op en onrust. Deze week las ik een artikel van een hoogleraar die scheef dat stress de grootste bedreiging is van onze maatschappij. Dit links liberale college wil de openingstijden van winkels volledig vrijgeven. Een klein beetje rust houden in bewegingen rond de bruisende economie kan geen kwaad en dat geldt zeker voor onze traditionele feestdagen. Het gaat hierbij om welzijn en duurzaamheid. 

Over economie gesproken voorzitter. We willen met een motie een signaal afgeven naar de provincie dat tijdens de 4 jaar durende reconstructie van de Lamme schans er géén extra vertragingen mogen optreden voor het verkeer. Dit moet bij de onderhandelingen bij de aanbesteding worden meegenomen. Dringend verzoek aan de wethouder verkeer daar samen met de Leidse collega werk van te maken bij de provincie. Voorzitter.. Dit heeft alles te maken met de toegankelijkheid van en naar de A4. Nu ik het toch over de A4 heb:. We willen de toegenomen geluidsoverlast van de A4 verminderen door een geluidswal. Onze suggestie is dat deze in het kader van duurzaamheid er één is van (deels) zonnecollectoren die de A4 een stuk duurzamer maakt. Misschien dat dit betere mogelijkheden biedt voor de financiering daarvan en de politieke haalbaarheid voor het plaatsen van een geluidscherm vergroot. 

Ja voorzitter.. Voor alles wat we willen is geld nodig. Zuinigheid is echter een groot inkomen. Een juiste balans tussen inkomsten en uitgaven. Geen ronde maar een gezonde begroting. Uw college schrijft dat vanaf 2020 een stevig overschot is gecreëerd. Hoe zeker is dat overschot, onder andere gezien de ontwikkelingen in het sociaal domein en de nog niet verwerkte september circulaire van dit jaar? Graag een reactie van het college hierover.

Het college gaat voor duurzame toekomstbestendige oplossingen. Daar vindt u ons aan uw kant!

Echter, past daar dan een ingrijpende verbouwing van de bibliotheek bij? Is investeren in een nieuwbouw met een langere levensduur financieel en qua milieueisen niet veel duurzamer? Een geheel nieuw gebouw kent een levensduur van 40 jaar terwijl na een renovatie met een termijn van 20 jaar wordt gerekend.

Voorzitter... er komt veel geld vrij als we het cultureel centrum, de bibliotheek en mogelijk een groot deel van het gemeentehuis verkopen. Als we met dit geld een multifunctioneel gebouw maken, met ruimte voor bieb, filmtheater maar ook bijvoorbeeld de gemeentelijke balies en flexibele werkplekken is dit toch veel toekomstbestendiger? Om dit te toetsen wil het CDA naast het onderzoek naar de mogelijkheid van de uitbreiding van het huidige bibliotheek gebouw ook een onderzoek naar een compleet nieuw onderkomen op de locatie van Het Kruispunt. Het CDA wil een brede businesscase om een goede afweging te kunnen maken. Ik verwijs naar onze motie.

Voorzitter... Meer sturing aan de voorkant op meerdere terreinen. Af en toe een sleutelpositie nemen. Visie tonen en doorpakken! Ik hoor de wethouder van financiën al steeds het woord voorkantsturing gebruiken. Dus nu al aan de slag met het vaststellen van de ruimtelijke kaders voor de locaties Cultureel centrum, het Kruispunt en het terrein van de Moeder Gods Kerk. Waarom starten we niet met het opstellen van kaders zoals we ook doen in de Duivenvoorde corridor? Als we geen actie ondernemen staan er over tien jaar nog geen woningen terwijl er nu zo een grote vraag naar is. Wij dienen hiertoe een motie in.

In de begroting staat: “Zwemmen in Voorschoten moet in de toekomst mogelijk blijven.” Is dat in De Vliet of in het Wedde? Wij willen niet wachten op ellenlange exercities, second opinions, alternatieve scenario's etc. De vraag moet worden omgedraaid. Welk bedrag willen we en kunnen wij vrij maken in de begroting na 2021 om het zwembad voor Voorschoten te behouden.. Uit het rapport van de Taskforce blijkt dat we prima kunnen voortbouwen op het fundament dat Sportfondsen heeft gelegd. Uit het rapport blijkt dat ze het goed doen. Wij denken dekking te hebben gevonden voor het zwembad miv van 2023. Zie hiertoe de motie die ik bij deze indien. Geen gepraat meer, maar duidelijkheid. Het Wedde blijft open!

Voorzitter een compliment aan onze gemeente en opeenvolgende colleges. Ik was wel verrast toen ik het las bij de nieuwsberichten van Unity. Ik heb nog even gekeken of het in de rubriek nepnieuws stond.. Nee... echt Voorschoten is de meest duurzame gemeente van Zuid-Holland. Dit blijkt uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2018. Ik mis in deze begroting echter nog concrete plannen en daarmee de kosten waar we rekening mee moeten houden. Ook hier geldt dat de regie pakken de sleutel is tot succes. Een voorbeeld van een goede actie is de motie van vorig jaar van Groen Links en het CDA om wijkambassadeurs te benoemen. We zijn verheugd dat dit is opgepakt en het te lezen in de begroting. Prima om burgers te helpen duurzamer te worden. 

Voorzitter.. Het sociaal domein begint financieel te kraken. Initiatieven en experimenten, gefinancierd uit reserves, zijn natuurlijk mooi, maar de financiële resultaten tellen. Gaat de transitie wel snel genoeg? Wat voor invloed heeft een mogelijke overgang naar de Leidse regio? Het sociaal domein betaalbaar en toegankelijk houden is een uitdaging. Het belangrijkste is dat onze burgers goede zorg krijgen en dat wij die kunnen blijven betalen.

Geld.. voorzitter.. is gelukkig maar voor een deel de sleutel voor succes als het gaat om welzijn en welbevinden. We moeten omzien naar elkaar: in de buurt, in banen en in de zorg. Mantelzorgers verdienen alle steun en aandacht. We vieren op dit moment de dagen van Mantelzorgers. Er wordt stilgestaan bij mensen die met grote inzet zorg verlenen. Voor mantelzorg is het echter belangrijk dat familieleden in de buurt van hun ouders en familie kunnen blijven wonen. Daar zal ook ons woon en bouw beleid op gebaseerd moeten zijn. Om dit concreet te maken dient het CDA een motie in met als strekking dat bouwen gericht moet worden op jongeren, starters en ouderen en dan met voorrang voor Voorschotenaren. Ik verwijs u naar de inhoud van de motie.

Een mooie ontwikkeling in ons dorp is het ontstaan van ‘De Cultuurfabriek’. Dit is een prachtkans het cultuurbeleid in Voorschoten anders in te vullen. Dit nieuwe netwerk van 30 organisaties gaat in gesprek met de wethouder over hun ideeën voor een vernieuwd cultuurbeleid en samenwerking. Kan de wethouder al iets zeggen over zijn insteek bij dat overleg? Hier komen participatie en voorkantsturing bij elkaar. Wij zijn erg benieuwd.

En dan de bestuurlijke toekomst van Voorschoten. Ik zag u al denken waar blijft tie... Voorzitter.. het beste bewijs voor goede samenwerking is vertrouwen. Nu dat de druk op fusie in de Leidse regio lijkt te zijn verminderd kan er eindelijk met vertrouwen worden gewerkt aan een verdere opbouw en verbetering van een sterkere regio. Er kan nu vaart worden gemaakt. 

De vraag blijft echter; Vliegen we dan niet in de toekomst op een fusie af in de Leidse regio? Het college heeft op mijn vraag toegezegd dat bij een onverhoopte fusiediscussie Voorschoten een eigen keuze kan maken met de dan geldende opvattingen en verwachtingen. Het college heeft toegezegd dit op te nemen in de beleidsstukken. Ik dank hiervoor het college.

Ander punt voorzitter. In Oegstgeest zijn opmerkingen gemaakt over de financiële situatie in Leiden. Volgens de VVD in Oegstgeest vormt de ’gigantische schuld’ waar Leiden op afstevent ’een gevaar voor de stabiliteit van de Leidse regio.. Hoe staat deze coalitie hiertegenover? 

Er is dus alle reden om de Voorschotense belangen goed in de gaten te houden. Leiden heeft als bijnaam De Sleutelstad. Die Leidse sleutels verwijzen naar Petrus de beschermheilige van de Leidse Pieterskerk en daarmee van de stad. Voor het succes van de Leidse regio zijn 5 sleutels nodig. 5 gemeenten moeten samenwerken tot een succes maken met behoud van eigen waarden en met die waarden de regio versterken. U heeft 1 van die 5 sleutels in handen. Voorzitter, ik heb een traditie hoog te houden. Ieder jaar krijgt u naast bloemen voor uw inzet een symbolisch cadeau van mij. Dit keer de sleutel van Voorschoten en ik wil daarmee symboliseren dat u samen met uw college een belangrijke taak heeft de Voorschotense belangen en kernwaarden in de Leidse regio te vertegenwoordigen. Daarmee bent u beschermheilige van Voorschoten en hebben wij als CDA in dit liberale geweld nog iets Christelijk(s) kunnen regelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.