03 mei 2021

CDA: Winstwaarschuwing in de wind geslagen.

In november 2019 besloot, op voorstel van het college, de gemeenteraad om boekhoudkundig restwaarde over eigendommen van de gemeente te rekenen. Diverse fractie hadden hun bedenkingen en vooral het CDA is kritisch geweest over deze boekhoudkundige toepassing. Het CDA heeft bij herhaling gewezen op de risico’s van dit besluit. Steeds werden die zorgen weggewoven. Het gevolg is dat de begrotingen van 2020 en 2021 hierop gebaseerd zijn.  De gemeente heeft zich rijker gerekend dan het in werkelijkheid is.

CDA fractievoorzitter René Zoetemelk:  ‘Het blijkt dat al in januari 2020 door de landelijke commissie BBV (die regels stelt met betrekking tot Begroting en Verantwoording) is aangegeven dat restwaarde reëel en per actief (per bezit) moet worden toegepast en niet in het algemeen. Al weer een signaal dat het beleid een verkeerde koers op ging. Tussen toen en nu is echter geen signaal afgegeven naar de gemeenteraad dat dit wel eens zou kunnen inhouden dat het college een verkeerde weg is ingeslagen.  De raad heeft daardoor niet kunnen ingrijpen. Pas nu in 2021 blijkt dat de accountant geen goedkeuring geeft aan de jaarrekening over 2020 omdat de restwaarde berekening niet juist is toegepast.  Waarom is er in die tussentijd niet aan de bel getrokken en is de accountant gevraagd om een nieuw advies?  Waarom is de raad niet tussentijds geïnformeerd? Het betekent dat we al minimaal een jaar besluiten nemen op grond van een verkeerd financiële uitgangspunt.’ Naar aanleiding van vragen van het CDA heeft het college toegegeven dat ze onvoldoende waarschuwingen op waarde hebben geschat.

‘Het betekent in de praktijk dat de gemeente er slechter voorstaat dan rond de begrotingsbehandeling in november 2020 naar buiten is gebracht. Ruimte werd gezocht om ondanks de stijgende kosten voor gemeenten nieuw beleid te kunnen voeren. In juli behandelen we de kadernota waarin we beleid uitzetten voor de jaren 2022-2025. Het zal er niet best uitzien. Belangrijkste vraag is hoe de raad controle kan uitoefenen op het college als het niet goed wordt geïnformeerd over richtlijnen rond begroting en verantwoording. Als begin 2020 een wijziging plaatsvindt die directe gevolgen heeft voor de financiële positie van Voorschoten waarom moet het dan tot begin 2021 duren voordat we daar achter komen via de accountant?’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.