20 februari 2019

CDA Zuid-Holland roept op tot duurzame geluidswering A4

Door de bomenkap tijdens de werkzaamheden aan de A4, ter hoogte van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, is er extra geluidsoverlast ontstaan bij de betreffende gemeenten. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 20 februari diende het CDA Zuid-Holland een motie in om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met alle betrokken partijen, binnen twee jaar tot uitvoering van geluidswerende voorzieningen te komen en in overleg te treden over cofinanciering. De motie werd door Provinciale Staten aangenomen.

In de tweede helft van vorig jaar is de A4 verder verbreed, mede als voorbereiding op de komst van de Rijnlandroute, die vanaf 2022 de A4 met de A44 zal verbinden. Hoewel Voorschoten niet direct aan de A4 gelegen is, heeft de nodige bomenkap er wel voor gezorgd dat het verkeerslawaai voor veel inwoners in de gemeenten is toegenomen. Ondanks de aanplant van extra bomen en het zicht op de A4 te beperken, verzochten de betreffende gemeenten aanhoudend om extra geluidswerende maatregelen. “Inwoners van Voorschoten ervaren de geluidsoverlast van de A4 als zeer storend,” aldus CDA-fractievoorzitter René Zoetemelk van Voorschoten. ”Een oplossing is noodzakelijk en biedt tegelijk een prachtige kans om in deze innovatieve provincie tot een energie-opwekkende oplossing te komen, bijvoorbeeld door een scherm met zonnecellen te plaatsen.”

Afgelopen tijd werd duidelijk dat er uiteenlopende beelden en opvattingen zijn ontstaan over de eerder gemaakte afspraken en gewekte verwachtingen tussen gemeenten en provincie. De CDA- Statenfractie vindt dat er nu snel een passende oplossing gevonden moeten worden in samenwerking met de getroffen gemeenten, de provincie en het Rijk. CDA-Statenlid Maurits de Haan: “We zullen met de betrokken partijen moeten kijken wat de beste manier is om de geluidswerende voorzieningen te realiseren. Met aandacht voor het behoud van het open, landschappelijke karakter en bij voorkeur te combineren met een duurzame energievoorziening.”

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten vandaag werd de motie van het CDA, die gezamenlijk met een groot aantal partijen tot stand is gekomen, unaniem aangenomen.

Foto: Wieneke Hofland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.