21 juli 2020

Geen benauwende regelgeving afvoer hemel- en grondwater

Het CDA steunt voluit het doel van beperken van wateroverlast, besparen van kostbaar en schaarser wordend drinkwater en het tegengaan van hittestress. Tegelijkertijd verwoordde raadslid van het CDA Bremmer de vrees dat de voorgestelde regelgeving in het raadsvoorstel op meerdere punten nog onvoldoende goed doordacht lijkt. “Voor een breed draagvlak voor de nieuwe en zo ingrijpende Verordening afvoer hemel- en grondwater is meer tijd nodig om een preciezer inzicht te krijgen in de diverse effecten ervan voor onder meer huiseigenaren”. Het CDA vreest het verplichtende karakter ervan, mogelijke bureaucratische rompslomp, financiële implicaties en aspecten als uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en participatie en communicatie. Diverse fracties sloten zich bij hem aan.

Ook noemde hij het opvallend, dat in de toelichting ervan sprake is van een gezamenlijk initiatief van de Leidse regiogemeenten en Wassenaar maar dat tot nu toe geen enkele gemeenteraad deze verordening heeft vastgesteld omdat de regels veel verplichtingen gen neerlegt bij de inwoners.

Wethouder Spil kwam het CDA bij de beantwoording op een aantal punten tegemoet. Zo zegde zij toe na één jaar een evaluatie van de regeling en een snelle aanpassing van de verordening mocht deze bij gebruikers onvoorziene problemen geven. Verder wilde zij graag meewerken aan een thema-avond over het waterketenbeleid.

De CDA-fractie vroeg na deze beantwoording en vóór de stemming over de verordening vervolgens om een korte schorsing voor nader beraad met enkele andere fracties. Conclusie daaruit was dat dit zo belangrijke onderwerp een breed draagvlak in de raad vereist. En dat dit thans, ondanks een aantal toezeggingen, nog onvoldoende het geval is. Ook coalitiepartner VVD deelde die opvatting, evenals de fracties van ONS en Voorschoten Leefbaar Sterk, dat het te vroeg is om met dit voorstel in te stemmen. De stemming maakte duidelijk dat het merendeel van de raad meer tijd nodig heeft voor de afweging. Met 12 tegen 8 stemmen werd gekozen voor uitstel van besluitvorming.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.